ἀγαπητός
Englishman's Concordance
ἀγαπητός (agapētos) — 11 Occurrences

Matthew 3:17 Adj-NMS
GRK: μου ὁ ἀγαπητός ἐν ᾧ
NAS: said, This is My beloved Son, in whom
KJV: is my beloved Son, in
INT: of me the beloved in whom

Matthew 12:18 Adj-NMS
GRK: ᾑρέτισα ὁ ἀγαπητός μου εἰς
NAS: I HAVE CHOSEN; MY BELOVED IN WHOM
KJV: I have chosen; my beloved, in whom
INT: I have chosen beloved of me in

Matthew 17:5 Adj-NMS
GRK: μου ὁ ἀγαπητός ἐν ᾧ
NAS: This is My beloved Son,
KJV: is my beloved Son, in
INT: of me the beloved in whom

Mark 1:11 Adj-NMS
GRK: μου ὁ ἀγαπητός ἐν σοὶ
NAS: out of the heavens: You are My beloved Son,
KJV: art my beloved Son, in
INT: of me the beloved in whom

Mark 9:7 Adj-NMS
GRK: μου ὁ ἀγαπητός ἀκούετε αὐτοῦ
NAS: This is My beloved Son,
KJV: is my beloved Son: hear
INT: of me the beloved listen you to him

Luke 3:22 Adj-NMS
GRK: μου ὁ ἀγαπητός ἐν σοὶ
NAS: out of heaven, You are My beloved Son,
KJV: art my beloved Son; in
INT: of me the beloved in you

Ephesians 6:21 Adj-NMS
GRK: Τύχικος ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ
NAS: Tychicus, the beloved brother
KJV: I do, Tychicus, a beloved brother and
INT: Tychicus the beloved brother and

Colossians 4:7 Adj-NMS
GRK: Τύχικος ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ
NAS: my affairs, Tychicus, [our] beloved brother
KJV: unto you, [who is] a beloved brother,
INT: Tychicus the beloved brother and

Colossians 4:14 Adj-NMS
GRK: ἰατρὸς ὁ ἀγαπητὸς καὶ Δημᾶς
NAS: Luke, the beloved physician,
KJV: Luke, the beloved physician, and
INT: physician beloved and Demas

2 Peter 1:17 Adj-NMS
GRK: μου ὁ ἀγαπητός μου οὗτός
NAS: This is My beloved Son
KJV: is my beloved Son, in
INT: of me beloved of me this

2 Peter 3:15 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς
NAS: just as also our beloved brother Paul,
KJV: even as our beloved brother Paul
INT: also the beloved of us brother

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page