2 Chronicles 32:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]way-yarוַיַּרְא֙when sawVerb
2396 [e]yə-ḥiz-qî-yā-hū,יְחִזְקִיָּ֔הוּHezekiahNoun
3588 [e]kî-כִּי־thatConj
935 [e]ḇāבָ֖אwas comeVerb
5576 [e]san-ḥê-rîḇ;סַנְחֵרִ֑יבthat SennacheribNoun
6440 [e]ū-p̄ā-nāwוּפָנָ֕יוthat he was purposedNoun
4421 [e]lam-mil-ḥā-māhלַמִּלְחָמָ֖הto make warNoun
5921 [e]‘al-עַל־againstPrep
3389 [e]yə-rū-šā-lim.יְרוּשָׁלִָֽם׃JerusalemNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 32:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּרְא֙ יְחִזְקִיָּ֔הוּ כִּי־בָ֖א סַנְחֵרִ֑יב וּפָנָ֕יו לַמִּלְחָמָ֖ה עַל־יְרוּשָׁלִָֽם׃

דברי הימים ב 32:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וירא יחזקיהו כי־בא סנחריב ופניו למלחמה על־ירושלם׃

Links
2 Chronicles 32:22 Chronicles 32:2 Text Analysis2 Chronicles 32:2 Interlinear2 Chronicles 32:2 Multilingual2 Chronicles 32:2 TSK2 Chronicles 32:2 Cross References2 Chronicles 32:2 Bible Hub2 Chronicles 32:2 Biblia Paralela2 Chronicles 32:2 Chinese Bible2 Chronicles 32:2 French Bible2 Chronicles 32:2 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 32:1
Top of Page
Top of Page