3762. οὐδείς, (oudeis and outheis, oudemia, ouden and outhen)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3762. οὐδείς, (oudeis and outheis, oudemia, ouden and outhen) — 234 Occurrences

Matthew 5:13 Adj-ANS
GRK: ἁλισθήσεται εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι
NAS: can it be made salty [again]? It is no longer
KJV: good for nothing, but to be cast
INT: will it be salted for nothing it is potent any longer

Matthew 6:24 Adj-NMS
GRK: Οὐδεὶς δύναται δυσὶ
NAS: No one can serve
KJV: No man can serve
INT: No one is able two

Matthew 8:10 Adj-DMS
GRK: ὑμῖν παρ' οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν
NAS: faith with anyone in Israel.
INT: to you except no one so great faith

Matthew 9:16 Adj-NMS
GRK: οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει
NAS: But no one puts a patch
KJV: No man putteth a piece
INT: no one moreover puts

Matthew 10:26 Adj-NNS
GRK: φοβηθῆτε αὐτούς οὐδὲν γάρ ἐστιν
NAS: do not fear them, for there is nothing concealed
KJV: for there is nothing covered, that
INT: you should fear them nothing indeed is

Matthew 11:27 Adj-NMS
GRK: μου καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν
NAS: to Me by My Father; and no one knows
KJV: Father: and no man knoweth the Son,
INT: of me And no one knows the

Matthew 13:34 Adj-ANS
GRK: χωρὶς παραβολῆς οὐδὲν ἐλάλει αὐτοῖς
INT: without a parable not he spoke to them

Matthew 17:8 Adj-AMS
GRK: ὀφθαλμοὺς αὐτῶν οὐδένα εἶδον εἰ
NAS: they saw no one except
KJV: eyes, they saw no man, save Jesus
INT: eyes of them no one they saw if

Matthew 17:20 Adj-NNS
GRK: μεταβήσεται καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν
NAS: and it will move; and nothing will be impossible
KJV: and nothing shall be impossible
INT: it will move and nothing will be impossible for you

Matthew 20:7 Adj-NMS
GRK: αὐτῷ Ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο
NAS: to him, 'Because no one hired
KJV: Because no man hath hired
INT: to him Because no one us has hired

Matthew 21:19 Adj-ANS
GRK: αὐτήν καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν
NAS: to it and found nothing on it except
KJV: and found nothing thereon, but
INT: it and nothing found on

Matthew 22:16 Adj-GMS
GRK: σοι περὶ οὐδενός οὐ γὰρ
NAS: and defer to no one; for You are not partial
KJV: thou for any [man]: for thou regardest
INT: to you about no one not indeed

Matthew 22:46 Adj-NMS
GRK: καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκριθῆναι
NAS: No one was able to answer
KJV: And no man was able to answer
INT: And no one was able to answer

Matthew 23:16 Adj-NNS
GRK: τῷ ναῷ οὐδέν ἐστιν ὃς
NAS: by the temple, [that] is nothing; but whoever
KJV: it is nothing; but
INT: the temple nothing it is whoever

Matthew 23:18 Adj-NNS
GRK: τῷ θυσιαστηρίῳ οὐδέν ἐστιν ὃς
NAS: by the altar, [that] is nothing, but whoever
KJV: it is nothing; but
INT: the altar nothing it is whoever

Matthew 24:36 Adj-NMS
GRK: καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν οὐδὲ
NAS: and hour no one knows,
KJV: knoweth no [man], no, not
INT: and hour no one knows not even

Matthew 26:62 Adj-ANS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Οὐδὲν ἀποκρίνῃ τί
KJV: Answerest thou nothing? what
INT: said to him Nothing answer you What

Matthew 27:12 Adj-ANS
GRK: καὶ πρεσβυτέρων οὐδὲν ἀπεκρίνατο
KJV: elders, he answered nothing.
INT: and elders nothing he answered

Matthew 27:24 Adj-ANS
GRK: Πιλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ
NAS: that he was accomplishing nothing, but rather
KJV: he could prevail nothing, but
INT: Pilate that nothing it availed but

Mark 2:21 Adj-NMS
GRK: οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάκους
NAS: No one sews a patch
KJV: No man also seweth
INT: no one a piece of cloth

Mark 2:22 Adj-NMS
GRK: καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον
NAS: No one puts new
KJV: And no man putteth new
INT: And no one puts wine

Mark 3:27 Adj-NMS
GRK: οὐ δύναται οὐδεὶς εἰς τὴν
NAS: But no one can enter
KJV: No man can enter
INT: not is able no one into the

Mark 5:3 Adj-NMS
GRK: ἁλύσει οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν
NAS: And no one was able
KJV: the tombs; and no man could bind
INT: with chains no longer anyone was able him

Mark 5:4 Adj-NMS
GRK: συντετρίφθαι καὶ οὐδεὶς ἴσχυεν αὐτὸν
NAS: broken in pieces, and no one was strong enough
INT: had been shattered and no one was able him

Mark 5:37 Adj-AMS
GRK: οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα μετ' αὐτοῦ
NAS: no one to accompany
KJV: And he suffered no man to follow him,
INT: not he allowed no one with him

Mark 6:5 Adj-AFS
GRK: ἐκεῖ ποιῆσαι οὐδεμίαν δύναμιν εἰ
KJV: there do no mighty work, save
INT: there to do not any work of power if

Mark 7:12 Adj-ANS
GRK: ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τῷ
NAS: him to do anything for [his] father
KJV: no more to do ought for his father
INT: you allow him anything to do for the

Mark 7:15 Adj-NNS
GRK: οὐδὲν ἔστιν ἔξωθεν
NAS: there is nothing outside the man
KJV: There is nothing from without a man,
INT: Nothing there is from outside

Mark 7:24 Adj-AMS
GRK: εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν γνῶναι
NAS: He wanted no one to know
KJV: and would have no man know
INT: into house no one he wished to know [it]

Mark 9:8 Adj-AMS
GRK: περιβλεψάμενοι οὐκέτι οὐδένα εἶδον ἀλλὰ
NAS: and saw no one with them anymore,
KJV: they saw no man any more,
INT: having looked around no longer no one they saw except

Mark 9:29 Adj-DNS
GRK: γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν
KJV: come forth by nothing, but by
INT: kind by nothing can go out

Mark 9:39 Adj-NMS
GRK: κωλύετε αὐτόν οὐδεὶς γὰρ ἔστιν
NAS: Do not hinder him, for there is no one who
KJV: for there is no man which shall do
INT: Forbid him no one indeed there is

Mark 10:18 Adj-NMS
GRK: λέγεις ἀγαθόν οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ
NAS: Me good? No one is good
KJV: me good? [there is] none good but
INT: call you good No one [is] good if

Mark 10:29 Adj-NMS
GRK: λέγω ὑμῖν οὐδεὶς ἔστιν ὃς
NAS: I say to you, there is no one who
KJV: There is no man that
INT: I say to you No one there is who

Mark 11:2 Adj-NMS
GRK: ἐφ' ὃν οὐδεὶς οὔπω ἀνθρώπων
NAS: [there], on which no one
KJV: tied, whereon never man sat;
INT: upon which no one not yet of men

Mark 11:13 Adj-ANS
GRK: ἐπ' αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ
NAS: to it, He found nothing but leaves,
KJV: it, he found nothing but leaves;
INT: to it nothing he found if

Mark 12:14 Adj-GMS
GRK: σοι περὶ οὐδενός οὐ γὰρ
NAS: and defer to no one; for You are not partial
KJV: carest for no man: for thou regardest
INT: to you about no one not indeed

Mark 12:34 Adj-NMS
GRK: θεοῦ Καὶ οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα
NAS: of God. After that, no one would venture
KJV: of God. And no man after that durst
INT: of God And no one no longer dared

Mark 13:32 Adj-NMS
GRK: τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν οὐδὲ
NAS: or hour no one knows, not even
KJV: knoweth no man, no, not
INT: the hour no one knows not even

Mark 14:60 Adj-ANS
GRK: Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν τί οὗτοί
KJV: thou nothing? what
INT: not Answer you nothing What [is it] these

Mark 14:61 Adj-ANS
GRK: οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν πάλιν ὁ
KJV: answered nothing. Again
INT: not did answer nothing Again the

Mark 15:4 Adj-ANS
GRK: Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν ἴδε πόσα
INT: not Answer you nothing See of how many things

Mark 15:5 Adj-ANS
GRK: Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη ὥστε
NAS: But Jesus made no further answer;
KJV: yet answered nothing; so that Pilate
INT: Jesus no longer nothing answered so that

Mark 16:8 Adj-DMS
GRK: ἔκστασις καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν
NAS: them; and they said nothing to anyone,
KJV: said they any thing to any
INT: amazement and to none nothing they spoke

Mark 16:8 Adj-ANS
GRK: καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν ἐφοβοῦντο
NAS: nothing to anyone, for they were afraid.
KJV: any thing to any [man]; for
INT: and to none nothing they spoke they were afraid

Luke 1:61 Adj-NMS
GRK: αὐτὴν ὅτι Οὐδεὶς ἔστιν ἐκ
NAS: And they said to her, There is no one among
KJV: There is none of thy
INT: her No one is among

Luke 4:2 Adj-ANS
GRK: οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς
INT: not he ate nothing in the

Luke 4:24 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτός
NAS: I say to you, no prophet
KJV: unto you, No prophet is
INT: to you that no prophet acceptable

Luke 4:26 Adj-AFS
GRK: καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη
NAS: was sent to none of them, but only
KJV: But unto none of them was
INT: and to none of them was sent

Luke 4:27 Adj-NMS
GRK: προφήτου καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη
NAS: the prophet; and none of them was cleansed,
KJV: and none of them
INT: prophet and none of them was cleansed

Luke 5:5 Adj-ANS
GRK: νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν ἐπὶ
NAS: and caught nothing, but I will do as You say
KJV: and have taken nothing: nevertheless
INT: night having toiled nothing have we taken at

Luke 5:36 Adj-NMS
GRK: αὐτοὺς ὅτι Οὐδεὶς ἐπίβλημα ἀπὸ
NAS: them a parable: No one tears
KJV: them; No man putteth a piece
INT: them No one a piece of

Luke 5:37 Adj-NMS
GRK: καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον
NAS: And no one puts new
KJV: And no man putteth new
INT: And no one puts wine

Luke 5:39 Adj-NMS
GRK: καὶ Οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν
NAS: And no one, after drinking old
KJV: No man also having drunk
INT: And no one having drunk old [wine]

Luke 7:28 Adj-NMS
GRK: γυναικῶν Ἰωάννου οὐδεὶς ἔστιν ὁ
NAS: of women there is no one greater
KJV: there is not a greater
INT: of women than John no one is

Luke 8:16 Adj-NMS
GRK: Οὐδεὶς δὲ λύχνον
NAS: Now no one after lighting a lamp
KJV: No man, when he hath lighted
INT: no one moreover a lamp

Luke 8:43 Adj-GMS
GRK: ἴσχυσεν ἀπ' οὐδενὸς θεραπευθῆναι
NAS: and could not be healed by anyone,
KJV: be healed of any,
INT: could by no one be healed

Luke 9:36 Adj-DMS
GRK: ἐσίγησαν καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν
NAS: and reported to no one
KJV: and told no man in those
INT: were silent and to no one they told in

Luke 9:36 Adj-ANS
GRK: ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἑώρακαν
NAS: and reported to no one in those days
KJV: days any of those things which
INT: the days anything of what they have seen

Luke 9:62 Adj-NMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς Οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν
NAS: said to him, No one, after putting
KJV: unto him, No man, having put his
INT: Jesus No one having laid the

Luke 10:19 Adj-ANS
GRK: ἐχθροῦ καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ
NAS: of the enemy, and nothing will injure
KJV: and nothing shall
INT: enemey and nothing you no

Luke 10:22 Adj-NMS
GRK: μου καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς
NAS: to Me by My Father, and no one knows
KJV: Father: and no man knoweth who
INT: of me And no one knows who

Luke 11:33 Adj-NMS
GRK: Οὐδεὶς λύχνον ἅψας
NAS: No one, after lighting a lamp,
KJV: No man, when he hath lighted
INT: But no one a lamp having lit

Luke 12:2 Adj-NNS
GRK: Οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον
NAS: But there is nothing covered
KJV: For there is nothing covered, that
INT: nothing moreover concealed up

Luke 14:24 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν
NAS: For I tell you, none of those men
KJV: unto you, That none of those men
INT: to you that not one the men

Luke 15:16 Adj-NMS
GRK: χοῖροι καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ
NAS: were eating, and no one was giving
KJV: did eat: and no man gave unto him.
INT: pigs and no one gave to him

Luke 16:13 Adj-NMS
GRK: Οὐδεὶς οἰκέτης δύναται
NAS: No servant can
KJV: No servant can
INT: No servant is able

Luke 18:19 Adj-NMS
GRK: λέγεις ἀγαθόν οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ
NAS: Me good? No one is good
KJV: me good? none [is] good, save
INT: call you good No one [is] good if

Luke 18:29 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἔστιν ὃς
NAS: I say to you, there is no one who
KJV: There is no man that hath left
INT: to you That no one there is who

Luke 18:34 Adj-ANS
GRK: Καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν
NAS: But the disciples understood none of these things, and [the meaning of] this
KJV: understood none of these things:
INT: And they nothing of these things understood

Luke 19:30 Adj-NMS
GRK: ἐφ' ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων
NAS: tied on which no one yet has ever
KJV: tied, whereon yet never man sat:
INT: on which no one ever yet of men

Luke 20:40 Adj-ANS
GRK: ἐπερωτᾷν αὐτὸν οὐδέν
NAS: Him any longer about anything.
KJV: ask him any [question at all].
INT: to ask him anything

Luke 22:35 Adj-GNS
GRK: δὲ εἶπαν Οὐθενός
NAS: did you? They said, [No], nothing.
KJV: And they said, Nothing.
INT: and they said Nothing

Luke 23:4 Adj-ANS
GRK: τοὺς ὄχλους Οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον
NAS: I find no guilt
KJV: [to] the people, I find no fault in
INT: the crowds Nothing find I faulty

Luke 23:9 Adj-ANS
GRK: αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ
NAS: length; but He answered him nothing.
KJV: answered him nothing.
INT: he however nothing answered him

Luke 23:14 Adj-ANS
GRK: ὑμῶν ἀνακρίνας οὐθὲν εὗρον ἐν
NAS: you, I have found no guilt
KJV: you, have found no fault in
INT: you having examined [him] nothing found in

Luke 23:15 Adj-NNS
GRK: καὶ ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον θανάτου
NAS: to us; and behold, nothing deserving
KJV: and, lo, nothing worthy of death
INT: and Behold nothing worthy of death

Luke 23:22 Adj-ANS
GRK: ἐποίησεν οὗτος οὐδὲν αἴτιον θανάτου
NAS: I have found in Him no guilt
KJV: done? I have found no cause of death
INT: did commit this [man] No cause of death

Luke 23:41 Adj-ANS
GRK: οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν
NAS: but this man has done nothing wrong.
KJV: this man hath done nothing amiss.
INT: [this] man moreover nothing wrong did

Luke 23:53 Adj-NMS
GRK: οὐκ ἦν οὐδεὶς οὔπω κείμενος
NAS: where no one had ever lain.
KJV: never man before was laid.
INT: no was no one not yet laid

John 1:18 Adj-NMS
GRK: θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε
NAS: No one has seen God
KJV: No man hath seen God
INT: God no one has seen ever yet

John 3:2 Adj-NMS
GRK: ἐλήλυθας διδάσκαλος οὐδεὶς γὰρ δύναται
NAS: [as] a teacher; for no one can
KJV: God: for no man can do
INT: you have come a teacher no one indeed is able

John 3:13 Adj-NMS
GRK: καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς
NAS: No one has ascended into heaven,
KJV: And no man hath ascended up to
INT: And no one has gone up into

John 3:32 Adj-NMS
GRK: μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει
NAS: of that He testifies; and no one receives
KJV: and no man receiveth
INT: testimony of him no one receives

John 4:27 Adj-NMS
GRK: γυναικὸς ἐλάλει οὐδεὶς μέντοι εἶπεν
NAS: with a woman, yet no one said, What
KJV: the woman: yet no man said, What
INT: a woman he was speaking no one however said

John 5:19 Adj-ANS
GRK: ἀφ' ἑαυτοῦ οὐδὲν ἐὰν μή
KJV: can do nothing of himself,
INT: from himself nothing if not

John 5:22 Adj-AMS
GRK: πατὴρ κρίνει οὐδένα ἀλλὰ τὴν
NAS: judges anyone, but He has given
KJV: judgeth no man, but
INT: Father judges no one but

John 5:30 Adj-ANS
GRK: ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐδέν καθὼς ἀκούω
INT: from myself nothing even as I hear

John 6:44 Adj-NMS
GRK: οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν
NAS: No one can come
KJV: No man can come
INT: No one is able to come

John 6:63 Adj-ANS
GRK: οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν τὰ ῥήματα
NAS: profits nothing; the words
KJV: profiteth nothing: the words
INT: not profits nothing the words

John 6:65 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν
NAS: I have said to you, that no one can
KJV: unto you, that no man can come
INT: to you that no one is able to come

John 7:4 Adj-NMS
GRK: οὐδεὶς γάρ τι
NAS: For no one does anything
KJV: For [there is] no man [that] doeth
INT: no one indeed anything

John 7:13 Adj-NMS
GRK: οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ
NAS: Yet no one was speaking openly
KJV: Howbeit no man spake openly
INT: No one however publicly

John 7:19 Adj-NMS
GRK: νόμον καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν
NAS: you the Law, and [yet] none of you carries
KJV: the law, and [yet] none of you
INT: law and no one of you

John 7:26 Adj-ANS
GRK: λαλεῖ καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσιν
NAS: and they are saying nothing to Him. The rulers
KJV: and they say nothing unto him. Do
INT: he speaks and nothing to him they say

John 7:27 Adj-NMS
GRK: ὅταν ἔρχηται οὐδεὶς γινώσκει πόθεν
NAS: may come, no one knows
KJV: Christ cometh, no man knoweth whence
INT: whenever he might come no one knows from where

John 7:30 Adj-NMS
GRK: πιάσαι καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ'
NAS: to seize Him; and no man laid
KJV: him: but no man laid hands
INT: to take but no one laid upon

John 7:44 Adj-NMS
GRK: αὐτόν ἀλλ' οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ'
NAS: to seize Him, but no one laid
KJV: him; but no man laid hands
INT: him but no one laid on

John 8:10 Adj-NMS
GRK: ποῦ εἰσίν οὐδείς σε κατέκρινεν
NAS: where are they? Did no one condemn
KJV: accusers? hath no man condemned thee?
INT: where are they no one you did condemn

John 8:11 Adj-NMS
GRK: δὲ εἶπεν Οὐδείς κύριε εἶπεν
NAS: She said, No one, Lord. And Jesus
KJV: She said, No man, Lord. And
INT: and she said No one Sir said

John 8:15 Adj-AMS
GRK: οὐ κρίνω οὐδένα
NAS: to the flesh; I am not judging anyone.
KJV: judge no man.
INT: not judge no one

John 8:20 Adj-NMS
GRK: ἱερῷ καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν
NAS: in the temple; and no one seized
KJV: and no man laid hands
INT: temple and no one seized him

John 8:28 Adj-ANS
GRK: ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν ἀλλὰ καθὼς
NAS: [He], and I do nothing on My own initiative,
KJV: [that] I do nothing of
INT: myself I do nothing but as

John 8:33 Adj-DMS
GRK: ἐσμεν καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε
NAS: descendants and have never yet
KJV: in bondage to any man: how
INT: we are and to no one have been under bondage ever

John 8:54 Adj-NNS
GRK: δόξα μου οὐδέν ἐστιν ἔστιν
NAS: My glory is nothing; it is My Father
KJV: honour is nothing: it is my
INT: glory of me nothing is it is

John 9:4 Adj-NMS
GRK: νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι
NAS: is coming when no one can work.
KJV: cometh, when no man can work.
INT: night when no one is able to work

John 9:33 Adj-ANS
GRK: ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν
KJV: he could do nothing.
INT: he could do nothing

John 10:18 Adj-NMS
GRK: οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν
NAS: No one has taken it away
KJV: No man taketh it
INT: No one takes it

John 10:29 Adj-NMS
GRK: ἐστιν καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν
NAS: than all; and no one is able
KJV: all; and no [man] is able to pluck
INT: is and no one is able to seize

John 10:41 Adj-ANS
GRK: σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν πάντα δὲ
NAS: John performed no sign, yet
INT: sign did no everything moreover

John 11:49 Adj-ANS
GRK: οὐκ οἴδατε οὐδέν
NAS: to them, You know nothing at all,
INT: not know nothing

John 12:19 Adj-ANS
GRK: οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν ἴδε ὁ
NAS: that you are not doing any good;
INT: not you gain nothing Behold the

John 13:28 Adj-NMS
GRK: τοῦτο δὲ οὐδεὶς ἔγνω τῶν
NAS: Now no one of those reclining
KJV: Now no man at the table knew
INT: this moreover no one knew of those

John 14:6 Adj-NMS
GRK: ἡ ζωή οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς
NAS: and the life; no one comes
KJV: and the life: no man cometh unto
INT: the life No one comes to

John 14:30 Adj-ANS
GRK: οὐκ ἔχει οὐδέν
KJV: and hath nothing in me.
INT: not he has nothing

John 15:5 Adj-ANS
GRK: δύνασθε ποιεῖν οὐδέν
INT: you are able to do nothing

John 15:13 Adj-NMS
GRK: ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει ἵνα
NAS: love has no one than this, that one
KJV: love hath no man than this,
INT: than this love no one has that

John 15:24 Adj-NMS
GRK: αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος ἐποίησεν
NAS: them the works which no one else did,
KJV: the works which none other man did,
INT: them which none other has done

John 16:5 Adj-NMS
GRK: με καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν
NAS: to Him who sent Me; and none of you asks
KJV: me; and none of you
INT: me and none of you

John 16:22 Adj-NMS
GRK: χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ'
NAS: will rejoice, and no one [will] take
KJV: your joy no man taketh from
INT: joy of you no one takes from

John 16:23 Adj-ANS
GRK: οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν ἀμὴν ἀμὴν
KJV: ask me nothing. Verily, verily,
INT: not you will ask nothing Truly truly

John 16:24 Adj-ANS
GRK: οὐκ ᾐτήσατε οὐδὲν ἐν τῷ
NAS: you have asked for nothing in My name;
INT: not you asked nothing in the

John 16:29 Adj-AFS
GRK: καὶ παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις
KJV: and speakest no proverb.
INT: and allegory not speak

John 17:12 Adj-NMS
GRK: ἐφύλαξα καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν
NAS: Me; and I guarded them and not one of them perished
KJV: I have kept, and none of them
INT: I guarded and no one of them

John 18:9 Adj-AMS
GRK: ἐξ αὐτῶν οὐδένα
NAS: You have given Me I lost not one.
KJV: have I lost none.
INT: of them not one

John 18:20 Adj-ANS
GRK: κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν
NAS: and I spoke nothing in secret.
KJV: secret have I said nothing.
INT: secret I spoke nothing

John 18:31 Adj-AMS
GRK: ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα
NAS: to put anyone to death,
KJV: for us to put any man to death:
INT: it is permitted to put to death no one

John 18:38 Adj-AFS
GRK: αὐτοῖς Ἐγὼ οὐδεμίαν εὑρίσκω ἐν
NAS: to them, I find no guilt
KJV: in him no fault [at all].
INT: to them I not one find in

John 19:4 Adj-AFS
GRK: γνῶτε ὅτι οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω
NAS: that I find no guilt
KJV: that I find no fault in
INT: you might know that not any fault I find

John 19:11 Adj-AFS
GRK: κατ' ἐμοῦ οὐδεμίαν εἰ μὴ
KJV: no power [at all] against me, except
INT: also me against if not

John 19:41 Adj-NMS
GRK: ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἦν τεθειμένος
NAS: tomb in which no one had yet been
KJV: was never man yet laid.
INT: which not yet no one was laid

John 21:3 Adj-ANS
GRK: νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν
NAS: and that night they caught nothing.
KJV: night they caught nothing.
INT: night they caught nothing

John 21:12 Adj-NMS
GRK: Δεῦτε ἀριστήσατε οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα
NAS: [and] have breakfast. None of the disciples
KJV: And none of the disciples
INT: Come you dine none however dared

Acts 4:12 Adj-DMS
GRK: ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία
NAS: in no one else;
KJV: salvation in any other: for
INT: in other no one the salvation

Acts 4:14 Adj-ANS
GRK: τὸν τεθεραπευμένον οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν
NAS: with them, they had nothing to say in reply.
KJV: they could say nothing against it.
INT: who had been healed nothing they had to gainsay

Acts 5:13 Adj-NMS
GRK: δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι
NAS: But none of the rest dared
KJV: durst no man join himself
INT: moreover rest no one dared join

Acts 5:23 Adj-AMS
GRK: δὲ ἔσω οὐδένα εὕρομεν
NAS: up, we found no one inside.
KJV: we found no man within.
INT: however inside no one we found

Acts 5:36 Adj-ANS
GRK: ἐγένοντο εἰς οὐδέν
NAS: and came to nothing.
KJV: brought to nought.
INT: came to nothing

Acts 8:16 Adj-DMS
GRK: ἦν ἐπ' οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπεπτωκός
NAS: fallen upon any of them; they had simply
KJV: fallen upon none of them: only
INT: was he upon any of them fallen

Acts 9:8 Adj-ANS
GRK: ὀφθαλμῶν αὐτοῦ οὐδὲν ἔβλεπεν χειραγωγοῦντες
NAS: he could see nothing; and leading him by the hand,
KJV: he saw no man: but
INT: eyes of him no one he saw leading by the hand

Acts 15:9 Adj-ANS
GRK: καὶ οὐθὲν διέκρινεν μεταξὺ
NAS: and He made no distinction between
KJV: And put no difference between
INT: and not one he made distinction between

Acts 17:21 Adj-ANS
GRK: ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον ηὐκαίρουν
NAS: there used to spend their time in nothing other
KJV: in nothing else,
INT: strangers in nothing else spent their leisure

Acts 18:10 Adj-NMS
GRK: σοῦ καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι
NAS: for I am with you, and no man will attack
KJV: thee, and no man shall set on thee
INT: you and no one will attack you

Acts 18:17 Adj-NNS
GRK: βήματος καὶ οὐδὲν τούτων τῷ
NAS: was not concerned about any of these things.
KJV: Gallio cared for none of those things.
INT: judgment seat And nothing about these things

Acts 19:27 Adj-ANS
GRK: ἱερὸν εἰς οὐθὲν λογισθῆναι μέλλειν
NAS: be regarded as worthless and that she whom
INT: temple for nothing be reckoned be about

Acts 20:20 Adj-ANS
GRK: ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν
NAS: from declaring to you anything that was profitable,
KJV: I kept back nothing that was profitable
INT: how nothing I kept back of what

Acts 20:24 Adj-GNS
GRK: ἀλλ' οὐδενὸς λόγου ποιοῦμαι
NAS: my life of any account
KJV: But none of these things move me,
INT: But not any account I make

Acts 20:33 Adj-GMS
GRK: ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα
NAS: I have coveted no one's silver or
KJV: I have coveted no man's silver, or
INT: or clothing of no one I coveted

Acts 21:24 Adj-NNS
GRK: περὶ σοῦ οὐδὲν ἔστιν ἀλλὰ
NAS: will know that there is nothing to the things which
KJV: are nothing; but
INT: about you nothing is but

Acts 23:9 Adj-ANS
GRK: διεμάχοντο λέγοντες Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν
NAS: We find nothing wrong
KJV: saying, We find no evil in
INT: they were contending saying Nothing evil we find

Acts 25:10 Adj-ANS
GRK: κρίνεσθαι Ἰουδαίους οὐδὲν ἠδίκησα ὡς
NAS: I have done no wrong
KJV: to the Jews have I done no wrong, as
INT: to be judged To [the] Jews nothing I did wrong as

Acts 25:11 Adj-NNS
GRK: εἰ δὲ οὐδὲν ἔστιν ὧν
NAS: but if none of those things is [true] of which
KJV: there be none of these things
INT: if however nothing there is of which

Acts 25:11 Adj-NMS
GRK: κατηγοροῦσίν μου οὐδείς με δύναται
NAS: these men accuse me, no one can hand
KJV: accuse me, no man may deliver
INT: accuse me no one me can

Acts 25:18 Adj-AFS
GRK: οἱ κατήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν ἔφερον
KJV: they brought none accusation
INT: the accusers no charge brought

Acts 26:22 Adj-ANS
GRK: καὶ μεγάλῳ οὐδὲν ἐκτὸς λέγων
NAS: stating nothing but what
KJV: saying none other things than
INT: and to great nothing else saying

Acts 26:26 Adj-ANS
GRK: οὐ πείθομαι οὐθέν οὐ γάρ
INT: not I am persuaded nothing none therefore

Acts 26:31 Adj-ANS
GRK: λέγοντες ὅτι Οὐδὲν θανάτου ἢ
NAS: is not doing anything worthy
KJV: man doeth nothing worthy of death
INT: saying Nothing of death or

Acts 27:22 Adj-NFS
GRK: γὰρ ψυχῆς οὐδεμία ἔσται ἐξ
NAS: you to keep up your courage, for there will be no loss
KJV: there shall be no loss
INT: indeed of life not any will be from among

Acts 27:34 Adj-GMS
GRK: σωτηρίας ὑπάρχει οὐδενὸς γὰρ ὑμῶν
NAS: from the head of any of you will perish.
KJV: from the head of any of you.
INT: preservation is of not one indeed of you

Acts 28:5 Adj-ANS
GRK: πῦρ ἔπαθεν οὐδὲν κακόν
NAS: into the fire and suffered no harm.
KJV: the fire, and felt no harm.
INT: fire suffered no injury

Acts 28:17 Adj-ANS
GRK: ἄνδρες ἀδελφοί οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας
NAS: though I had done nothing against
KJV: have committed nothing against
INT: men brothers nothing against having done

Romans 8:1 Adj-NNS
GRK: Οὐδὲν ἄρα νῦν
NAS: there is now no condemnation
KJV: now no condemnation
INT: [there is] no therefore now

Romans 14:7 Adj-NMS
GRK: Οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν
NAS: For not one of us lives for himself,
KJV: For none of us liveth
INT: No one indeed of us

Romans 14:7 Adj-NMS
GRK: ζῇ καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνήσκει
NAS: for himself, and not one dies
KJV: and no man dieth
INT: lives and no one to himself dies

Romans 14:14 Adj-NNS
GRK: Ἰησοῦ ὅτι οὐδὲν κοινὸν δι'
NAS: Jesus that nothing is unclean
KJV: that [there is] nothing unclean
INT: Jesus that nothing [is] unclean of

1 Corinthians 1:14 Adj-AMS
GRK: θεῷ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα
NAS: that I baptized none of you except
KJV: that I baptized none of you, but
INT: God that no one of you I baptized

1 Corinthians 2:8 Adj-NMS
GRK: ἣν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων
NAS: [the wisdom] which none of the rulers
KJV: Which none of the princes of this
INT: which no one of the rulers

1 Corinthians 2:11 Adj-NMS
GRK: τοῦ θεοῦ οὐδεὶς ἔγνωκεν εἰ
NAS: the [thoughts] of God no one knows
KJV: of God knoweth no man, but the Spirit
INT: of God no one knows if

1 Corinthians 2:15 Adj-GMS
GRK: δὲ ὑπ' οὐδενὸς ἀνακρίνεται
NAS: he himself is appraised by no one.
KJV: is judged of no man.
INT: however by no one is judged

1 Corinthians 3:11 Adj-NMS
GRK: γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι
NAS: For no man can lay
KJV: foundation can no man lay than
INT: indeed other no one is able to lay

1 Corinthians 4:4 Adj-ANS
GRK: οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ
NAS: For I am conscious of nothing against myself,
KJV: For I know nothing by myself; yet
INT: nothing indeed in myself

1 Corinthians 6:5 Adj-NMS
GRK: ἐν ὑμῖν οὐδεὶς σοφὸς ὃς
NAS: is not among you one wise man
INT: among you no one a wise [man] who

1 Corinthians 7:19 Adj-NNS
GRK: ἡ περιτομὴ οὐδέν ἐστιν καὶ
NAS: Circumcision is nothing, and uncircumcision
KJV: is nothing, and
INT: Circumcision nothing is and

1 Corinthians 7:19 Adj-NNS
GRK: ἡ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν ἀλλὰ
NAS: and uncircumcision is nothing, but [what matters is] the keeping
KJV: is nothing, but
INT: uncircumcision nothing is but

1 Corinthians 8:4 Adj-NNS
GRK: οἴδαμεν ὅτι οὐδὲν εἴδωλον ἐν
NAS: we know that there is no such thing
KJV: an idol [is] nothing in
INT: we know that nothing an idol [is] in

1 Corinthians 8:4 Adj-NMS
GRK: καὶ ὅτι οὐδεὶς θεὸς εἰ
NAS: that there is no such thing as an idol
KJV: and that [there is] none other God
INT: and that [there is] no God if

1 Corinthians 9:15 Adj-DNS
GRK: οὐ κέχρημαι οὐδενὶ τούτων Οὐκ
NAS: But I have used none of these things.
KJV: I have used none of these things:
INT: neither have used none of these things neither

1 Corinthians 9:15 Adj-NMS
GRK: καύχημά μου οὐδεὶς κενώσει
INT: boasting of me anyone should make void

1 Corinthians 12:3 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν πνεύματι
NAS: I make known to you that no one
KJV: to understand, that no man speaking by
INT: you that no one in [the] Spirit

1 Corinthians 12:3 Adj-NMS
GRK: ΙΗΣΟΥΣ καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν
NAS: to you that no one speaking
KJV: accursed: and [that] no man can say
INT: Jesus and no one can say

1 Corinthians 13:2 Adj-NNS
GRK: μὴ ἔχω οὐθέν εἰμι
NAS: love, I am nothing.
KJV: charity, I am nothing.
INT: not have nothing I am

1 Corinthians 13:3 Adj-ANS
GRK: μὴ ἔχω οὐδὲν ὠφελοῦμαι
NAS: love, it profits me nothing.
KJV: charity, it profiteth me nothing.
INT: not have nothing I am profited

1 Corinthians 14:2 Adj-NMS
GRK: ἀλλὰ θεῷ οὐδεὶς γὰρ ἀκούει
NAS: but to God; for no one understands,
KJV: for no man understandeth
INT: but to God no one indeed hears

1 Corinthians 14:10 Adj-NNS
GRK: κόσμῳ καὶ οὐδὲν ἄφωνον
NAS: in the world, and no [kind] is without meaning.
KJV: and none of them [is] without signification.
INT: [the] world and none without meaning

2 Corinthians 5:16 Adj-AMS
GRK: τοῦ νῦν οὐδένα οἴδαμεν κατὰ
NAS: on we recognize no one according
KJV: know we no man after the flesh:
INT: now no one regard according to

2 Corinthians 7:2 Adj-AMS
GRK: Χωρήσατε ἡμᾶς οὐδένα ἠδικήσαμεν οὐδένα
NAS: for us [in your hearts]; we wronged no one,
KJV: we have wronged no man, we have corrupted
INT: Receive us no one did we wrong no one

2 Corinthians 7:2 Adj-AMS
GRK: οὐδένα ἠδικήσαμεν οὐδένα ἐφθείραμεν οὐδένα
NAS: no one, we corrupted
KJV: we have corrupted no man, we have defrauded
INT: no one did we wrong no one did we corrupt no one

2 Corinthians 7:2 Adj-AMS
GRK: οὐδένα ἐφθείραμεν οὐδένα ἐπλεονεκτήσαμεν
NAS: we corrupted no one, we took advantage
KJV: no man, we have defrauded no man.
INT: no one did we corrupt no one did we exploit

2 Corinthians 7:5 Adj-AFS
GRK: εἰς Μακεδονίαν οὐδεμίαν ἔσχηκεν ἄνεσιν
NAS: had no rest,
KJV: flesh had no rest, but
INT: into Macedonia not any had ease

2 Corinthians 11:9 Adj-GMS
GRK: οὐ κατενάρκησα οὐθενός τὸ γὰρ
NAS: I was not a burden to anyone; for when the brethren
KJV: chargeable to no man: for
INT: not I did burden no one indeed

2 Corinthians 12:11 Adj-ANS
GRK: ὑμῶν συνίστασθαι οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα
NAS: have been commended by you, for in no respect
KJV: for in nothing am I behind
INT: you to have been commended none indeed I was behind

2 Corinthians 12:11 Adj-NNS
GRK: εἰ καὶ οὐδέν εἰμι
NAS: by you, for in no respect was I inferior
KJV: though I be nothing.
INT: if also nothing I am

Galatians 2:6 Adj-NNS
GRK: ποτε ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει
NAS: they were makes no difference
KJV: they were, it maketh no matter to me:
INT: formerly they were not to me makes a difference

Galatians 2:6 Adj-ANS
GRK: οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο
NAS: contributed nothing to me.
KJV: [to be somewhat] in conference added nothing to me:
INT: those of repute nothing contributed

Galatians 3:11 Adj-NMS
GRK: ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ
NAS: Now that no one is justified
KJV: But that no man is justified by
INT: by law no one is being justified with

Galatians 3:15 Adj-NMS
GRK: κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ
NAS: when it has been ratified, no one sets it aside
KJV: yet [if it be] confirmed, no man disannulleth,
INT: a confirmed covenant no on sets aside or

Galatians 4:1 Adj-ANS
GRK: νήπιός ἐστιν οὐδὲν διαφέρει δούλου
KJV: differeth nothing from a servant,
INT: a child is nothing he differs from a slave

Galatians 4:12 Adj-ANS
GRK: δέομαι ὑμῶν οὐδέν με ἠδικήσατε
NAS: [have become] as you [are]. You have done me no wrong;
KJV: [are]: ye have not injured me at all.
INT: I implore you in nothing me you wronged

Galatians 5:2 Adj-ANS
GRK: Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει
NAS: Christ will be of no benefit
KJV: shall profit you nothing.
INT: Christ you nothing will profit

Galatians 5:10 Adj-ANS
GRK: κυρίῳ ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε
NAS: that you will adopt no other
KJV: that ye will be none otherwise minded:
INT: [the] Lord that no other you will have mind

Ephesians 5:29 Adj-NMS
GRK: οὐδεὶς γάρ ποτε
NAS: for no one ever hated
KJV: For no man ever yet hated
INT: no one indeed at any time

Philippians 1:20 Adj-DNS
GRK: ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι ἀλλ'
NAS: that I will not be put to shame in anything, but [that] with all
KJV: in nothing I shall be ashamed,
INT: that in nothing I will be ashamed but

Philippians 2:20 Adj-AMS
GRK: οὐδένα γὰρ ἔχω
NAS: For I have no one [else] of kindred spirit
KJV: For I have no man likeminded, who
INT: no one indeed I have

Philippians 4:15 Adj-NFS
GRK: ἀπὸ Μακεδονίας οὐδεμία μοι ἐκκλησία
NAS: I left Macedonia, no church shared
KJV: Macedonia, no church
INT: from Macedonia not any with me church

1 Timothy 4:4 Adj-NNS
GRK: καλόν καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον μετὰ
NAS: is good, and nothing is to be rejected
KJV: and nothing to be refused,
INT: [is] good and nothing to be rejected with

1 Timothy 6:7 Adj-ANS
GRK: οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν
NAS: For we have brought nothing into the world,
KJV: we brought nothing into
INT: nothing indeed we brought

1 Timothy 6:16 Adj-NMS
GRK: ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ
NAS: light, whom no man has seen
KJV: in the light which no man can approach unto;
INT: whom did see no one of men nor

2 Timothy 2:4 Adj-NMS
GRK: οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται
NAS: No soldier in active service entangles
KJV: No man that warreth entangleth himself
INT: No one serving as a soldier entangles himself

2 Timothy 2:14 Adj-ANS
GRK: λογομαχεῖν ἐπ' οὐδὲν χρήσιμον ἐπὶ
NAS: not to wrangle about words, which is useless [and leads] to the ruin
KJV: about words to no profit, [but] to
INT: to dispute about words for nothing profitable to

2 Timothy 4:16 Adj-NMS
GRK: μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι παρεγένετο
NAS: defense no one supported
KJV: first answer no man stood with me,
INT: of me defense no one me stood with

Titus 1:15 Adj-NNS
GRK: καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν ἀλλὰ
NAS: and unbelieving, nothing is pure,
KJV: and unbelieving [is] nothing pure; but
INT: and unbelieving nothing [is] pure but

Philemon 1:14 Adj-ANS
GRK: σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι
NAS: to do anything, so
KJV: would I do nothing; that thy
INT: your consent nothing I wished to do

Hebrews 2:8 Adj-ANS
GRK: τὰ πάντα οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ
NAS: to him, He left nothing that is not subject
KJV: he left nothing [that is] not put under
INT: all things nothing he left to him

Hebrews 6:13 Adj-GMS
GRK: ἐπεὶ κατ' οὐδενὸς εἶχεν μείζονος
NAS: swear by no one greater,
KJV: swear by no greater, he sware
INT: since by no one he had greater

Hebrews 7:13 Adj-NMS
GRK: ἀφ' ἧς οὐδεὶς προσέσχηκεν τῷ
NAS: from which no one has officiated
KJV: which no man gave attendance
INT: of whom no one has attended to at the

Hebrews 7:14 Adj-ANS
GRK: περὶ ἱερέων οὐδὲν Μωυσῆς ἐλάλησεν
NAS: spoke nothing concerning
KJV: spake nothing concerning
INT: concerning priesthood nothing Moses spoke

Hebrews 7:19 Adj-ANS
GRK: οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν
NAS: made nothing perfect),
KJV: the law made nothing perfect, but
INT: nothing indeed perfected

Hebrews 12:14 Adj-NMS
GRK: οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν
NAS: which no one will see
KJV: which no man shall see
INT: which apart from no one will see the

James 1:13 Adj-AMS
GRK: δὲ αὐτὸς οὐδένα
NAS: and He Himself does not tempt anyone.
KJV: tempteth he any man:
INT: moreover himself no one

James 3:8 Adj-NMS
GRK: δὲ γλῶσσαν οὐδεὶς δαμάσαι δύναται
NAS: But no one can tame
KJV: the tongue can no man tame;
INT: but [the] tongue no one to subdue is able

1 John 1:5 Adj-NFS
GRK: ἐν αὐτῷ οὐδεμία
NAS: darkness at all.
KJV: no darkness at all.
INT: in him not at all

1 John 4:12 Adj-NMS
GRK: θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται
NAS: No one has seen God
KJV: No man hath seen God
INT: God no one at any time has seen

Revelation 2:17 Adj-NMS
GRK: γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ
NAS: which no one knows
KJV: written, which no man knoweth saving
INT: written which no one knew if

Revelation 3:7 Adj-NMS
GRK: ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει καὶ
NAS: who opens and no one
KJV: and no man shutteth;
INT: opens and no one shuts and

Revelation 3:7 Adj-NMS
GRK: κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίγει
NAS: and no one will shut,
KJV: shutteth, and no man openeth;
INT: shuts and no one opens

Revelation 3:8 Adj-NMS
GRK: ἠνεῳγμένην ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι
NAS: door which no one can shut,
KJV: door, and no man can shut
INT: opened which no one is able to shut

Revelation 3:17 Adj-ANS
GRK: πεπλούτηκα καὶ οὐδὲν χρείαν ἔχω
NAS: need of nothing, and you do not know
KJV: have need of nothing; and knowest
INT: have grown rich and of nothing need have

Revelation 5:3 Adj-NMS
GRK: καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἐν
NAS: And no one in heaven or
KJV: And no man in heaven,
INT: And no one was able in

Revelation 5:4 Adj-NMS
GRK: πολὺ ὅτι οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη
NAS: because no one was found
KJV: much, because no man was found worthy
INT: much because no one worthy was found

Revelation 7:9 Adj-NMS
GRK: ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο ἐκ
NAS: multitude which no one could count,
KJV: multitude, which no man could number,
INT: to number it no one was able out of

Revelation 14:3 Adj-NMS
GRK: πρεσβυτέρων καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν
NAS: and the elders; and no one could
KJV: the elders: and no man could learn
INT: elders And no one was able to learn

Revelation 15:8 Adj-NMS
GRK: αὐτοῦ καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο εἰσελθεῖν
NAS: and from His power; and no one was able
KJV: power; and no man was able to enter
INT: of him and no one was able to enter

Revelation 18:11 Adj-NMS
GRK: γόμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι
NAS: her, because no one buys
KJV: her; for no man buyeth their
INT: cargo of them no one buys no longer

Revelation 19:12 Adj-NMS
GRK: γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ
NAS: [on Him] which no one knows
KJV: written, that no man knew, but
INT: written which no one knows if

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page