Josva 12
Dansk (1917 / 1931)
1Følgende to Konger i Landet blev overvundet af Israeliterne og deres Land taget i Besiddelse af dem, Landet østen for Jordan fra Arnonfloden til Hermonbjerget og hele Arabalavningens østre Del: 2Amoriterkongen Sihon, som boede i Hesjbon og herskede fra Aroer ved Arnonflodens Bred og fra Midten af Floddalen over Halvdelen af Gilead indtil Jabbokfloden, der er Ammoniternes Grænse, 3og over Arabalavningen indtil Kinnerotsøens Østside og Arabahavets, Salthavets, Østside hen imod Bet-Jesjimot og længere Syd paa hen imod Egnen ved Foden af Pisgas Skrænter; 4og Kong Og af Basan, som hørte til dem, der var tilbage af Refaiterne, og boede i Asjtarot og Edre'i 5og herskede over Hermonbjerget, Salka og hele Basan indtil Gesjuriternes og Ma'akatiternes Landemærke og over Halvdelen af Gilead indtil Kong Sihon af Hesjbons Landemærke. 6HERRENS Tjener Moses og Israeliterne havde overvundet dem, og HERRENS Tjener Moses havde givet Rubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme Landet i Eje.

7Følgende Konger i Landet blev overvundet af Josua og Israeliterne hinsides Jordan, paa Vestsiden, fra Ba'al-Gad i Dalen ved Libanon til det nøgne Bjergdrag, som højner sig mod Se'ir, og deres Land givet Israels Stammer i Eje af Josua efter deres Afdelinger, 8i Bjerglandet, i Lavlandet, i Arabalavningen, paa Skraaningerne, i Ørkenen og i Sydlandet, Hetiterne, Amoriterne, Kana'anæerne, Perizziterne, Hivviterne og Jebusiterne: 9Kongen i Jeriko een; Kongen i Aj ved Betel een; 10Kongen i Jerusalem een; Kongen i Hebron een; 11Kongen i Jarmut een; Kongen i Lakisj een; 12Kongen i Eglon een; Kongen i Gezer een; 13Kongen i Debir een; Kongen i Geder een; 14Kongen i Horma een; Kongen i Arad een; 15Kongen i Libna een; Kongen i Adullam een; 16Kongen i Makkeda een; Kongen i Betel een; 17Kongen i Tappua een; Kongen i Hefer een; 18Kongen i Afek een; Kongen i Lassjaron een; 19Kongen i Madon een; Kongen i Hazor een; 20Kongen i Sjimron-Meron een; Kongen i Aksjaf een; 21Kongen i Ta'anak een; Kongen i Megiddo een; 22Kongen i Kedesj een; Kongen i Jokneam ved Karmel een; 23Kongen i Dor ved Højdedraget Dor een; Kongen over Folkene i Galilæa een; 24Kongen i Tirza een; tilsammen en og tredive Konger.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Joshua 11
Top of Page
Top of Page