ἀποκριθήσεται
Englishman's Concordance
ἀποκριθήσεται (apokrithēsetai) — 1 Occurrence

Matthew 25:45 V-FIP-3S
GRK: τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων
NAS: Then He will answer them, 'Truly
KJV: Then shall he answer them, saying,
INT: Then will he answer them saying

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page