ἀποκριθῆναι
Englishman's Concordance
ἀποκριθῆναι (apokrithēnai) — 1 Occurrence

Matthew 22:46 V-ANP
GRK: οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκριθῆναι αὐτῷ λόγον
NAS: was able to answer Him a word,
KJV: no man was able to answer him a word,
INT: no one was able to answer him a word

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page