Nehemias 7
Norsk (1930)
1Da nu muren var bygget, satte jeg inn dørene, og dørvokterne og sangerne og levittene blev satt til sin gjerning. 2Og jeg satte min bror Hanani til befalingsmann over Jerusalem og sammen med ham Hananja, borgens høvedsmann; for han var en pålitelig mann og gudfryktig fremfor de fleste. 3Og jeg sa til dem: Jerusalems porter skal ikke åpnes før solen brenner hett, og mens de* ennu står der, skal dørene lukkes og tillåses, og det skal settes ut vakter av Jerusalems innbyggere, hver på sin post og hver utenfor sitt hus.

4Byen var vid og stor, men folket i den var fåtallig, og ingen nye hus var bygget.

5Da gav min Gud mig i sinne å samle de fornemste og forstanderne og folket for å innføres i ættelister, og jeg fant boken med ættelistene over dem som først hadde draget hjem, og der fant jeg skrevet:

6Dette er de menn fra landskapet Juda som drog hjem fra fangenskapet i det fremmede land - de som kongen i Babel Nebukadnesar hadde bortført, og som nu er vendt tilbake til Jerusalem og Juda, hver til sin by, 7de som fulgte med Serubabel, Josva, Nehemias, Asarja, Ra'amja, Nahamani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum, Ba'ana. Dette er tallet på mennene av Israels folk: 8Paros' barn, to tusen ett hundre og to og sytti; 9Sefatjas barn, tre hundre og to og sytti; 10Arahs barn, seks hundre og to og femti; 11Pahat-Moabs barn av Josvas og Joabs efterkommere, to tusen åtte hundre og atten; 12Elams barn, tusen to hundre og fire og femti; 13Sattus barn, åtte hundre og fem og firti; 14Sakkais barn, syv hundre og seksti; 15Binnuis barn, seks hundre og åtte og firti; 16Bebais barn, seks hundre og åtte og tyve; 17Asgads barn, to tusen tre hundre og to og tyve; 18Adonikams barn, seks hundre og syv og seksti; 19Bigvais barn, to tusen og syv og seksti; 20Adins barn, seks hundre og fem og femti; 21Aters barn av Esekias' ætt, åtte og nitti; 22Hasums barn, tre hundre og åtte og tyve; 23Besais barn, tre hundre og fire og tyve; 24Harifs barn, hundre og tolv; 25Gibeons barn, fem og nitti; 26mennene fra Betlehem og Netofa, hundre og åtte og åtti; 27mennene fra Anatot, hundre og åtte og tyve; 28mennene fra Bet-Asmavet, to og firti; 29mennene fra Kirjat-Jearim, Kefira og Be'erot, syv hundre og tre og firti; 30mennene fra Rama og Geba, seks hundre og en og tyve; 31mennene fra Mikmas, hundre og to og tyve; 32mennene fra Betel og Ai, hundre og tre og tyve; 33mennene fra det annet Nebo, to og femti; 34den annen Elams barn, tusen to hundre og fire og femti; 35Harims barn, tre hundre og tyve; 36Jerikos barn, tre hundre og fem og firti; 37Lods, Hadids og Onos barn, syv hundre og en og tyve; 38Sena'as barn, tre tusen ni hundre og tretti.

39Av prestene: Jedajas barn av Josvas hus, ni hundre og tre og sytti; 40Immers barn, tusen og to og femti; 41Pashurs barn, tusen to hundre og syv og firti; 42Harims barn, tusen og sytten.

43Av levittene: Josvas barn av Kadmiels ætt, av Hodevas barn, fire og sytti. 44Av sangerne: Asafs barn, hundre og åtte og firti. 45Av dørvokterne: Sallums barn, Aters barn, Talmons barn, Akkubs barn, Hatitas barn, Sobais barn, hundre og åtte og tretti.

46Av tempeltjenerne: Sihas barn, Hasufas barn, Tabbaots barn, 47Keros' barn, Sias barn, Padons barn, 48Lebanas barn, Hagabas barn, Salmais barn, 49Hanans barn, Giddels barn, Gahars barn, 50Reajas barn, Resins barn, Nekodas barn, 51Gassams barn, Ussas barn, Paseahs barn, 52Besais barn, Me'unims barn, Nefussims barn, 53Bakbuks barn, Hakufas barn, Harhurs barn, 54Baslits barn, Mehidas barn, Harsas barn, 55Barkos' barn, Siseras barn, Tamahs barn, 56Nesiahs barn, Hatifas barn.

57Av Salomos tjeneres barn: Sotais barn, Soferets barn, Peridas barn, 58Ja'alas barn, Darkons barn, Giddels barn, 59Sefatjas barn, Hattils barn, Pokeret-Hasseba'ims barn, Amons barn.

60Alle tempeltjenerne og Salomos tjeneres barn var tilsammen tre hundre og to og nitti.

61Og dette er de som drog hjem fra Tel-Melah, Tel-Harsa, Kerub, Addon og Immer, men ikke kunde opgi sin familie og sin ætt, om de var av Israel: 62Delajas barn, Tobias' barn, Nekodas barn, seks hundre og to og firti,

63og av prestene: Hobajas barn, Hakkos' barn, Barsillais barn, han som hadde tatt en av gileaditten Barsillais døtre til hustru og var blitt opkalt efter dem. 64Disse lette efter sine ættelister, men de fantes ikke; de blev da utelukket fra prestedømmet som uverdige dertil, 65og stattholderen sa til dem at de ikke skulde ete av det høihellige før det fremstod en prest med urim og tummim.

66Hele menigheten var i alt to og firti tusen tre hundre og seksti 67foruten deres tjenere og tjenestepiker, som var syv tusen tre hundre og syv og tretti. De hadde også med sig to hundre og fem og firti sangere og sangerinner. 68De hadde syv hundre og seks og tretti hester, to hundre og fem og firti mulesler, 69fire hundre og fem og tretti kameler og seks tusen syv hundre og tyve asener.

70Nogen av familiehodene gav gaver til arbeidet. Stattholderen gav til kassen tusen dariker i gull, dessuten femti skåler og fem hundre og tretti prestekjortler. 71Og nogen av familiehodene gav til arbeidskassen tyve tusen dariker i gull og to tusen og to hundre miner i sølv. 72Og det som resten av folket gav, var tyve tusen dariker i gull og to tusen miner i sølv og dessuten syv og seksti prestekjortler.

73Både prestene og levittene og dørvokterne og sangerne og nogen av det menige folk og tempeltjenerne og hele Israel ellers bosatte sig i sine byer. Da den syvende måned kom, bodde Israels barn i sine byer.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Nehemiah 6
Top of Page
Top of Page