1 Krønikebok 4
Norsk (1930)
1Judas sønner var Peres, Hesron og Karmi og Hur og Sobal. 2Og Reaja, Sobals sønn, fikk sønnen Jahat, og Jahat fikk sønnene Ahumai og Lahad; dette var soratittenes ætter. 3Og dette var Abi-Etams [ætter]: Jisre'el og Jisma og Jidbas, og deres søster hette Haslelponi. 4Og Pnuel var far til Gedor, og Eser var far til Husa; de var sønner av Hur, Efratas førstefødte sønn og far til Betlehem. 5Og Tekoas far Ashur hadde to hustruer, Hela og Na'ara. 6Med Na'ara fikk han Ahussam og Hefer og Temeni og Ahastari; dette var Na'aras sønner. 7Og Helas sønner var Seret, Jishar og Etnan. 8Og Kos blev far til Anub og Hassobeba og Aharhels, Harums sønns ætter. 9Jabes var æret fremfor sine brødre; hans mor gav ham navnet Jabes*, idet hun sa: Jeg har født ham med smerte. 10Og Jabes påkalte Israels Gud og sa: Å, om du vilde velsigne mig og utvide mine landemerker og la din hånd være med mig, og om du vilde lage det så at det ingen ulykke kom, og jeg blev fri for smerte! Og Gud lot det komme som han hadde bedt om.

11Og Suhas bror Kelub fikk sønnen Mehir; han var far til Eston. 12Og Eston var far til Bet-Rafa og Paseah og Tehinna, Ir-Nahas' far dette var mennene fra Reka.

13Og Kenas' sønner var Otniel og Seraja, og Otniels sønn var Hatat. 14Og Meonotai fikk sønnen Ofra, og Seraja fikk sønnen Joab, som var far til ætten i Tømmermannsdalen; for de var tømmermenn. 15Og sønnene til Kaleb, Jefunnes sønn, var Iru, Ela og Na'am, og Elas sønn var Kenas. 16Og Jehallelels sønner var Sif og Sifa, Tirja og Asarel. 17Og Esras sønner var Jeter og Mered og Efer og Jalon; og hun* blev fruktsommelig og fødte Mirjam og Sammai og Jisbah, far til Estemoa. 18Og hans jødiske hustru fødte Jered, far til Gedor, og Heber, far til Soko, og Jekutiel, far til Sanoah; men de andre* var sønner av Faraos datter Bitja, som Mered hadde tatt til hustru. 19Og sønnene av Hodijas hustru, Nahams søster, var Ke'ilas far, garmitten, og Estemoa, ma'akatitten. 20Og Simons sønner var Amnon og Rinna, Ben-Hanan og Tulon; og Jisis sønner var Sohet og Sohets sønn.

21Sønnene til Sela, Judas sønn, var Er, far til Leka, og Lada, far til Maresa, og de ætter som tilhørte bomulls-arbeidernes hus av Asbeas ætt, 22og Jokim og mennene i Koseba og Joas og Saraf, som rådet over Moab, og Jasubi-Lehem; men dette er gamle ting. 23Disse folk var pottemakere og bodde i Neta'im og Gedera; de bodde der hos kongen og var i hans arbeid.

24Simeons sønner var Nemuel og Jamin, Jarib, Serah og Saul; 25hans sønn var Sallum; hans sønn Mibsam; hans sønn Misma. 26Og Mismas sønner var hans sønn Hammuel, hans sønn Sakkur og hans sønn Sime'i. 27Og Sime'i hadde seksten sønner og seks døtre; men hans brødre hadde ikke mange sønner, så hele deres ætt ikke øktes så sterkt som Judas sønner. 28De bodde i Be'erseba og Molada og Hasar-Sual 29og i Bilha og i Esem og i Tolad 30og i Betuel og i Horma og i Siklag 31og i Bet-Markabot og i Hasar-Susim og i Bet-Biri og i Sa'ara'im - det var deres byer inntil David blev konge - 32med tilhørende landsbyer, og i Etam og A'in, Rimmon og Token og Asan - fem byer - 33og alle de landsbyer som lå rundt omkring disse byer helt til Ba'al; dette var deres bosteder, og de hadde sin egen ætteliste.

34Og Mesobab og Jamlek og Josa, Amasjas sønn, 35og Joel og Jehu, sønn av Josibja, som var sønn av Asiels sønn Seraja, 36og Eljoenai og Ja'akoba og Jesohaja og Asaja og Adiel og Jesimiel og Benaja 37og Sisa, sønn av Sifi, som var sønn av Allon, som var sønn av Jedaja, som var sønn av Simri, som var sønn av Semaja - 38disse som er nevnt her ved navn, var høvdinger i sine ætter, og deres familier utbredte sig sterkt.

39De drog avsted bortimot Gedor like til østsiden av dalen for å søke beite for sitt småfe; 40og der fant de fett og godt beite, og landet var vidt og rummelig, og det var rolig og stille; for de som bodde der før, var av Kams ætt. 41Da kom i Judas konge Esekias' dager de som her er optegnet ved navn, og ødela deres telter og hugg ned de meunitter som fantes der, og slo dem med bann, så de nu ikke mere er til, og bosatte sig i deres land; for der var beite for deres småfe. 42Fem hundre mann av dem - av Simeons barn - drog til Se'irfjellene under anførsel av Pelatja og Nearja og Refaja og Ussiel, Jisis sønner; 43og de slo ihjel resten av de amalekitter som hadde sloppet unda; så bosatte de sig der og bor der den dag idag.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
1 Chronicles 3
Top of Page
Top of Page