2 Kings 19:36
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5265 [e]way-yis-sa‘וַיִּסַּ֣עand departedVerb
1980 [e]way-yê-leḵ,וַיֵּ֔לֶךְand wentVerb
7725 [e]way-yā-šāḇוַיָּ֖שָׁבand returnedVerb
5576 [e]san-ḥê-rîḇסַנְחֵרִ֣יבSo SennacheribNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
804 [e]’aš-šūr;אַשּׁ֑וּרof AssyriaNoun
3427 [e]way-yê-šeḇוַיֵּ֖שֶׁבand dwelledVerb
5210 [e]bə-nî-nə-wêh.בְּנִֽינְוֵֽה׃at NinevehNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 19:36 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּסַּ֣ע וַיֵּ֔לֶךְ וַיָּ֖שָׁב סַנְחֵרִ֣יב מֶֽלֶךְ־אַשּׁ֑וּר וַיֵּ֖שֶׁב בְּנִֽינְוֵֽה׃

מלכים ב 19:36 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויסע וילך וישב סנחריב מלך־אשור וישב בנינוה׃

Links
2 Kings 19:362 Kings 19:36 Text Analysis2 Kings 19:36 Interlinear2 Kings 19:36 Multilingual2 Kings 19:36 TSK2 Kings 19:36 Cross References2 Kings 19:36 Bible Hub2 Kings 19:36 Biblia Paralela2 Kings 19:36 Chinese Bible2 Kings 19:36 French Bible2 Kings 19:36 German Bible

Bible Hub
2 Kings 19:35
Top of Page
Top of Page