Genesis 43:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַֽיְהִ֞יAnd it came to passVerb
3588 [e]kî-כִּי־whenConj
935 [e]ḇā-nūבָ֣אנוּwe cameVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4411 [e]ham-mā-lō-wn,הַמָּל֗וֹןthe innNoun
6605 [e]wan-nip̄-tə-ḥāhוַֽנִּפְתְּחָה֙that we openedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
572 [e]’am-tə-ḥō-ṯê-nū,אַמְתְּחֹתֵ֔ינוּour sacksNoun
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֤הand beholdPrt
3701 [e]ḵe-sep̄-כֶֽסֶף־moneyNoun
376 [e]’îšאִישׁ֙of [every] manNoun
6310 [e]bə-p̄îבְּפִ֣י[was] in the mouthNoun
572 [e]’am-taḥ-tōw,אַמְתַּחְתּ֔וֹof his sackNoun
3701 [e]kas-pê-nūכַּסְפֵּ֖נוּour moneyNoun
4948 [e]bə-miš-qā-lōw;בְּמִשְׁקָל֑וֹin fullNoun
7725 [e]wan-nā-šeḇוַנָּ֥שֶׁבand we have brought againVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֖וֹitAcc
3027 [e]bə-yā-ḏê-nū.בְּיָדֵֽנוּ׃in our handNoun
Hebrew Texts
בראשית 43:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיְהִ֞י כִּי־בָ֣אנוּ אֶל־הַמָּלֹ֗ון וַֽנִּפְתְּחָה֙ אֶת־אַמְתְּחֹתֵ֔ינוּ וְהִנֵּ֤ה כֶֽסֶף־אִישׁ֙ בְּפִ֣י אַמְתַּחְתֹּ֔ו כַּסְפֵּ֖נוּ בְּמִשְׁקָלֹ֑ו וַנָּ֥שֶׁב אֹתֹ֖ו בְּיָדֵֽנוּ׃

בראשית 43:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי כי־באנו אל־המלון ונפתחה את־אמתחתינו והנה כסף־איש בפי אמתחתו כספנו במשקלו ונשב אתו בידנו׃

Links
Genesis 43:21Genesis 43:21 Text AnalysisGenesis 43:21 InterlinearGenesis 43:21 MultilingualGenesis 43:21 TSKGenesis 43:21 Cross ReferencesGenesis 43:21 Bible HubGenesis 43:21 Biblia ParalelaGenesis 43:21 Chinese BibleGenesis 43:21 French BibleGenesis 43:21 German Bible

Bible Hub
Genesis 43:20
Top of Page
Top of Page