1 Chronicles 5:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5826 [e]way-yê-‘ā-zə-rūוַיֵּעָזְר֣וּAnd they were helpedVerb
5921 [e]‘ă-lê-hem,עֲלֵיהֶ֔םagainstPrep
5414 [e]way-yin-nā-ṯə-nūוַיִּנָּתְנ֤וּand were deliveredVerb
3027 [e]ḇə-yā-ḏāmבְיָדָם֙into their hand themNoun
1905 [e]ha-haḡ-rî-’îm,הַֽהַגְרִיאִ֔יםand the HagaritesNoun
3605 [e]wə-ḵōlוְכֹ֖לthat allNoun
5973 [e]še-‘im-mā-hem;שֶׁ֣עִמָּהֶ֑םwithPrep
3588 [e]כִּ֠יforConj
430 [e]lê-lō-hîmלֵאלֹהִ֤יםto God [were]Noun
2199 [e]zā-‘ă-qūזָעֲקוּ֙they criedVerb
4421 [e]bam-mil-ḥā-māh,בַּמִּלְחָמָ֔הin the battleNoun
6279 [e]wə-na‘-tō-wrוְנַעְתּ֥וֹרand he was entreatedVerb
  lā-hemלָהֶ֖םtoPrep
3588 [e]kî-כִּי־becauseConj
982 [e]ḇā-ṭə-ḥūבָ֥טְחוּthey put their trustVerb
  ḇōw.בֽוֹ׃inPrep
Hebrew Texts
דברי הימים א 5:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּעָזְר֣וּ עֲלֵיהֶ֔ם וַיִּנָּתְנ֤וּ בְיָדָם֙ הַֽהַגְרִיאִ֔ים וְכֹ֖ל שֶׁ֣עִמָּהֶ֑ם כִּ֠י לֵאלֹהִ֤ים זָעֲקוּ֙ בַּמִּלְחָמָ֔ה וְנַעְתֹּ֥ור לָהֶ֖ם כִּי־בָ֥טְחוּ בֹֽו׃

דברי הימים א 5:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעזרו עליהם וינתנו בידם ההגריאים וכל שעמהם כי לאלהים זעקו במלחמה ונעתור להם כי־בטחו בו׃

Links
1 Chronicles 5:201 Chronicles 5:20 Text Analysis1 Chronicles 5:20 Interlinear1 Chronicles 5:20 Multilingual1 Chronicles 5:20 TSK1 Chronicles 5:20 Cross References1 Chronicles 5:20 Bible Hub1 Chronicles 5:20 Biblia Paralela1 Chronicles 5:20 Chinese Bible1 Chronicles 5:20 French Bible1 Chronicles 5:20 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 5:19
Top of Page
Top of Page