ἀπεκρίνατο
Englishman's Concordance
ἀπεκρίνατο (apekrinato) — 7 Occurrences

Matthew 27:12 V-AIM-3S
GRK: πρεσβυτέρων οὐδὲν ἀπεκρίνατο
NAS: and elders, He did not answer.
KJV: and elders, he answered nothing.
INT: elders nothing he answered

Mark 14:61 V-AIM-3S
GRK: καὶ οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν πάλιν
NAS: But He kept silent and did not answer. Again
KJV: and answered nothing.
INT: and not did answer nothing Again

Luke 3:16 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίνατο λέγων πᾶσιν
NAS: John answered and said to them all,
KJV: John answered, saying unto [them] all,
INT: answered saying [to] all

Luke 23:9 V-AIM-3S
GRK: δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ
NAS: length; but He answered him nothing.
KJV: but he answered him nothing.
INT: however nothing answered him

John 5:17 V-AIM-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς Ὁ
NAS: But He answered them, My Father
KJV: But Jesus answered them, My
INT: But Jesus answered them the

John 5:19 V-AIM-3S
GRK: Ἀπεκρίνατο οὖν ὁ
NAS: Jesus answered and was saying
KJV: Then answered Jesus and
INT: Answered therefore

Acts 3:12 V-AIM-3S
GRK: ὁ Πέτρος ἀπεκρίνατο πρὸς τὸν
NAS: saw [this], he replied to the people,
KJV: saw [it], he answered unto
INT: Peter answered to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page