καταστήσει
Englishman's Concordance
καταστήσει (katastēsei) — 3 Occurrences

Matthew 24:47 V-FIA-3S
GRK: ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν
NAS: I say to you that he will put him in charge of all
KJV: he shall make him ruler over all
INT: possessions of him he will set him

Luke 12:42 V-FIA-3S
GRK: φρόνιμος ὃν καταστήσει ὁ κύριος
NAS: his master will put in charge of his servants,
KJV: [his] lord shall make ruler over
INT: wise whom will set the Lord

Luke 12:44 V-FIA-3S
GRK: ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν
NAS: I say to you that he will put him in charge of all
KJV: that he will make him ruler over all
INT: possessions of him he will set him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page