Genesis 23:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8085 [e]šə-mā-‘ê-nūשְׁמָעֵ֣נוּ ׀Hear usVerb
113 [e]’ă-ḏō-nî,אֲדֹנִ֗יmy lordNoun
5387 [e]nə-śîנְשִׂ֨יאprinceNoun
430 [e]’ĕ-lō-hîmאֱלֹהִ֤יםa mightyNoun
859 [e]’at-tāhאַתָּה֙you [are]Pro
8432 [e]bə-ṯō-w-ḵê-nū,בְּתוֹכֵ֔נוּamongNoun
4005 [e]bə-miḇ-ḥarבְּמִבְחַ֣רin the choicestNoun
6913 [e]qə-ḇā-rê-nū,קְבָרֵ֔ינוּof our sepulchersNoun
6912 [e]qə-ḇōrקְבֹ֖רburyVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4191 [e]mê-ṯe-ḵā;מֵתֶ֑ךָyour deadVerb
582 [e]’îšאִ֣ישׁanotherNoun
4480 [e]mim-men-nū,מִמֶּ֔נּוּofPrep
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6913 [e]qiḇ-rōwקִבְר֛וֹhis sepulcherNoun
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
3607 [e]yiḵ-lehיִכְלֶ֥הshall withholdVerb
4480 [e]mim-mə-ḵāמִמְּךָ֖from youPrep
6912 [e]miq-qə-ḇōrמִקְּבֹ֥רfor buryingVerb
4191 [e]mê-ṯe-ḵā.מֵתֶֽךָ׃your deadVerb
Hebrew Texts
בראשית 23:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שְׁמָעֵ֣נוּ ׀ אֲדֹנִ֗י נְשִׂ֨יא אֱלֹהִ֤ים אַתָּה֙ בְּתֹוכֵ֔נוּ בְּמִבְחַ֣ר קְבָרֵ֔ינוּ קְבֹ֖ר אֶת־מֵתֶ֑ךָ אִ֣ישׁ מִמֶּ֔נּוּ אֶת־קִבְרֹ֛ו לֹֽא־יִכְלֶ֥ה מִמְּךָ֖ מִקְּבֹ֥ר מֵתֶֽךָ׃

בראשית 23:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שמענו ׀ אדני נשיא אלהים אתה בתוכנו במבחר קברינו קבר את־מתך איש ממנו את־קברו לא־יכלה ממך מקבר מתך׃

Links
Genesis 23:6Genesis 23:6 Text AnalysisGenesis 23:6 InterlinearGenesis 23:6 MultilingualGenesis 23:6 TSKGenesis 23:6 Cross ReferencesGenesis 23:6 Bible HubGenesis 23:6 Biblia ParalelaGenesis 23:6 Chinese BibleGenesis 23:6 French BibleGenesis 23:6 German Bible

Bible Hub
Genesis 23:5
Top of Page
Top of Page