5092. τιμή (timé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5092. τιμή (timé) — 41 Occurrences

Matthew 27:6 N-NFS
GRK: κορβανᾶν ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστιν
NAS: since it is the price of blood.
KJV: because it is the price of blood.
INT: treasury since [the] price of blood it is

Matthew 27:9 N-AFS
GRK: ἀργύρια τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου
NAS: PIECES OF SILVER, THE PRICE OF THE ONE WHOSE
KJV: pieces of silver, the price of him that was valued,
INT: pieces of silver the price of him who was set a price on

John 4:44 N-AFS
GRK: ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει
NAS: has no honor in his own country.
KJV: hath no honour in his own
INT: own hometown honor not has

Acts 4:34 N-AFP
GRK: ἔφερον τὰς τιμὰς τῶν πιπρασκομένων
NAS: them and bring the proceeds of the sales
KJV: and brought the prices of the things that were sold,
INT: brought the values of those sold

Acts 5:2 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς τιμῆς συνειδυίης καὶ
NAS: and kept back [some] of the price for himself, with his wife's
KJV: [part] of the price, his
INT: from the value being aware of [it] also

Acts 5:3 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ χωρίου
NAS: and to keep back [some] of the price of the land?
KJV: [part] of the price of the land?
INT: from the value of the estate

Acts 7:16 N-GFS
GRK: ὠνήσατο Ἀβραὰμ τιμῆς ἀργυρίου παρὰ
NAS: had purchased for a sum of money
KJV: Abraham bought for a sum of money of
INT: bought Abraham for a sum of money from

Acts 19:19 N-AFP
GRK: συνεψήφισαν τὰς τιμὰς αὐτῶν καὶ
NAS: and they counted up the price of them and found
KJV: they counted the price of them,
INT: they reckoned up the prices of them and

Acts 28:10 N-DFP
GRK: καὶ πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς
NAS: us with many marks of respect; and when we were setting sail,
KJV: Who also honoured us with many
INT: also with many honors honored us

Romans 2:7 N-AFS
GRK: δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν
NAS: for glory and honor and immortality,
KJV: for glory and honour and immortality,
INT: glory and honor and immortality

Romans 2:10 N-NFS
GRK: δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη
NAS: but glory and honor and peace
KJV: But glory, honour, and peace,
INT: however and honor and peace

Romans 9:21 N-AFS
GRK: μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος ὃ
NAS: vessel for honorable use and another
KJV: one vessel unto honour, and another
INT: certainly unto honor vessel one

Romans 12:10 N-DFS
GRK: φιλόστοργοι τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι
NAS: to one another in honor;
KJV: with brotherly love; in honour preferring
INT: kindly affectioned in [giving] honor one another going before

Romans 13:7 N-AFS
GRK: τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμήν
NAS: to whom fear; honor to whom honor.
KJV: to whom fear; honour to whom honour.
INT: to whom the honor the honor

Romans 13:7 N-AFS
GRK: τιμὴν τὴν τιμήν
NAS: honor to whom honor.
KJV: honour to whom honour.
INT: honor the honor

1 Corinthians 6:20 N-GFS
GRK: ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς δοξάσατε δὴ
NAS: For you have been bought with a price: therefore
KJV: ye are bought with a price: therefore
INT: you were bought indeed with a price glorify indeed

1 Corinthians 7:23 N-GFS
GRK: τιμῆς ἠγοράσθητε μὴ
NAS: You were bought with a price; do not become
KJV: Ye are bought with a price; be not
INT: With a price you were bought not

1 Corinthians 12:23 N-AFS
GRK: σώματος τούτοις τιμὴν περισσοτέραν περιτίθεμεν
NAS: abundant honor, and our less
KJV: more abundant honour; and
INT: body these honor more abundant we bestow

1 Corinthians 12:24 N-AFS
GRK: περισσοτέραν δοὺς τιμήν
NAS: more abundant honor to that [member] which lacked,
KJV: more abundant honour to that [part] which lacked:
INT: more abundant having given honor

Colossians 2:23 N-DFS
GRK: οὐκ ἐν τιμῇ τινὶ πρὸς
NAS: [but are] of no value against
KJV: in any honour to the satisfying
INT: not in honor a certain for

1 Thessalonians 4:4 N-DFS
GRK: ἁγιασμῷ καὶ τιμῇ
NAS: vessel in sanctification and honor,
KJV: sanctification and honour;
INT: holiness and honor

1 Timothy 1:17 N-NFS
GRK: μόνῳ θεῷ τιμὴ καὶ δόξα
NAS: God, [be] honor and glory
KJV: wise God, [be] honour and glory
INT: only God honor and glory

1 Timothy 5:17 N-GFS
GRK: πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν μάλιστα
NAS: of double honor, especially
KJV: of double honour, especially
INT: elders of double honor let be counted worthy especially

1 Timothy 6:1 N-GFS
GRK: δεσπότας πάσης τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν
NAS: of all honor so
KJV: worthy of all honour, that the name
INT: masters of all honor worthy let them esteem

1 Timothy 6:16 N-NFS
GRK: δύναται ᾧ τιμὴ καὶ κράτος
NAS: see. To Him [be] honor and eternal
KJV: see: to whom [be] honour and power
INT: is able to whom honor and might

2 Timothy 2:20 N-AFS
GRK: μὲν εἰς τιμὴν ἃ δὲ
NAS: and some to honor and some
KJV: some to honour, and some
INT: indeed to honor some moreover

2 Timothy 2:21 N-AFS
GRK: σκεῦος εἰς τιμήν ἡγιασμένον εὔχρηστον
NAS: [things], he will be a vessel for honor, sanctified,
KJV: a vessel unto honour, sanctified, and
INT: a vessel to honor having been sanctified useful

Hebrews 2:7 N-DFS
GRK: δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν
NAS: HIM WITH GLORY AND HONOR, AND HAVE APPOINTED
KJV: with glory and honour, and didst set
INT: with glory and honor you did crown him

Hebrews 2:9 N-DFS
GRK: δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφανωμένον ὅπως
NAS: with glory and honor, so
KJV: with glory and honour; that he
INT: with glory and with honor crowned so that

Hebrews 3:3 N-AFS
GRK: ὅσον πλείονα τιμὴν ἔχει τοῦ
NAS: has more honor than the house.
KJV: hath more honour than
INT: so much as more honor has than the

Hebrews 5:4 N-AFS
GRK: λαμβάνει τὴν τιμήν ἀλλὰ καλούμενος
NAS: takes the honor to himself,
KJV: taketh this honour unto himself,
INT: takes the honor but being called

1 Peter 1:7 N-AFS
GRK: δόξαν καὶ τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει
NAS: and glory and honor at the revelation
KJV: praise and honour and glory
INT: glory and honor in [the] revelation

1 Peter 2:7 N-NFS
GRK: οὖν ἡ τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν
NAS: This precious value, then,
KJV: believe [he is] precious: but
INT: therefore [is] the preciousness who believe

1 Peter 3:7 N-AFS
GRK: γυναικείῳ ἀπονέμοντες τιμήν ὡς καὶ
NAS: and show her honor as a fellow heir
KJV: giving honour unto the wife,
INT: female rendering honor as also

2 Peter 1:17 N-AFS
GRK: θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν
NAS: For when He received honor and glory
KJV: God the Father honour and glory,
INT: God [the] Father honor and glory

Revelation 4:9 N-AFS
GRK: δόξαν καὶ τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν
NAS: glory and honor and thanks
KJV: glory and honour and thanks
INT: glory and honor and thanksgiving

Revelation 4:11 N-AFS
GRK: καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν
NAS: glory and honor and power;
KJV: glory and honour and power:
INT: and honor and

Revelation 5:12 N-AFS
GRK: ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν
NAS: and might and honor and glory
KJV: strength, and honour, and glory,
INT: strength and honor and glory

Revelation 5:13 N-NFS
GRK: καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ
NAS: [be] blessing and honor and glory
KJV: Blessing, and honour, and glory,
INT: and the honor and the

Revelation 7:12 N-NFS
GRK: καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ
NAS: and thanksgiving and honor and power
KJV: thanksgiving, and honour, and power,
INT: and honor and

Revelation 21:26 N-AFS
GRK: καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν
NAS: the glory and the honor of the nations
KJV: and honour of the nations
INT: and the honor of the nations

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page