2 Samuel 22:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֥יThe GodNoun
6697 [e]ṣū-rîצוּרִ֖יof my rockNoun
2620 [e]’e-ḥĕ-seh-אֶחֱסֶה־in him will I trustVerb
  bōw;בּ֑וֹinPrep
4043 [e]mā-ḡin-nîמָגִנִּ֞י[he is] my shieldNoun
7161 [e]wə-qe-renוְקֶ֣רֶןand the hornNoun
3468 [e]yiš-‘î,יִשְׁעִ֗יof my salvationNoun
4869 [e]miś-gab-bîמִשְׂגַּבִּי֙my high towerNoun
4498 [e]ū-mə-nū-sî,וּמְנוּסִ֔יand my refugeNoun
3467 [e]mō-ši-‘îמֹשִׁעִ֕יmy Savior meVerb
2555 [e]mê-ḥā-māsמֵחָמָ֖סfrom violenceNoun
3467 [e]tō-ši-‘ê-nî.תֹּשִׁעֵֽנִי׃you saveVerb
Hebrew Texts
שמואל ב 22:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֱלֹהֵ֥י צוּרִ֖י אֶחֱסֶה־בֹּ֑ו מָגִנִּ֞י וְקֶ֣רֶן יִשְׁעִ֗י מִשְׂגַּבִּי֙ וּמְנוּסִ֔י מֹשִׁעִ֕י מֵחָמָ֖ס תֹּשִׁעֵֽנִי׃

שמואל ב 22:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אלהי צורי אחסה־בו מגני וקרן ישעי משגבי ומנוסי משעי מחמס תשעני׃

Links
2 Samuel 22:32 Samuel 22:3 Text Analysis2 Samuel 22:3 Interlinear2 Samuel 22:3 Multilingual2 Samuel 22:3 TSK2 Samuel 22:3 Cross References2 Samuel 22:3 Bible Hub2 Samuel 22:3 Biblia Paralela2 Samuel 22:3 Chinese Bible2 Samuel 22:3 French Bible2 Samuel 22:3 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 22:2
Top of Page
Top of Page