Josva 19
Dansk (1917 / 1931)
1Det andet Lod faldt for Simeon, for Simeoniternes Stamme efter deres Slægter; og deres Arvelod kom til at ligge inde i Judæernes Arvelod. 2Til deres Arvelod hørte: Be'ersjeba, Sjema, Molada, 3Hazar-Sjual, Bala, Ezem, 4Eltolad, Betul, Horma, 5Ziklag, Bet-Markabot, Hazar-Susa, 6Bet-Lebaot og Sjaruhen; tilsammen tretten Byer med Landsbyer. 7En-Rimmon, Token, Eter og Asjan; tilsammen fire Byer med Landsbyer. 8Desuden alle Landsbyerne rundt om disse Byer indtil Ba'alat-Be'er, Rama i Sydlandet. Det er Simeoniternes Stammes Arvelod efter deres Slægter. 9Fra Judæernes Del blev Simeoniternes Arvelod taget; thi Judæernes Del var for stor til dem; der for fik Simeoniterne Arvelod inde i deres Arvelod.

10Det tredje Lod faldt for Zebuloniterne efter deres Slægter. Deres Arvelods Landemærke naar til Sarid: 11og deres Grænse strækker sig vestpaa op til Mar'ala, berører Dabbesjet og støder til Bækken, som løber østen om Jokneam; 12fra Sarid drejer den østpaa, mod Solens Opgang, hen imod Kislot-Tabors Omraade og fortsætter til Daberat og op til Jafia; 13mod Øst, mod Solens Opgang, løber den derpaa over til Gat-Hefer, til Et-Kazin og videre til Rimmona og bøjer om til Nea; 14derfra drejer Grænsen i nordlig Retning til Hannaton og ender i Dalen ved Jifta-El. 15Og den omfatter Kattat, Nabalal, Sjimron, Jid'ala og Betlehem; tilsammen tolv Byer med Landsbyer. 16Det er Zebuloniternes Arvelod efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.

17For Issakar faldt det fjerde Lod, for Issakariterne efter deres Slægter; 18og deres Landemærke var: Jizre'el, Kesullot, Sjunem, 19Hafarajim, Sji'on, Anaharat, 20Rabbit, Kisjjon, Ebez, 21Remet, En-Gannim, En-Hadda og Bet-Pazzez. 22Og Grænsen berører Tabor, Sjahazim og Bet-Sjemesj og ender ved Jordan; tilsammen seksten Byer med Landsbyer. 23Det er Issakariternes Stammes Omraade efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.

24Det femte Lod faldt for Aseriternes Stamme efter deres Slægter. 25Deres Landemærke var: Helkat, Hali, Beten, Aksjaf, 26Alammelek, Am'ad og Misj'al; derpaa berører Grænsen Karmel mod Vest og Sjihor-Libnat, 27drejer saa østpaa til Bet-Dagon og berører Zebulon og Dalen ved Jifta-El mod Nord; derpaa gaar den til Bet-Emek og Ne'iel og fortsætter nordpaa til Kabul, 28Abdon, Rehob, Hammon og Kana indtil den store Stad Zidon; 29saa drejer Grænsen mod Rama og til den befæstede By Tyrus; derpaa drejer Grænsen mod Hosa og ender ved Havet; desuden Mahalab, Akzib, 30Akko, Afek, Rehob; tilsammen to og tyve Byer med Landsbyer. 31Det er Aseriternes Stammes Omraade efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.

32For Naftaliterne faldt det sjette Lod, for Naftaliterne efter deres Slægter. 33Deres Landemærke gaar fra Helet, fra Allon-Beza'anannim og Adami-Nekeb og Jabne'el indtil Lakkum og ender ved Jordan; 34saa drejer Grænsen vestpaa til Aznot-Tabor, fortsætter derfra til Hukkok, berører Zebulon mod Syd, Aser mod Vest og Jordan mod Øst. 35Befæstede Byer er: Ziddim, Zer, Hammat, Rakkat, Kinneret, 36Adama, Rama, Hazor, 37Kedesj, Edre'i, En-Hazor, 38Jir'on, Migdal-El, Horem, Bet-Anat og Bet-Sjemesj; tilsammen nitten Byer med Landsbyer. 39Det er Naftaliternes Stammes Arvelod efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.

40For Daniternes Stamme efter deres Slægter faldt det syvende Lod. 41Deres Arvelods Landemærke var: Zor'a, Esjtaol, Ir-Sjemesj, 42Sja'alabbin, Ajjalon, Jitla, 43Elon, Timna, Ekron, 44Elteke, Gibbeton, Ba'alat, 45Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon, 46Me-Jarkon og Rakkon og Egnen hen imod Jafo. 47Men Daniternes Omraade blev dem for trangt; derfor drog Daniterne op og angreb Lesjem, indtog det og slog det med Sværdet; derpaa tog de det i Besiddelse og bosatte sig der og gav Lesjem Navnet Dan efter deres Stamfader Dan. 48Dette er Daniternes Stammes Arvelod efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.

49Da Israeliterne var færdige med Udskiftningen af Landet, Stykke for Stykke, gav de Josua, Nuns Søn, en Arvelod imellem sig. 50Efter HERRENS Paabud gav de ham den By, han udbad sig, Timnat-Sera i Efraims Bjerge; og han befæstede Byen og bosatte sig der.

51Det er de Arvelodder, som Præsten Eleazar og Josua, Nuns Søn, og Overhovederne for de israelitiske Stammers Fædrenehuse udskiftede ved Lodkastning i Silo for HERRENS Aasyn ved Aabenbaringsteltets Indgang. Saaledes blev de færdige med Udskiftningen af Landet.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Joshua 18
Top of Page
Top of Page