Nehemias 12
Norsk (1930)
1Dette er de prester og levitter som drog hjem med Serubabel, Sealtiels sønn, og Josva: Seraja, Jirmeja, Esras, 2Amarja, Malluk, Hattus, 3Sekanja, Rehum, Meremot, 4Iddo, Ginnetoi, Abia, 5Mijamin, Ma'adja, Bilga, 6Semaja, Jojarib, Jedaja, 7Sallu, Amok, Hilkia og Jedaja. Disse var overhodene for prestene og for sine brødre på Josvas tid.

8Og levittene var: Josva, Binnui, Kadmiel, Serebja, Juda og Mattanja, som sammen med sine brødre forestod lovsangen, 9mens deres brødre Bakbukja og Unno stod midt imot dem for å vareta sin tjeneste.

10Josva fikk sønnen Jojakim, Jojakim fikk Eljasib, Eljasib fikk Jojada, 11Jojada fikk Jonatan, og Jonatan fikk Jaddua.

12På Jojakims tid var disse prestenes familie-overhoder: for Serajas familie Meraja, for Jirmejas Hananja, 13for Esras' Mesullam, for Amarjas Johanan, 14for Melukis Jonatan, for Sebanjas Josef, 15for Harims Adna, for Merajots Helkai, 16for Iddos Sakarias, for Ginnetons Mesullam, 17for Abias Sikri, for Minjamins, for Moadjas Piltai, 18for Bilgas Sammua, for Semajas Jonatan, 19for Jojaribs Mattenai, for Jedajas Ussi, 20for Sallais Kallai, for Amoks Eber, 21for Hilkias Hasabja og for Jedajas Netanel.

22I Eljasibs, Jojadas, Johanans og Jadduas tid blev levittenes familieoverhoder optegnet, likeså prestene under perseren Darius' regjering. 23Familie-overhodene for Levis barn blev optegnet i krønikeboken, og det like til Johanans, Eljasibs sønns tid. 24Levittenes overhoder var: Hasabja, Serebia og Josva, Kadmiels sønn, og deres brødre stod midt imot dem for å love og prise Gud, således som den Guds mann David hadde befalt, flokk ved flokk. 25Mattanja, Bakbukja, Obadja, Mesullam, Talmon og Akkub holdt som dørvoktere vakt over forrådskammerne ved portene. 26Disse levde i Jojakims, Josvas sønns, Josadaks sønns tid, og i stattholderen Nehemias' og i presten Esras', den skriftlærdes, tid.

27Til innvielsen av Jerusalems mur hentet de levittene fra alle deres bosteder og førte dem til Jerusalem for å holde innvielse og gledesfest både med lovprisning og med sang, med cymbler, harper og citarer. 28Og sangernes barn kom sammen både fra landet rundt om Jerusalem og fra netofatittenes landsbyer 29og fra Bet-Haggilgal og fra Gebas og Asmavets jorder; for sangerne hadde bygget sig landsbyer rundt omkring Jerusalem. 30Og prestene og levittene renset sig, og de renset folket og portene og muren.

31Da lot jeg Judas høvdinger stige op på muren, og jeg opstilte to store lovsangskor og festtog; det ene gikk til høire ovenpå muren frem til Møkkporten; 32og efter dem gikk Hosaja og halvdelen av Judas høvdinger, 33Asarja, Esras og Mesullam, 34Juda, Benjamin, Semaja og Jirmeja 35og likeså nogen av prestenes barn, som bar trompeter; det var Sakarja, sønn av Jonatan, sønn av Semaja, sønn av Mattanja, sønn av Mikaja, sønn av Sakkur, sønn av Asaf, 36og hans brødre Semaja og Asarel, Milalai, Gilalai, Ma'ai, Netanel, Juda og Hanani med den Guds mann Davids sanginstrumenter; og Esras, den skriftlærde, gikk foran dem. 37De gikk over Kildeporten og rett frem, opover trappene til Davids stad, der hvor en stiger op på muren ovenfor Davids hus, helt frem til Vannporten i øst.

38Det andre lovsangskor gikk til den motsatte side, og jeg fulgte efter det med den andre halvdel av folket, ovenpå muren, ovenfor Ovnstårnet, bort til den brede mur, 39og over Efra'im-porten, den gamle port og Fiskeporten, forbi Hananel-tårnet og Mea-tårnet, helt frem til Fåreporten; de stanset ved Fengselsporten. 40Således stod begge lovsangskorene ved Guds hus, likeså jeg og halvdelen av formennene med mig 41og prestene Eljakim, Ma'aseja, Minjamin, Mikaja, Eljoenai, Sakarja og Hananja med trompeter, 42og Ma'aseja, Semaja, Eleasar, Ussi, Johanan, Malkia, Elam og Eser. Og sangerne istemte sangen, og den som ledet den, var Jisrahja. 43De ofret den dag store offer og gledet sig, for Gud hadde latt dem vederfares en stor glede; også kvinnene og barna gledet sig, og jubelen i Jerusalem hørtes lang vei.

44Samme dag blev det innsatt menn som skulde ha tilsyn med forrådskammerne for de hellige gaver, førstegrøden og tiendene; der skulde de samle fra bymarkene det som efter loven tilkom prestene og levittene; for det var glede i Juda over at prestene og levittene nu utførte sin tjeneste. 45Og de varetok hvad det var å vareta for deres Gud, og hvad det var å vareta ved renselsen; likeså varetok sangerne og dørvokterne sin tjeneste, således som David og hans sønn Salomo hadde befalt. 46For allerede i gammel tid, i Davids og Asafs dager, var det ledere for sangerne, og det lød lov- og takkesanger til Gud. 47Og i Serubabels og Nehemias' dager gav hele Israel sangerne og dørvokterne det som tilkom dem for hver dag; og de gav levittene hellige gaver, og levittene gav Arons barn hellige gaver.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Nehemiah 11
Top of Page
Top of Page