Job 12:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7814 [e]śə-ḥōqשְׂחֹ֤ק[as] one mockedNoun
7453 [e]lə-rê-‘ê-hūלְרֵעֵ֨הוּ ׀to my friendsNoun
1961 [e]’eh-yeh,אֶֽהְיֶ֗הI amVerb
7121 [e]qō-rêקֹרֵ֣אwho callsVerb
433 [e]le-’ĕ-lō-w-ahלֶ֭אֱלוֹהַּon GodNoun
6030 [e]way-ya-‘ă-nê-hū;וַֽיַּעֲנֵ֑הוּand he answersVerb
7814 [e]ḥō-wq,שְׂ֝ח֗וֹקthe [man is] laughed to scornNoun
6662 [e]ṣad-dîqצַדִּ֥יקjustAdj
8549 [e]tā-mîm.תָּמִֽים׃uprightAdj
Hebrew Texts
איוב 12:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שְׂחֹ֤ק לְרֵעֵ֨הוּ ׀ אֶֽהְיֶ֗ה קֹרֵ֣א לֶ֭אֱלֹוהַּ וַֽיַּעֲנֵ֑הוּ חֹ֗וק צַדִּ֥יק תָּמִֽים׃

איוב 12:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שחק לרעהו ׀ אהיה קרא לאלוה ויענהו חוק צדיק תמים׃

Links
Job 12:4Job 12:4 Text AnalysisJob 12:4 InterlinearJob 12:4 MultilingualJob 12:4 TSKJob 12:4 Cross ReferencesJob 12:4 Bible HubJob 12:4 Biblia ParalelaJob 12:4 Chinese BibleJob 12:4 French BibleJob 12:4 German Bible

Bible Hub
Job 12:3
Top of Page
Top of Page