Proverbs 28:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
982 [e]bō-w-ṭê-aḥבּוֹטֵ֣חַand trustsVerb
3820 [e]bə-lib-bōwבְּ֭לִבּוֹin his own heartNoun
1931 [e]ה֣וּאHePro
3684 [e]ḵə-sîl;כְסִ֑ילis a foolNoun
1980 [e]wə-hō-w-lêḵוְהוֹלֵ֥ךְbut whoever walksVerb
2451 [e]bə-ḥā-ḵə-māh,בְּ֝חָכְמָ֗הwiselyNoun
1931 [e]ה֣וּאhePro
4422 [e]yim-mā-lêṭ.יִמָּלֵֽט׃shall be deliveredVerb
Hebrew Texts
משלי 28:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֹּוטֵ֣חַ בְּ֭לִבֹּו ה֣וּא כְסִ֑יל וְהֹולֵ֥ךְ בְּ֝חָכְמָ֗ה ה֣וּא יִמָּלֵֽט׃

משלי 28:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בוטח בלבו הוא כסיל והולך בחכמה הוא ימלט׃

Links
Proverbs 28:26Proverbs 28:26 Text AnalysisProverbs 28:26 InterlinearProverbs 28:26 MultilingualProverbs 28:26 TSKProverbs 28:26 Cross ReferencesProverbs 28:26 Bible HubProverbs 28:26 Biblia ParalelaProverbs 28:26 Chinese BibleProverbs 28:26 French BibleProverbs 28:26 German Bible

Bible Hub
Proverbs 28:25
Top of Page
Top of Page