Genesis 43:33
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3427 [e]way-yê-šə-ḇūוַיֵּשְׁב֣וּAnd they satVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nāw,לְפָנָ֔יוbefore himNoun
1060 [e]hab-bə-ḵōrהַבְּכֹר֙the firstbornNoun
1062 [e]kiḇ-ḵō-rā-ṯōw,כִּבְכֹ֣רָת֔וֹaccording to his birthrightNoun
6810 [e]wə-haṣ-ṣā-‘îrוְהַצָּעִ֖ירand the youngestAdj
6812 [e]kiṣ-‘i-rā-ṯōw;כִּצְעִרָת֑וֹaccording to his youthNoun
8539 [e]way-yiṯ-mə-hūוַיִּתְמְה֥וּand marveledVerb
376 [e]hā-’ă-nā-šîmהָאֲנָשִׁ֖יםthe menNoun
376 [e]’îšאִ֥ישׁoneNoun
413 [e]’el-אֶל־atPrep
7453 [e]rê-‘ê-hū.רֵעֵֽהוּ׃anotherNoun
Hebrew Texts
בראשית 43:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּשְׁב֣וּ לְפָנָ֔יו הַבְּכֹר֙ כִּבְכֹ֣רָתֹ֔ו וְהַצָּעִ֖יר כִּצְעִרָתֹ֑ו וַיִּתְמְה֥וּ הָאֲנָשִׁ֖ים אִ֥ישׁ אֶל־רֵעֵֽהוּ׃

בראשית 43:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישבו לפניו הבכר כבכרתו והצעיר כצערתו ויתמהו האנשים איש אל־רעהו׃

Links
Genesis 43:33Genesis 43:33 Text AnalysisGenesis 43:33 InterlinearGenesis 43:33 MultilingualGenesis 43:33 TSKGenesis 43:33 Cross ReferencesGenesis 43:33 Bible HubGenesis 43:33 Biblia ParalelaGenesis 43:33 Chinese BibleGenesis 43:33 French BibleGenesis 43:33 German Bible

Bible Hub
Genesis 43:32
Top of Page
Top of Page