θαλάσσης
Englishman's Concordance
θαλάσσης (thalassēs) — 29 Occurrences

Matthew 4:15 N-GFS
GRK: Νεφθαλίμ ὁδὸν θαλάσσης πέραν τοῦ
NAS: BY THE WAY OF THE SEA, BEYOND
KJV: [by] the way of the sea, beyond
INT: of Naphtali way of [the] sea beyond the

Matthew 14:26 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα ἐταράχθησαν
NAS: Him walking on the sea, they were terrified,
KJV: on the sea, they were troubled,
INT: on the sea walking were troubled

Matthew 18:6 N-GFS
GRK: πελάγει τῆς θαλάσσης
NAS: in the depth of the sea.
KJV: in the depth of the sea.
INT: depth of the sea

Mark 5:1 N-GFS
GRK: πέραν τῆς θαλάσσης εἰς τὴν
NAS: to the other side of the sea, into the country
KJV: the other side of the sea, into
INT: other side of the sea to the

Mark 6:47 N-GFS
GRK: μέσῳ τῆς θαλάσσης καὶ αὐτὸς
NAS: was in the middle of the sea, and He was alone
KJV: in the midst of the sea, and he
INT: the midst of the sea and he

Mark 6:48 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἤθελεν
NAS: to them, walking on the sea; and He intended
KJV: walking upon the sea, and would
INT: on the sea and would

Mark 6:49 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα ἔδοξαν
NAS: Him walking on the sea, they supposed
KJV: upon the sea, they supposed
INT: on the sea walking they thought

Luke 21:25 N-GFS
GRK: ἀπορίᾳ ἠχοῦς θαλάσσης καὶ σάλου
NAS: at the roaring of the sea and the waves,
KJV: with perplexity; the sea and the waves
INT: perplexity roaring of [the] sea and rolling surge

John 6:1 N-GFS
GRK: πέραν τῆς θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας
NAS: to the other side of the Sea of Galilee
KJV: over the sea of Galilee,
INT: over the sea of Galilee

John 6:17 N-GFS
GRK: πέραν τῆς θαλάσσης εἰς Καφαρναούμ
NAS: they [started to] cross the sea to Capernaum.
KJV: over the sea toward
INT: over the sea to Capernaum

John 6:19 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐγγὺς
NAS: walking on the sea and drawing
KJV: walking on the sea, and drawing
INT: on the sea and near

John 6:22 N-GFS
GRK: πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι
NAS: on the other side of the sea saw
KJV: on the other side of the sea saw
INT: the other side of the sea having seen that

John 6:25 N-GFS
GRK: πέραν τῆς θαλάσσης εἶπον αὐτῷ
NAS: Him on the other side of the sea, they said
KJV: on the other side of the sea, they said
INT: the other side of the sea they said to him

John 21:1 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος
NAS: to the disciples at the Sea of Tiberias,
KJV: at the sea of Tiberias;
INT: at the sea of Tiberias

Acts 28:4 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς θαλάσσης ἡ δίκη
NAS: and though he has been saved from the sea, justice
KJV: though he hath escaped the sea, yet vengeance
INT: from the sea Justice

Romans 9:27 N-GFS
GRK: ἄμμος τῆς θαλάσσης τὸ ὑπόλειμμα
NAS: THE SAND OF THE SEA, IT IS THE REMNANT
KJV: the sand of the sea, a remnant
INT: sand of the sea [only] the remnant

1 Corinthians 10:1 N-GFS
GRK: διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον
NAS: and all passed through the sea;
KJV: passed through the sea;
INT: through the sea passed

Hebrews 11:12 N-GFS
GRK: χεῖλος τῆς θαλάσσης ἡ ἀναρίθμητος
NAS: AS THE SAND WHICH IS BY THE SEASHORE.
KJV: which is by the sea shore innumerable.
INT: shore of the sea the countless

James 1:6 N-GFS
GRK: ἔοικεν κλύδωνι θαλάσσης ἀνεμιζομένῳ καὶ
NAS: the surf of the sea, driven
KJV: a wave of the sea driven with the wind
INT: is like a wave of [the] sea being driven by the wind and

Jude 1:13 N-GFS
GRK: κύματα ἄγρια θαλάσσης ἐπαφρίζοντα τὰς
NAS: waves of the sea, casting
KJV: waves of the sea, foaming out
INT: waves wild of [the] sea foaming out

Revelation 5:13 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς θαλάσσης ἐστίν καὶ
NAS: the earth and on the sea, and all things
KJV: are in the sea, and all
INT: on the sea are and

Revelation 7:1 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς θαλάσσης μήτε ἐπὶ
NAS: on the earth or on the sea or on any
KJV: nor on the sea, nor on
INT: on the sea nor upon

Revelation 8:8 N-GFS
GRK: τρίτον τῆς θαλάσσης αἷμα
NAS: and a third of the sea became
KJV: the third part of the sea became
INT: third of the sea blood

Revelation 10:2 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς θαλάσσης τὸν δὲ
NAS: foot on the sea and his left
KJV: foot upon the sea, and [his] left
INT: upon the sea and

Revelation 10:5 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ
NAS: standing on the sea and on the land
KJV: stand upon the sea and upon
INT: on the sea and on

Revelation 10:8 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ
NAS: who stands on the sea and on the land.
KJV: standeth upon the sea and upon
INT: on the sea and on

Revelation 12:17 N-GFS
GRK: ἄμμον τῆς θαλάσσης
INT: sand of the sea

Revelation 13:1 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον
NAS: on the sand of the seashore. Then
KJV: upon the sand of the sea, and saw
INT: out of the sea a beast rising

Revelation 20:8 N-GFS
GRK: ἄμμος τῆς θαλάσσης
NAS: the sand of the seashore.
KJV: [is] as the sand of the sea.
INT: sand of the sea

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page