Genesis 19:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֜אמֶרAnd he saidVerb
2009 [e]hin-nehהִנֶּ֣הbeholdPrt
4994 [e]nā-נָּא־NowInj
113 [e]’ă-ḏō-nay,אֲדֹנַ֗יmy lordsNoun
5493 [e]sū-rūס֣וּרוּturn asideVerb
4994 [e]נָ֠אI prayInj
413 [e]’el-אֶל־intoPrep
1004 [e]bêṯבֵּ֨יתthe houseNoun
5650 [e]‘aḇ-də-ḵemעַבְדְּכֶ֤םof your servantNoun
3885 [e]wə-lî-nūוְלִ֙ינוּ֙and stay all nightVerb
7364 [e]wə-ra-ḥă-ṣūוְרַחֲצ֣וּand washVerb
7272 [e]raḡ-lê-ḵem,רַגְלֵיכֶ֔םyour feetNoun
7925 [e]wə-hiš-kam-temוְהִשְׁכַּמְתֶּ֖םand you shall rise up earlyVerb
1980 [e]wa-hă-laḵ-temוַהֲלַכְתֶּ֣םand goVerb
1870 [e]lə-ḏar-kə-ḵem;לְדַרְכְּכֶ֑םon your wayNoun
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֣וּAnd they saidVerb
3808 [e]lō,לֹּ֔אnoAdv
3588 [e]כִּ֥יforConj
7339 [e]ḇā-rə-ḥō-wḇבָרְח֖וֹבin the squareNoun
3885 [e]nā-lîn.נָלִֽין׃we will spend the nightVerb
Hebrew Texts
בראשית 19:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֜אמֶר הִנֶּ֣ה נָּא־אֲדֹנַ֗י ס֣וּרוּ נָ֠א אֶל־בֵּ֨ית עַבְדְּכֶ֤ם וְלִ֙ינוּ֙ וְרַחֲצ֣וּ רַגְלֵיכֶ֔ם וְהִשְׁכַּמְתֶּ֖ם וַהֲלַכְתֶּ֣ם לְדַרְכְּכֶ֑ם וַיֹּאמְר֣וּ לֹּ֔א כִּ֥י בָרְחֹ֖וב נָלִֽין׃

בראשית 19:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר הנה נא־אדני סורו נא אל־בית עבדכם ולינו ורחצו רגליכם והשכמתם והלכתם לדרככם ויאמרו לא כי ברחוב נלין׃

Links
Genesis 19:2Genesis 19:2 Text AnalysisGenesis 19:2 InterlinearGenesis 19:2 MultilingualGenesis 19:2 TSKGenesis 19:2 Cross ReferencesGenesis 19:2 Bible HubGenesis 19:2 Biblia ParalelaGenesis 19:2 Chinese BibleGenesis 19:2 French BibleGenesis 19:2 German Bible

Bible Hub
Genesis 19:1
Top of Page
Top of Page