Josvas 15
Norsk (1930)
1Den lodd som tilfalt Judas barns stamme efter deres ætter, strakte sig bortimot Edoms landemerke, til ørkenen Sin, lengst mot syd. 2Og deres grense mot syd gikk ut fra enden av Salthavet, fra den bukt som vender mot syd, 3bøide syd om Akrabbim-skaret, tok så over til Sin og opefter i syd for Kades-Barnea, gikk så over til Hesron og op til Adar; der svinget den bort til Karka, 4tok så bortefter til Asmon, gikk frem til Egyptens bekk og endte ute ved havet. Dette [sa Herren] skal være eders grense mot syd. 5Grensen mot øst var Salthavet inntil Jordans utløp. På nordsiden gikk grensen fra den bukt av Salthavet hvor Jordan løper ut. 6Derfra drog den sig op til Bet-Hogla og videre i nord for Bet-Ha'araba, op til den sten som har navn efter Bohan, Rubens sønn. 7Så gikk grensen fra Akor-dalen op til Debir og vendte sig nordover til Gilgal, som ligger midt imot Adummim-skaret sønnenfor bekken, og gikk så over til vannet ved En-Semes og frem til En-Rogel. 8Derfra gikk grensen op til Hinnoms sønns dal, til sydsiden av Jebus, det er Jerusalem, og gikk så op til toppen av det fjell som ligger rett i vest for Hinnoms dal ved nordenden av Refa'im-dalen. 9Fra denne fjelltopp strakte grensen sig bort til Neftoah-vannets kilde og holdt frem til byene i Efrons fjellbygd, og tok så bortefter til Ba'ala, det er Kirjat-Jearim. 10Fra Ba'ala svinget den vestover til Se'ir-fjellet, tok over til nordsiden av Jearim-fjellet, det er Kesalon, og gikk så ned til Bet-Semes og frem til Timna. 11Derefter gikk grensen nordover til Ekrons fjellrygg; der svinget den bort til Sikron, tok så over til Ba'ala-fjellet, gikk frem til Jabne'el og endte ute ved havet. 12Grensen mot vest var det store hav og landet langsmed det. Dette var Judas barns grense efter deres ætter, på alle sider.

13Men Kaleb, Jefunnes sønn, fikk sin del midt iblandt Judas barn efter Herrens ord til Josva; det var Anaks far Arbas by, som nu kalles Hebron. 14Og Kaleb drev bort derfra de tre anakitter Sesai og Akiman og Talmai, efterkommere av Anak. 15Derfra drog han op mot innbyggerne i Debir - Debirs navn var før Kirjat-Sefer. 16Og Kaleb sa: Den som vinner over Kirjat-Sefer og inntar det, ham vil jeg gi min datter Aksa til hustru. 17Og kenisitten Otniel, Kalebs bror, inntok det; og han gav ham sin datter Aksa til hustru. 18Og da hun kom [til sin manns hus], egget hun ham til å be hennes far om en jordeiendom, og hun sprang ned av asenet. Da sa Kaleb til henne: Hvad vil du? 19Hun svarte: Gi mig en avskjedsgave! Du har giftet mig bort til dette tørre sydlandet, gi mig nu vannkilder! Så gav han henne de øvre og de nedre kilder.

20Dette er Judas barns stammes arv efter deres ætter:

21Byene ved den ytterste grense av Judas barns stamme mot Edoms landemerke, i sydlandet, var: Kabse'el og Eder og Jagur 22og Kina og Dimona og Adada 23og Kedes og Hasor og Jitnan, 24Sif og Telem og Bealot 25og Hasor-Hadatta og Kerijot, Hesron, det er Hasor, 26Amam og Sema og Molada 27og Hasur-Gadda og Hesmon og Bet-Pelet 28og Hasar-Sual og Be'erseba og Bisjotja, 29Ba'ala og Ijim og Esem 30og Eltolad og Kesil og Horma 31og Siklag og Madmanna og Sansanna 32og Lebaot og Silhim og Ajin og Rimmon - i alt ni og tyve byer med tilhørende landsbyer.

33I lavlandet: Estaol og Sora og Asna 34og Sanoah og En-Gannim, Tappuah og Haenam. 35Jarmut og Adullam, Soko og Aseka 36og Sa'ara'im og Adita'im og Haggedera og Gederota'im - fjorten byer med tilhørende landsbyer;

37Senan og Hadasa og Migdal-Gad 38og Dilan og Mispe og Jokte'el, 39Lakis og Boskat og Eglon 40og Kabbon og Lahmas og Kitlis 41og Gederot, Bet-Dagon og Na'ama og Makkeda - seksten byer med tilhørende landsbyer;

42Libna og Eter og Asan 43og Jiftah og Asna og Nesib 44og Ke'ila og Aksib og Maresa - ni byer med tilhørende landsbyer;

45Ekron med tilhørende byer og landsbyer; 46fra Ekron og vestover alt som lå på Asdod-siden, med tilhørende landsbyer;

47Asdod med tilhørende byer og landsbyer, Gasa med tilhørende byer og landsbyer, inntil Egyptens bekk og det store hav og landet langsmed det.

48Og i fjellbygdene: Samir og Jattir og Soko 49og Danna og Kirjat-Sanna, det er Debir, 50og Anab og Estemo og Anim 51og Gosen og Holon og Gilo - elleve byer med tilhørende landsbyer;

52Arab og Duma og Esan 53og Janim og Bet-Tappuah og Afeka 54og Humta og Kirjat-Arba, det er Hebron, og Sior - ni byer med tilhørende landsbyer;

55Maon, Karmel og Sif og Juta 56og Jisre'el og Jokdeam og Sanoah, 57Hakka'in, Gibea og Timna - ti byer med tilhørende landsbyer;

58Halhul, Bet-Sur og Gedor 59og Ma'arat og Bet-Anot og Eltekon - seks byer med tilhørende landsbyer;

60Kirjat-Ba'al, det er Kirjat-Jearim, og Harabba - to byer med tilhørende landsbyer.

61I ørkenen: Bet-Ha'araba, Middin og Sekaka 62og Hannibsan og Ir-Hammelah og En-Gedi - seks byer med tilhørende landsbyer.

63Men jebusittene, som bodde i Jerusalem, kunde Judas barn ikke drive bort; og jebusittene blev boende sammen med Judas barn i Jerusalem og der bor de den dag idag.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Joshua 14
Top of Page
Top of Page