πᾶσαν
Englishman's Concordance
πᾶσαν (pasan) — 57 Occurrences

Matthew 3:15 Adj-AFS
GRK: ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην τότε
NAS: for us to fulfill all righteousness.
KJV: us to fulfil all righteousness. Then
INT: to us to fulfill all righteousness Then

Matthew 4:23 Adj-AFS
GRK: καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ
NAS: and healing every kind
KJV: and healing all manner of sickness and
INT: and healing every disease and

Matthew 4:23 Adj-AFS
GRK: νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν
NAS: every kind of disease
KJV: and all manner of disease
INT: disease and every sickness among

Matthew 9:35 Adj-AFS
GRK: καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ
NAS: and healing every kind
KJV: and healing every sickness and
INT: and healing every disease and

Matthew 9:35 Adj-AFS
GRK: νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν
NAS: every kind of disease
KJV: sickness and every disease among
INT: disease and every sickness

Matthew 10:1 Adj-AFS
GRK: καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ
NAS: them out, and to heal every kind
KJV: and to heal all manner of sickness and
INT: and to heal every disease and

Matthew 10:1 Adj-AFS
GRK: νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν
NAS: every kind of disease
KJV: of sickness and all manner of disease.
INT: disease and every sickness

Matthew 18:32 Adj-AFS
GRK: Δοῦλε πονηρέ πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν
NAS: I forgave you all that debt
KJV: I forgave thee all that debt,
INT: servant evil all the debt

Matthew 19:3 Adj-AFS
GRK: αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν
NAS: his wife for any reason
KJV: wife for every cause?
INT: to him for every cause

Matthew 27:45 Adj-AFS
GRK: ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν
NAS: darkness fell upon all the land until
KJV: darkness over all the land unto
INT: was over all the land

Mark 5:33 Adj-AFS
GRK: εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν
NAS: Him and told Him the whole truth.
KJV: told him all the truth.
INT: told him all the truth

Luke 2:1 Adj-AFS
GRK: Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην
NAS: that a census be taken of all the inhabited earth.
KJV: Augustus, that all the world
INT: Augustus that should be registered all the world

Luke 3:3 Adj-AFS
GRK: ἦλθεν εἰς πᾶσαν τὴν περίχωρον
NAS: And he came into all the district around
KJV: into all the country about
INT: he went into all the region around

Luke 4:25 Adj-AFS
GRK: μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν
NAS: came over all the land;
KJV: was throughout all the land;
INT: great upon all the land

Luke 10:1 Adj-AFS
GRK: αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ
NAS: ahead of Him to every city
KJV: face into every city and
INT: of himself into every city and

Luke 10:19 Adj-AFS
GRK: καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν
NAS: and over all the power
KJV: and over all the power of the enemy:
INT: and upon all the power

John 5:22 Adj-AFS
GRK: τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τῷ
NAS: but He has given all judgment
KJV: hath committed all judgment
INT: judgment all has given to the

Acts 2:17 Adj-AFS
GRK: μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα καὶ
NAS: OF MY SPIRIT ON ALL MANKIND;
KJV: Spirit upon all flesh: and
INT: of me upon all flesh and

Acts 5:21 Adj-AFS
GRK: συνέδριον καὶ πᾶσαν τὴν γερουσίαν
NAS: even all the Senate
KJV: and all the senate
INT: Council and all the senate

Acts 5:42 Adj-AFS
GRK: πᾶσάν τε ἡμέραν
NAS: And every day, in the temple
INT: every moreover day

Acts 7:14 Adj-AFS
GRK: αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν
NAS: his father and all his relatives
KJV: Jacob to [him], and all his kindred,
INT: of him and all the relatives

Acts 15:36 Adj-AFS
GRK: κατὰ πόλιν πᾶσαν ἐν αἷς
NAS: the brethren in every city
KJV: brethren in every city where
INT: in city every in which

Acts 17:17 Adj-AFS
GRK: ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν ἡμέραν πρὸς
NAS: [Gentiles], and in the market place every day
INT: marketplace on the every day with

Acts 20:27 Adj-AFS
GRK: μὴ ἀναγγεῖλαι πᾶσαν τὴν βουλὴν
NAS: from declaring to you the whole purpose
KJV: unto you all the counsel
INT: not from proclaiming all the counsel

Acts 26:20 Adj-AFS
GRK: καὶ Ἰεροσολύμοις πᾶσάν τε τὴν
NAS: and [also] at Jerusalem and [then] throughout all the region
KJV: throughout all the coasts
INT: and Jerusalem all and the

Romans 1:18 Adj-AFS
GRK: οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ
NAS: against all ungodliness
KJV: heaven against all ungodliness and
INT: heaven upon all ungodliness and

Romans 2:9 Adj-AFS
GRK: στενοχωρία ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου
NAS: and distress for every soul
KJV: anguish, upon every soul of man
INT: distress on every soul of man

Romans 7:8 Adj-AFS
GRK: ἐν ἐμοὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν χωρὶς
NAS: in me coveting of every kind; for apart
KJV: in me all manner of concupiscence. For
INT: in me all covetousness apart from

Romans 10:18 Adj-AFS
GRK: μενοῦνγε Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν
NAS: HAS GONE OUT INTO ALL THE EARTH,
KJV: went into all the earth, and
INT: Yes rather Into all the earth

Romans 14:5 Adj-AFS
GRK: δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν ἕκαστος
NAS: regards every day
KJV: esteemeth every day
INT: moreover judges every day [to be alike] Each

1 Corinthians 13:2 Adj-AFS
GRK: πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν
NAS: mysteries and all knowledge;
KJV: mysteries, and all knowledge; and
INT: all and all the knowledge

1 Corinthians 13:2 Adj-AFS
GRK: ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν
NAS: and if I have all faith, so
KJV: though I have all faith, so
INT: if I have all the faith

1 Corinthians 15:24 Adj-AFS
GRK: ὅταν καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν καὶ
NAS: when He has abolished all rule and all
KJV: he shall have put down all rule
INT: when he shall have annulled all rule and

1 Corinthians 15:24 Adj-AFS
GRK: ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ
NAS: all rule and all authority and power.
KJV: rule and all authority and
INT: rule and all authority and

1 Corinthians 15:30 Adj-AFS
GRK: ἡμεῖς κινδυνεύομεν πᾶσαν ὥραν
NAS: are we also in danger every hour?
KJV: we in jeopardy every hour?
INT: we are in danger every hour

2 Corinthians 4:2 Adj-AFS
GRK: ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων
NAS: ourselves to every man's
KJV: ourselves to every man's conscience
INT: ourselves to every conscience of men

2 Corinthians 9:8 Adj-AFS
GRK: ὁ θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι
NAS: is able to make all grace abound
KJV: [is] able to make all grace abound
INT: God all grace to make abound

2 Corinthians 9:8 Adj-AFS
GRK: παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες
NAS: sufficiency in everything, you may have
KJV: in all [things], may abound
INT: every [way] always all sufficiency having

2 Corinthians 9:11 Adj-AFS
GRK: πλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν ἁπλότητα ἥτις
NAS: in everything for all liberality,
KJV: to all bountifulness,
INT: being enriched to all generousity which

2 Corinthians 10:6 Adj-AFS
GRK: ἔχοντες ἐκδικῆσαι πᾶσαν παρακοήν ὅταν
NAS: to punish all disobedience,
KJV: to revenge all disobedience,
INT: having to avenge all disobedience when

Philippians 4:19 Adj-AFS
GRK: μου πληρώσει πᾶσαν χρείαν ὑμῶν
NAS: will supply all your needs
KJV: God shall supply all your need
INT: my will fill up all [the] needs of you

Colossians 1:10 Adj-AFS
GRK: κυρίου εἰς πᾶσαν ἀρεσκείαν ἐν
NAS: to please [Him] in all respects,
KJV: unto all pleasing,
INT: Lord to all pleasing in

Colossians 1:11 Adj-AFS
GRK: αὐτοῦ εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ
NAS: might, for the attaining of all steadfastness
KJV: power, unto all patience and
INT: of him to all endurance and

2 Thessalonians 1:11 Adj-AFS
GRK: καὶ πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης
NAS: and fulfill every desire
KJV: fulfil all the good pleasure
INT: and might fulfill every good pleasure of goodness

Titus 2:10 Adj-AFS
GRK: νοσφιζομένους ἀλλὰ πᾶσαν πίστιν ἐνδεικνυμένους
NAS: but showing all good
KJV: but shewing all good fidelity;
INT: pilfering but all fidelity showing

Titus 3:2 Adj-AFS
GRK: εἶναι ἐπιεικεῖς πᾶσαν ἐνδεικνυμένους πραΰτητα
NAS: showing every consideration
KJV: shewing all meekness
INT: to be [to be] gentle all showing humility

Hebrews 4:12 Adj-AFS
GRK: τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον
NAS: and sharper than any two-edged sword,
KJV: sharper than any twoedged sword,
INT: sharper than any sword two-edged

James 1:2 Adj-AFS
GRK: Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε
NAS: Consider it all joy, my brethren,
KJV: brethren, count it all joy when
INT: All joy esteem [it]

James 1:21 Adj-AFS
GRK: διὸ ἀποθέμενοι πᾶσαν ῥυπαρίαν καὶ
NAS: putting aside all filthiness
KJV: Wherefore lay apart all filthiness and
INT: Therefore having laid aside all filthiness and

1 Peter 2:1 Adj-AFS
GRK: Ἀποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ
NAS: putting aside all malice
KJV: Wherefore laying aside all malice, and
INT: Having laid aside therefore all malice and

1 Peter 5:7 Adj-AFS
GRK: πᾶσαν τὴν μέριμναν
NAS: casting all your anxiety
KJV: Casting all your care
INT: all the anxiety

2 Peter 1:5 Adj-AFS
GRK: δὲ σπουδὴν πᾶσαν παρεισενέγκαντες ἐπιχορηγήσατε
NAS: applying all diligence,
KJV: this, giving all diligence, add
INT: however earnestness all having brought in besides supply you

Jude 1:3 Adj-AFS
GRK: Ἀγαπητοί πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος
NAS: while I was making every effort
KJV: when I gave all diligence
INT: Beloved all earnestness using

Jude 1:15 Adj-AFS
GRK: καὶ ἐλέγξαι πᾶσαν τοὺς ψυχὴν
NAS: and to convict all the ungodly
KJV: to convince all that are ungodly
INT: and to convict all those [having] [ungodly] life

Revelation 5:6 Adj-AFS
GRK: ἀπεσταλμένοι εἰς πᾶσαν τὴν γῆν
NAS: of God, sent out into all the earth.
KJV: sent forth into all the earth.
INT: sent into all the earth

Revelation 13:7 Adj-AFS
GRK: ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ
NAS: over every tribe
KJV: him over all kindreds, and
INT: authority over every tribe and

Revelation 13:12 Adj-AFS
GRK: πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον
NAS: He exercises all the authority
KJV: he exerciseth all the power
INT: first beast all it exercises before

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page