1 Krønikebok 7
Norsk (1930)
1Issakars sønner var Tola og Pua, Jasib og Simron, fire i tallet. 2Og Tolas sønner var Ussi og Refaja og Jeriel og Jahmai og Jibsam og Samuel, hoder for sine familier, som stammet fra Tola, veldige stridsmenn i sine ætter; deres tall var i Davids dager to og tyve tusen og seks hundre. 3Og Ussis sønner var Jisrahja og Jisrahjas sønner Mikael og Obadja og Joel og Jissija, fem i tallet, alle sammen familiehoder. 4Til dem hørte, efter deres ætter og fedrenehuser, krigsrustede flokker, seks og tretti tusen mann; for de hadde mange hustruer og barn. 5Og deres brødre i alle Issakars ætter var veldige stridsmenn; i alt var de* syv og åtti tusen mann som var opskrevet.

6Benjamins sønner var Bela og Beker og Jediael, tre i tallet. 7Og Belas sønner var Esbon og Ussi og Ussiel og Jerimot og Iri, fem i tallet, familiehoder, veldige stridsmenn; i deres ætteliste stod det to og tyve tusen og fire og tretti mann. 8Og Bekers sønner var Semira og Joas og Elieser og Eljoenai og Omri og Jeremot og Abia og Anatot og Alemet; alle disse var Bekers sønner, 9og efter deres ættelister, hvor deres ætter og deres familiehoder, veldige stridsmenn, var opskrevet, var de tyve tusen og to hundre mann. 10Og Jediaels sønner var Bilhan og Bilhans sønner Je'is og Benjamin og Ehud og Kena'ana og Setan og Tarsis og Akisahar; 11alle disse var Jediaels sønner, familiehoder. veldige stridsmenn, sytten tusen og to hundre som krigsrustet drog ut i strid. 12Enn videre Suppim og Huppim, Irs sønner, og Hussim, som stammet fra Aker.

13Naftalis sønner var Jahsiel og Guni og Jeser og Sallum, Bilhas sønner.

14Manasses sønner var Asriel, som stammet fra hans syriske medhustru; hun fødte Makir, far til Gilead. 15Og Makir tok til hustru en søster av Huppim og Suppim, og hans* søster hette Ma'aka; og den annen sønn hette Selofhad, og Selofhad hadde bare døtre. 16Og Makirs hustru Ma'aka fødte en sønn og kalte ham Peres, og hans bror hette Seres, og hans sønner var Ulam og Rekem. 17Og Ulams sønn var Bedan. Disse var sønner av Gilead, sønn av Makir, sønn av Manasse. 18Og hans* søster var Hammoleket; hun fødte Ishod og Abieser og Mahla. 19Og Semidas sønner var Akjan og Sekem og Likhi og Aniam.

20Og Efra'ims sønner var Sutelah - hans sønn var Bered og hans sønn Tahat og hans sønn Elada og hans sønn Tahat 21og hans sønn Sabad og hans sønn Sutelah - og Eser og Elad*; de blev drept av menn fra Gat som var født der i landet, fordi de hadde draget ned for å røve deres fe, 22Og deres far Efra'im sørget i lang tid, og hans brødre kom for å trøste ham. 23Og han gikk inn til sin hustru, og hun blev fruktsommelig og fødte en sønn; og han gav ham navnet Beria, fordi der hadde vært ulykke i hans hus. 24Hans datter var Se'era; hun bygget Nedre- og Øvre-Bet-Horon og Ussen-Se'era. 25Hans* sønn var Refa, og hans sønner var Resef og Telah, og hans sønn var Tahan, 26hans sønn Ladan, hans sønn Ammihud, hans sønn Elisama, 27hans sønn Non, hans sønn Josva.

28Deres eiendom og deres bosteder var Betel med tilhørende småbyer og mot øst Na'aran og mot vest Geser med tilhørende småbyer og Sikem med tilhørende småbyer like til Gasa med tilhørende småbyer. 29Manasses barn eide Bet-Sean med tilhørende småbyer, Ta'anak med tilhørende småbyer, Megiddo med tilhørende småbyer og Dor med tilhørende småbyer. I disse byer bodde Josefs, Israels sønns barn.

30Asers sønner var Jimna og Jisva og Jisvi og Beria, og Serah var deres søster. 31Og Berias sønner var Heber og Malkiel; han var far til Birsot. 32Og Heber blev far til Jaflet og Somer og Hotam og deres søster Sua. 33Og Jaflets sønner var Pasak og Bimhal og Asvat; dette var Jaflets sønner. 34Og Semers sønner var Aki og Rohga, Jehubba og Aram. 35Og hans bror Helems sønner var Sofah og Jimna og Seles og Amal. 36Sofahs sønner var Suah og Harnefer og Sual og Beri og Jimra, 37Beser og Hod og Samma og Silsa og Jitran og Be'era. 38Og Jeters sønner var Jefunne og Pispa og Ara. 39Og Ullas sønner var Arah og Hanniel og Risja. 40Alle disse var sønner av Aser, hoder for sine familier, utvalgte veldige stridsmenn, høvdinger blandt fyrstene, og de menn som stod i deres ætteliste som dugelige til krigstjeneste, var seks og tyve tusen i tallet.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
1 Chronicles 6
Top of Page
Top of Page