ἀποκριθεὶς
Englishman's Concordance
ἀποκριθεὶς (apokritheis) — 95 Occurrences

Matthew 3:15 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
NAS: But Jesus answering said
KJV: And Jesus answering said unto
INT: having answered moreover

Matthew 4:4 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Γέγραπται
NAS: But He answered and said,
KJV: But he answered and said,
INT: moreover having answered he said It has been written

Matthew 8:8 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς καὶ ὁ
KJV: The centurion answered and said,
INT: having answered moreover the

Matthew 11:4 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus answered and said to them, Go
KJV: Jesus answered and said
INT: And having answered Jesus

Matthew 11:25 V-APP-NMS
GRK: τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
KJV: time Jesus answered and said, I thank
INT: time having answered Jesus

Matthew 12:39 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: But He answered and said
KJV: But he answered and said unto them,
INT: moreover having answered he said to them

Matthew 12:48 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ
NAS: But Jesus answered the one who was telling Him and said,
KJV: But he answered and said
INT: moreover having answered he said to him who

Matthew 13:11 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: Jesus answered them, To you it has been granted
KJV: He answered and said
INT: moreover having answered said to them

Matthew 13:37 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ὁ
KJV: He answered and said
INT: moreover having answered he said He who

Matthew 14:28 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
KJV: And Peter answered him and said,
INT: having answered moreover

Matthew 15:3 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: And He answered and said to them, Why
KJV: But he answered and said unto them,
INT: moreover having answered he said to them

Matthew 15:13 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Πᾶσα
NAS: But He answered and said, Every
KJV: But he answered and said, Every
INT: moreover having answered he said Every

Matthew 15:15 V-APP-NMS
GRK: Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
KJV: Then answered Peter and said
INT: having answered moreover

Matthew 15:24 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐκ
NAS: But He answered and said, I was sent
KJV: But he answered and said, I am
INT: moreover having answered he said not

Matthew 15:26 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐκ
NAS: And He answered and said,
KJV: But he answered and said, It is
INT: moreover having answered he said Not

Matthew 15:28 V-APP-NMS
GRK: τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
KJV: Then Jesus answered and said unto her,
INT: Then having answered Jesus

Matthew 16:2 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: But He replied to them, When it is evening,
KJV: He answered and said unto them,
INT: moreover having answered he said to them

Matthew 16:16 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων
NAS: Peter answered, You are the Christ,
KJV: Simon Peter answered and said, Thou
INT: having answered moreover Simon

Matthew 16:17 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
KJV: And Jesus answered and said unto him,
INT: having answered moreover

Matthew 17:4 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
KJV: Then answered Peter, and said
INT: having answered moreover

Matthew 17:11 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ἠλίας
NAS: And He answered and said, Elijah
KJV: And Jesus answered and said unto them,
INT: And having answered he said Elijah

Matthew 17:17 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
NAS: And Jesus answered and said,
KJV: Then Jesus answered and said, O
INT: having answered moreover

Matthew 19:4 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐκ
NAS: And He answered and said,
KJV: And he answered and said unto them,
INT: which moreover having answered he said not

Matthew 19:27 V-APP-NMS
GRK: Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος
KJV: Then answered Peter and said
INT: Then having answered Peter

Matthew 20:13 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς ἑνὶ αὐτῶν
NAS: But he answered and said to one
KJV: But he answered one of them,
INT: moreover having answered to one of them

Matthew 20:22 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
NAS: But Jesus answered, You do not know
KJV: But Jesus answered and said, Ye know
INT: having answered moreover

Matthew 21:21 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
NAS: And Jesus answered and said
KJV: Jesus answered and said
INT: having answered moreover

Matthew 21:24 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
KJV: And Jesus answered and said unto them,
INT: having answered moreover

Matthew 21:29 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν οὐ
NAS: And he answered, 'I will not'; but afterward
INT: moreover he having answered said not

Matthew 21:30 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν ἐγώ
NAS: the same thing; and he answered, 'I [will
KJV: likewise. And he answered and said, I
INT: and having answered he said I [will]

Matthew 22:1 V-APP-NMS
GRK: Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
KJV: And Jesus answered and spake unto them
INT: And having answered Jesus

Matthew 22:29 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
NAS: But Jesus answered and said
KJV: Jesus answered and said
INT: having answered moreover

Matthew 24:2 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς
INT: moreover he having answered said to them

Matthew 24:4 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
NAS: And Jesus answered and said
KJV: And Jesus answered and said unto them,
INT: And having answered Jesus

Matthew 25:12 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ἀμὴν
NAS: But he answered, 'Truly I say
KJV: But he answered and said, Verily
INT: moreover having answered he said Truly

Matthew 25:26 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
NAS: But his master answered and said
KJV: His lord answered and said unto him,
INT: having answered moreover the

Matthew 25:40 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς
NAS: The King will answer and say
KJV: the King shall answer and say
INT: And having answered the king

Matthew 26:23 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ὁ
NAS: And He answered, He who dipped
KJV: And he answered and said,
INT: and having answered he said the [one]

Matthew 26:25 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ Ἰούδας
KJV: him, answered and said,
INT: having answered moreover Judas

Matthew 26:33 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
KJV: Peter answered and said
INT: having answered moreover

Matthew 27:21 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
KJV: The governor answered and said
INT: having answered moreover the

Matthew 27:25 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ
KJV: [to it].Then answered all the people,
INT: And having answered all the

Matthew 28:5 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
KJV: the angel answered and said
INT: having answered moreover the

Mark 3:33 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει
NAS: Answering them, He said, Who
KJV: And he answered them, saying,
INT: And he having answered them says

Mark 6:37 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: But He answered them, You give
KJV: He answered and said
INT: but having answered he said to them

Mark 8:29 V-APP-NMS
GRK: λέγετε εἶναι ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος
NAS: Peter answered and said
KJV: Peter answereth and saith
INT: do you pronounce to be having answered Peter

Mark 9:5 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος
KJV: And Peter answered and said to Jesus,
INT: And having answered Peter

Mark 9:19 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει
NAS: And He answered them and said, O
KJV: He answereth him, and
INT: and he having answered him says

Mark 10:3 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: And He answered and said
KJV: And he answered and said unto them,
INT: and he having answered said to them

Mark 10:24 V-APP-NMS
GRK: Ἰησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς
NAS: But Jesus answered again
KJV: But Jesus answereth again, and saith
INT: Jesus again having answered says to them

Mark 10:51 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ὁ
NAS: And answering him, Jesus said,
KJV: And Jesus answered and said unto him,
INT: And having answered him

Mark 11:14 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῇ
KJV: And Jesus answered and said unto it,
INT: And having answered he said to it

Mark 11:22 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
NAS: And Jesus answered saying
KJV: And Jesus answering saith unto them,
INT: And having answered Jesus

Mark 12:35 V-APP-NMS
GRK: Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus answered and said,
INT: And having answered Jesus

Mark 14:48 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
KJV: And Jesus answered and said unto them,
INT: And having answered Jesus

Mark 15:2 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει
NAS: of the Jews? And He answered him, [It is as] you say.
KJV: And he answering said
INT: and having answered to him he says

Mark 15:12 V-APP-NMS
GRK: Πιλᾶτος πάλιν ἀποκριθεὶς ἔλεγεν αὐτοῖς
NAS: Answering again, Pilate
KJV: And Pilate answered and said again
INT: Pilate again having answered said to them

Luke 1:19 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος
NAS: The angel answered and said
KJV: And the angel answering said unto him,
INT: And having answered the angel

Luke 1:35 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος
NAS: The angel answered and said
KJV: the angel answered and said
INT: And having answered the angel

Luke 3:11 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ἔλεγεν
NAS: And he would answer and say
KJV: He answereth and saith
INT: having answered moreover he says

Luke 4:8 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus answered him, It is written,
KJV: And Jesus answered and said unto him,
INT: And having answered Jesus

Luke 4:12 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ
NAS: And Jesus answered and said to him, It is said,
KJV: And Jesus answering said unto him,
INT: And having answered said to him

Luke 5:5 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν
NAS: Simon answered and said, Master,
KJV: And Simon answering said unto him,
INT: And having answered Simon said

Luke 5:22 V-APP-NMS
GRK: διαλογισμοὺς αὐτῶν ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς
NAS: of their reasonings, answered and said
KJV: their thoughts, he answering said unto
INT: reasonings of them having answered said to

Luke 5:31 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
NAS: And Jesus answered and said
KJV: And Jesus answering said unto
INT: And having answered Jesus

Luke 6:3 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς
NAS: And Jesus answering them said,
KJV: And Jesus answering them said,
INT: And having answered to them

Luke 7:22 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: And He answered and said to them, Go
KJV: Then Jesus answering said unto them,
INT: And having answered he said to them

Luke 7:40 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
NAS: And Jesus answered him, Simon, I have
KJV: And Jesus answering said unto
INT: And having answered Jesus

Luke 7:43 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν
NAS: Simon answered and said, I suppose
KJV: Simon answered and said,
INT: having answered Simon said

Luke 8:21 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς
NAS: But He answered and said
KJV: And he answered and said unto
INT: but having answered he said to

Luke 9:20 V-APP-NMS
GRK: Πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Τὸν
NAS: And Peter answered and said,
KJV: Peter answering said, The Christ
INT: Peter moreover having answered said The

Luke 9:41 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
NAS: And Jesus answered and said,
KJV: And Jesus answering said, O
INT: having answered moreover

Luke 9:49 V-APP-NMS
GRK: Ἀποκριθεὶς δὲ Ἰωάννης
NAS: John answered and said, Master,
KJV: And John answered and said, Master,
INT: having answered moreover John

Luke 10:27 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ἀγαπήσεις
NAS: And he answered, YOU SHALL LOVE
KJV: And he answering said, Thou shalt love
INT: and having answered he said You will love

Luke 10:41 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν
NAS: But the Lord answered and said
KJV: And Jesus answered and said unto her,
INT: having answered moreover said

Luke 11:7 V-APP-NMS
GRK: κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ Μή
NAS: and from inside he answers and says,
KJV: from within shall answer and say,
INT: and he from within having answered will say Not

Luke 11:45 V-APP-NMS
GRK: Ἀποκριθεὶς δέ τις
NAS: said to Him in reply, Teacher,
KJV: Then answered one
INT: having answered moreover one

Luke 13:2 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς
KJV: And Jesus answering said unto them,
INT: And having answered he said to them

Luke 13:8 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ
NAS: And he answered and said
KJV: And he answering said unto him,
INT: and having answered he says to him

Luke 13:14 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
NAS: to the crowd in response, There are six
KJV: the ruler of the synagogue answered with indignation,
INT: having answered moreover the

Luke 13:25 V-APP-NMS
GRK: ἡμῖν καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν
NAS: up to us!' then He will answer and say
KJV: and he shall answer and say
INT: to us and he having answered will say to you

Luke 14:3 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
NAS: And Jesus answered and spoke
KJV: And Jesus answering spake unto
INT: And having answered Jesus

Luke 15:29 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ
NAS: But he answered and said
KJV: And he answering said to [his] father,
INT: and having answered he said to

Luke 17:17 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
NAS: Jesus answered and said,
KJV: And Jesus answering said, Were there
INT: having answered moreover

Luke 19:40 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν Λέγω
NAS: But Jesus answered, I tell you, if
KJV: And he answered and said unto them,
INT: And having answered he said I say

Luke 20:3 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν
NAS: Jesus answered and said
KJV: And he answered and said unto
INT: having answered moreover he said

Luke 22:51 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
NAS: But Jesus answered and said, Stop!
KJV: And Jesus answered and said, Suffer ye
INT: having answered moreover

Luke 23:3 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη
NAS: of the Jews? And He answered him and said,
KJV: And he answered him
INT: and having answered him he said

Luke 23:40 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
NAS: But the other answered, and rebuking
KJV: But the other answering rebuked him,
INT: having answered moreover the

Luke 24:18 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ εἷς
NAS: Cleopas, answered and said
KJV: name was Cleopas, answering said unto
INT: having answered moreover one

Acts 5:29 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος
NAS: and the apostles answered, We must
KJV: the [other] apostles answered and said,
INT: having answered moreover Peter

Acts 8:24 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
NAS: But Simon answered and said, Pray
KJV: Then answered Simon, and said,
INT: having answered moreover

Acts 8:34 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
NAS: The eunuch answered Philip and said,
KJV: the eunuch answered Philip,
INT: having answered moreover the

Acts 8:37 V-APP-NMS
GRK: καρδίας ἔξεστιν ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν
KJV: And he answered and said,
INT: heart it is lawful And he answered and he said

Acts 25:9 V-APP-NMS
GRK: χάριν καταθέσθαι ἀποκριθεὶς τῷ Παύλῳ
NAS: a favor, answered Paul
KJV: a pleasure, answered Paul,
INT: favor to acquire for himself having answered Paul

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page