4151. πνεῦμα (pneuma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4151. πνεῦμα (pneuma) — 383 Occurrences

Matthew 1:18 N-GNS
GRK: ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου
NAS: to be with child by the Holy Spirit.
KJV: of the Holy Ghost.
INT: to have [child] through [the] Spirit Holy

Matthew 1:20 N-GNS
GRK: γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου
NAS: in her is of the Holy Spirit.
KJV: of the Holy Ghost.
INT: having been conceived from [the] Spirit is Holy

Matthew 3:11 N-DNS
GRK: βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ
NAS: you with the Holy Spirit and fire.
KJV: with the Holy Ghost, and [with] fire:
INT: will baptize with [the] Spirit Holy and

Matthew 3:16 N-ANS
GRK: εἶδεν τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ
NAS: and he saw the Spirit of God
KJV: he saw the Spirit of God
INT: he saw the Spirit of God

Matthew 4:1 N-GNS
GRK: ὑπὸ τοῦ πνεύματος πειρασθῆναι ὑπὸ
NAS: was led up by the Spirit into the wilderness
KJV: of the Spirit into
INT: by the Spirit to be tempted by

Matthew 5:3 N-DNS
GRK: πτωχοὶ τῷ πνεύματι ὅτι αὐτῶν
NAS: are the poor in spirit, for theirs
KJV: [are] the poor in spirit: for
INT: poor in the spirit for theirs

Matthew 8:16 N-ANP
GRK: ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγῳ καὶ
NAS: and He cast out the spirits with a word,
KJV: he cast out the spirits with [his] word,
INT: he cast out the spirits by a word and

Matthew 10:1 N-GNP
GRK: αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε
NAS: over unclean spirits, to cast
KJV: [against] unclean spirits, to
INT: to them authority over spirits unclean so as

Matthew 10:20 N-NNS
GRK: ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς
NAS: For it is not you who speak, but [it is] the Spirit of your Father
KJV: but the Spirit of your
INT: but the Spirit of the Father

Matthew 12:18 N-ANS
GRK: θήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπ'
NAS: I WILL PUT MY SPIRIT UPON HIM, AND HE SHALL PROCLAIM
KJV: I will put my spirit upon him,
INT: I will put the Spirit of me upon

Matthew 12:28 N-DNS
GRK: δὲ ἐν πνεύματι θεοῦ ἐγὼ
NAS: out demons by the Spirit of God,
KJV: devils by the Spirit of God, then
INT: moreover by [the] Spirit of God I

Matthew 12:31 N-GNS
GRK: δὲ τοῦ πνεύματος βλασφημία οὐκ
NAS: but blasphemy against the Spirit shall not be forgiven.
KJV: the blasphemy [against] the [Holy] Ghost shall
INT: and [the] against the Spirit blasphemy shall not

Matthew 12:32 N-GNS
GRK: κατὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου
NAS: the Holy Spirit, it shall not be forgiven
KJV: against the Holy Ghost, it shall not
INT: against the Spirit the Holy

Matthew 12:43 N-NNS
GRK: τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ
NAS: the unclean spirit goes
KJV: When the unclean spirit is gone out of
INT: the unclean spirit is gone out from

Matthew 12:45 N-ANP
GRK: ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ
NAS: other spirits more wicked
KJV: other spirits more wicked
INT: seven other spirits more evil than itself

Matthew 22:43 N-DNS
GRK: Δαυὶδ ἐν πνεύματι καλεῖ αὐτὸν
NAS: does David in the Spirit call
KJV: doth David in spirit call him
INT: David in spirit does call him

Matthew 26:41 N-NNS
GRK: τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον ἡ
NAS: into temptation; the spirit is willing,
KJV: temptation: the spirit indeed
INT: the indeed spirit [is] willing

Matthew 27:50 N-ANS
GRK: ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα
NAS: voice, and yielded up His spirit.
KJV: voice, yielded up the ghost.
INT: yielded up [his] spirit

Matthew 28:19 N-GNS
GRK: τοῦ ἁγίου πνεύματος
NAS: and the Son and the Holy Spirit,
KJV: and of the Holy Ghost:
INT: of the Holy Spirit

Mark 1:8 N-DNS
GRK: ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ
NAS: you with the Holy Spirit.
KJV: with the Holy Ghost.
INT: you with Spirit Holy

Mark 1:10 N-ANS
GRK: καὶ τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν
NAS: opening, and the Spirit like
KJV: opened, and the Spirit like a dove
INT: and the Spirit as a dove

Mark 1:12 N-NNS
GRK: εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει
NAS: Immediately the Spirit impelled
KJV: And immediately the Spirit driveth him
INT: immediately the Spirit him drives out

Mark 1:23 N-DNS
GRK: ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ καὶ
NAS: with an unclean spirit; and he cried
KJV: an unclean spirit; and
INT: a man with spirit unclean and

Mark 1:26 N-NNS
GRK: αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον
NAS: the unclean spirit cried
KJV: when the unclean spirit had torn
INT: him the spirit unclean

Mark 1:27 N-DNP
GRK: καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις
NAS: the unclean spirits, and they obey
KJV: the unclean spirits, and
INT: even the spirits unclean

Mark 2:8 N-DNS
GRK: Ἰησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι
NAS: aware in His spirit that they were reasoning
KJV: perceived in his spirit that they so
INT: Jesus in the spirit of him that

Mark 3:11 N-NNP
GRK: καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα
NAS: the unclean spirits saw
KJV: And unclean spirits, when they saw
INT: and the spirits unclean

Mark 3:29 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: against the Holy Spirit never has
KJV: against the Holy Ghost hath never
INT: against the Spirit Holy

Mark 3:30 N-ANS
GRK: ὅτι ἔλεγον Πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει
NAS: He has an unclean spirit.
KJV: He hath an unclean spirit.
INT: because they said spirit unclean he has

Mark 5:2 N-DNS
GRK: ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ
NAS: with an unclean spirit met
KJV: with an unclean spirit,
INT: a man with a spirit unclean

Mark 5:8 N-NNS
GRK: Ἔξελθε τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον
NAS: out of the man, you unclean spirit!
KJV: the man, [thou] unclean spirit.
INT: You come forth the spirit unclean

Mark 5:13 N-NNP
GRK: ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα
NAS: out, the unclean spirits entered
KJV: the unclean spirits went out,
INT: having gone out the spirits unclean

Mark 6:7 N-GNP
GRK: ἐξουσίαν τῶν πνευμάτων τῶν ἀκαθάρτων
NAS: over the unclean spirits;
KJV: power over unclean spirits;
INT: authority over the spirits unclean

Mark 7:25 N-ANS
GRK: θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον ἐλθοῦσα
NAS: had an unclean spirit immediately came
KJV: had an unclean spirit, heard of
INT: little daughter of her spirit unclean having come

Mark 8:12 N-DNS
GRK: ἀναστενάξας τῷ πνεύματι αὐτοῦ λέγει
NAS: Sighing deeply in His spirit, He said,
KJV: in his spirit, and saith,
INT: having groaned in the spirit of him he says

Mark 9:17 N-ANS
GRK: σέ ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον
NAS: possessed with a spirit which makes him mute;
KJV: which hath a dumb spirit;
INT: you having a spirit [that makes him] mute

Mark 9:20 N-NNS
GRK: αὐτὸν τὸ πνεῦμα εὐθὺς συνεσπάραξεν
NAS: Him, immediately the spirit threw him into a convulsion,
KJV: him, straightway the spirit tare him;
INT: him the spirit immediately threw into convulsions

Mark 9:25 N-DNS
GRK: ἐπετίμησεν τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ
NAS: the unclean spirit, saying
KJV: the foul spirit, saying
INT: he rebuked the spirit unclean

Mark 9:25 N-NNS
GRK: καὶ κωφὸν πνεῦμα ἐγὼ ἐπιτάσσω
NAS: and mute spirit, I command
KJV: and deaf spirit, I charge
INT: and deaf Spirit I command

Mark 12:36 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ
NAS: said in the Holy Spirit, THE LORD SAID
KJV: by the Holy Ghost, The LORD said
INT: by the Spirit holy

Mark 13:11 N-NNS
GRK: ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: but [it is] the Holy Spirit.
KJV: but the Holy Ghost.
INT: but the Spirit the Holy

Mark 14:38 N-NNS
GRK: τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον ἡ
NAS: into temptation; the spirit is willing,
KJV: temptation. The spirit truly
INT: The indeed spirit [is] willing

Luke 1:15 N-GNS
GRK: πίῃ καὶ πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται
NAS: with the Holy Spirit while yet
KJV: with the Holy Ghost, even
INT: shall he drink and [of the] Spirit holy he will be filled

Luke 1:17 N-DNS
GRK: αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει
NAS: [as a forerunner] before Him in the spirit and power
KJV: him in the spirit and power
INT: him in [the] spirit and power

Luke 1:35 N-NNS
GRK: εἶπεν αὐτῇ Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται
NAS: to her, The Holy Spirit will come
KJV: The Holy Ghost shall come
INT: said to her Spirit [the] Holy will come

Luke 1:41 N-GNS
GRK: καὶ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου ἡ
NAS: was filled with the Holy Spirit.
KJV: was filled with the Holy Ghost:
INT: and was filled with [the] Spirit Holy

Luke 1:47 N-NNS
GRK: ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ
NAS: And my spirit has rejoiced in God
KJV: And my spirit hath rejoiced in
INT: rejoices the spirit of me in

Luke 1:67 N-GNS
GRK: αὐτοῦ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου καὶ
NAS: with the Holy Spirit, and prophesied,
KJV: with the Holy Ghost, and
INT: of him was filled with [the] Spirit Holy and

Luke 1:80 N-DNS
GRK: καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι καὶ ἦν
NAS: and to become strong in spirit, and he lived
KJV: and waxed strong in spirit, and was
INT: and was strengthened in spirit and he was

Luke 2:25 N-NNS
GRK: Ἰσραήλ καὶ πνεῦμα ἦν ἅγιον
NAS: and the Holy Spirit was upon him.
KJV: and the Holy Ghost was upon
INT: of Israel and [the] Spirit was Holy

Luke 2:26 N-GNS
GRK: ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου
NAS: to him by the Holy Spirit that he would not see
KJV: by the Holy Ghost, that he should not
INT: by the Spirit the Holy

Luke 2:27 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πνεύματι εἰς τὸ
NAS: And he came in the Spirit into the temple;
KJV: he came by the Spirit into the temple:
INT: in the Spirit into the

Luke 3:16 N-DNS
GRK: βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ
NAS: you with the Holy Spirit and fire.
KJV: with the Holy Ghost and with fire:
INT: will baptize with [the] Spirit Holy and

Luke 3:22 N-NNS
GRK: καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: and the Holy Spirit descended
KJV: the Holy Ghost descended
INT: descended the Spirit Holy

Luke 4:1 N-GNS
GRK: δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου ὑπέστρεψεν
NAS: of the Holy Spirit, returned
KJV: of the Holy Ghost returned
INT: moreover full of [the] Spirit Holy returned

Luke 4:1 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πνεύματι ἐν τῇ
NAS: and was led around by the Spirit in the wilderness
KJV: by the Spirit into
INT: by the Spirit into the

Luke 4:14 N-GNS
GRK: δυνάμει τοῦ πνεύματος εἰς τὴν
NAS: in the power of the Spirit, and news
KJV: the power of the Spirit into
INT: power of the Spirit to

Luke 4:18 N-NNS
GRK: Πνεῦμα Κυρίου ἐπ'
NAS: THE SPIRIT OF THE LORD
KJV: The Spirit of the Lord [is] upon
INT: [The] Spirit of [the] Lord [is] upon

Luke 4:33 N-ANS
GRK: ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου
NAS: possessed by the spirit of an unclean
KJV: which had a spirit of an unclean
INT: a man having a spirit of a demon unclean

Luke 4:36 N-DNP
GRK: τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασιν καὶ ἐξέρχονται
NAS: the unclean spirits and they come
KJV: the unclean spirits, and
INT: the unclean spirits and they come out

Luke 6:18 N-GNP
GRK: ἐνοχλούμενοι ἀπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων ἐθεραπεύοντο
NAS: with unclean spirits were being cured.
KJV: unclean spirits: and
INT: troubled by spirits unclean were healed

Luke 7:21 N-GNP
GRK: μαστίγων καὶ πνευμάτων πονηρῶν καὶ
NAS: and evil spirits; and He gave
KJV: and of evil spirits; and unto many
INT: afflictions and spirits evil and

Luke 8:2 N-GNP
GRK: τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ
NAS: of evil spirits and sicknesses:
KJV: of evil spirits and infirmities,
INT: cured from spirits evil and

Luke 8:29 N-DNS
GRK: γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ
NAS: the unclean spirit to come
KJV: the unclean spirit to come
INT: indeed the spirit unclean

Luke 8:55 N-NNS
GRK: ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα αὐτῆς καὶ
NAS: And her spirit returned, and she got
KJV: And her spirit came again, and
INT: returned the spirit of her and

Luke 9:39 N-NNS
GRK: καὶ ἰδοὺ πνεῦμα λαμβάνει αὐτόν
NAS: and a spirit seizes
KJV: And, lo, a spirit taketh him,
INT: and behold a spirit takes him

Luke 9:42 N-DNS
GRK: Ἰησοῦς τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ
NAS: the unclean spirit, and healed
KJV: rebuked the unclean spirit, and healed
INT: Jesus the spirit unclean

Luke 9:55 Noun-GNS
GRK: οἰδατε οἵου πνεύματός ἐστε ὑμεῖς
KJV: not what manner of spirit ye are of.
INT: You know of what spirit are you

Luke 10:20 N-NNP
GRK: ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται
NAS: in this, that the spirits are subject
KJV: that the spirits are subject
INT: that the spirits to you are subjected

Luke 10:21 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ
NAS: in the Holy Spirit, and said,
KJV: Jesus rejoiced in spirit, and said,
INT: In the Spirit holy

Luke 11:13 N-ANS
GRK: οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς
NAS: give the Holy Spirit to those who ask
KJV: the Holy Spirit to them that ask
INT: heaven will give Spirit [the] Holy to those that

Luke 11:24 N-NNS
GRK: τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ
NAS: the unclean spirit goes
KJV: When the unclean spirit is gone out of
INT: the unclean spirit is gone out from

Luke 11:26 N-ANP
GRK: παραλαμβάνει ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ
NAS: other spirits more evil
KJV: other spirits more wicked
INT: takes other spirits more evil than itself

Luke 12:10 N-ANS
GRK: τὸ ἅγιον πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ
NAS: the Holy Spirit, it will not be forgiven
KJV: against the Holy Ghost it shall not
INT: the Holy Spirit has blasphemed not

Luke 12:12 N-NNS
GRK: γὰρ ἅγιον πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς
NAS: for the Holy Spirit will teach
KJV: For the Holy Ghost shall teach you
INT: indeed Holy Spirit will teach you

Luke 13:11 N-ANS
GRK: ἰδοὺ γυνὴ πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας
NAS: a sickness caused by a spirit; and she was bent double,
KJV: which had a spirit of infirmity
INT: behold a woman a spirit having of infirmity

Luke 23:46 N-ANS
GRK: παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου τοῦτο
NAS: I COMMIT MY SPIRIT. Having said
KJV: I commend my spirit: and having said
INT: I will commit the Spirit of me this

Luke 24:37 N-ANS
GRK: γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν
NAS: that they were seeing a spirit.
KJV: that they had seen a spirit.
INT: having been they thought a spirit they beheld

Luke 24:39 N-NNS
GRK: ἴδετε ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ
NAS: Me and see, for a spirit does not have
KJV: see; for a spirit hath not
INT: see for a spirit flesh and

John 1:32 N-ANS
GRK: Τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς
NAS: I have seen the Spirit descending
KJV: I saw the Spirit descending from
INT: I have beheld the Spirit descending as

John 1:33 N-ANS
GRK: ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ
NAS: you see the Spirit descending
KJV: thou shalt see the Spirit descending,
INT: you shall see the Spirit descending and

John 1:33 N-DNS
GRK: βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ
NAS: in the Holy Spirit.'
KJV: with the Holy Ghost.
INT: baptizes with [the] Spirit Holy

John 3:5 N-GNS
GRK: ὕδατος καὶ πνεύματος οὐ δύναται
NAS: of water and the Spirit he cannot
KJV: and [of] the Spirit, he cannot
INT: water and of Spirit not he is able

John 3:6 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ πνεύματος πνεῦμά ἐστιν
NAS: and that which is born of the Spirit is spirit.
KJV: of the Spirit is
INT: of the Spirit spirit is

John 3:6 N-NNS
GRK: τοῦ πνεύματος πνεῦμά ἐστιν
NAS: of the Spirit is spirit.
KJV: the Spirit is spirit.
INT: the Spirit spirit is

John 3:8 N-NNS
GRK: τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει
NAS: The wind blows where
KJV: The wind bloweth where
INT: The wind where it wills

John 3:8 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ πνεύματος
NAS: who is born of the Spirit.
KJV: that is born of the Spirit.
INT: of the Spirit

John 3:34 N-ANS
GRK: δίδωσιν τὸ πνεῦμα
NAS: for He gives the Spirit without
KJV: giveth not the Spirit by measure
INT: he gives the Spirit

John 4:23 N-DNS
GRK: πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ
NAS: the Father in spirit and truth;
KJV: the Father in spirit and in truth:
INT: Father in spirit and truth

John 4:24 N-NNS
GRK: πνεῦμα ὁ θεός
NAS: God is spirit, and those who worship
KJV: God [is] a Spirit: and
INT: Spirit God [is]

John 4:24 N-DNS
GRK: αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ
NAS: Him must worship in spirit and truth.
KJV: worship [him] in spirit and in truth.
INT: him in spirit and truth

John 6:63 N-NNS
GRK: τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ
NAS: It is the Spirit who gives life;
KJV: It is the spirit that quickeneth;
INT: The Spirit it is who

John 6:63 N-NNS
GRK: λελάληκα ὑμῖν πνεῦμά ἐστιν καὶ
NAS: that I have spoken to you are spirit and are life.
KJV: [they] are spirit, and
INT: speak to you spirit are and

John 7:39 N-GNS
GRK: περὶ τοῦ πνεύματος ὃ ἔμελλον
NAS: He spoke of the Spirit, whom
KJV: of the Spirit, which
INT: concerning the Spirit which were about

John 7:39 N-NNS
GRK: γὰρ ἦν πνεῦμα ὅτι Ἰησοῦς
NAS: in Him were to receive; for the Spirit was not yet
KJV: for the Holy Ghost was not yet
INT: indeed was [the] Spirit because Jesus

John 11:33 N-DNS
GRK: ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν
NAS: He was deeply moved in spirit and was troubled,
KJV: he groaned in the spirit, and
INT: he groaned in spirit and troubled

John 13:21 N-DNS
GRK: ἐταράχθη τῷ πνεύματι καὶ ἐμαρτύρησεν
NAS: He became troubled in spirit, and testified
KJV: he was troubled in spirit, and
INT: was troubled in spirit and testified

John 14:17 N-ANS
GRK: τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας
NAS: [that is] the Spirit of truth, whom
KJV: [Even] the Spirit of truth; whom
INT: the Spirit of truth

John 14:26 N-NNS
GRK: παράκλητος τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: the Holy Spirit, whom
KJV: [which is] the Holy Ghost, whom
INT: [the] Helper the Spirit Holy

John 15:26 N-NNS
GRK: πατρός τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας
NAS: to you from the Father, [that is] the Spirit of truth
KJV: the Father, [even] the Spirit of truth,
INT: Father the Spirit of truth

John 16:13 N-NNS
GRK: ἐκεῖνος τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας
NAS: But when He, the Spirit of truth,
KJV: when he, the Spirit of truth, is come,
INT: he the Spirit of truth

John 19:30 N-ANS
GRK: παρέδωκεν τὸ πνεῦμα
NAS: His head and gave up His spirit.
KJV: his head, and gave up the ghost.
INT: he yielded up [his] spirit

John 20:22 N-ANS
GRK: αὐτοῖς Λάβετε πνεῦμα ἅγιον
NAS: to them, Receive the Holy Spirit.
KJV: Receive ye the Holy Ghost:
INT: to them Receive Spirit [the] Holy

Acts 1:2 N-GNS
GRK: ἀποστόλοις διὰ πνεύματος ἁγίου οὓς
NAS: up [to heaven], after He had by the Holy Spirit given orders
KJV: the Holy Ghost had given commandments
INT: apostles by [the] Spirit Holy whom

Acts 1:5 N-DNS
GRK: δὲ ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ
NAS: with the Holy Spirit not many
KJV: with the Holy Ghost not many
INT: however with [the] Spirit will be baptized Holy

Acts 1:8 N-GNS
GRK: τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ' ὑμᾶς
NAS: when the Holy Spirit has come
KJV: after that the Holy Ghost is come
INT: the Holy Spirit upon you

Acts 1:16 N-NNS
GRK: προεῖπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: the Holy Spirit foretold
KJV: which the Holy Ghost by the mouth
INT: spoke beforehand the Spirit Holy

Acts 2:4 N-GNS
GRK: ἐπλήσθησαν πάντες πνεύματος ἁγίου καὶ
NAS: with the Holy Spirit and began
KJV: filled with the Holy Ghost, and began
INT: they were filled all Spirit Holy and

Acts 2:4 N-NNS
GRK: καθὼς τὸ πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι
NAS: tongues, as the Spirit was giving
KJV: tongues, as the Spirit gave them
INT: as the Spirit gave to utter forth

Acts 2:17 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ
NAS: THAT I WILL POUR FORTH OF MY SPIRIT ON ALL
KJV: of my Spirit upon all
INT: of the Spirit of me upon

Acts 2:18 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου καὶ
NAS: POUR FORTH OF MY SPIRIT And they shall prophesy.
KJV: of my Spirit; and they shall prophesy:
INT: of the Spirit of me and

Acts 2:33 N-GNS
GRK: ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου
NAS: of the Holy Spirit, He has poured forth
KJV: of the Holy Ghost, he hath shed forth
INT: [the] promise of the Spirit Holy

Acts 2:38 N-GNS
GRK: τοῦ ἁγίου πνεύματος
NAS: the gift of the Holy Spirit.
KJV: the gift of the Holy Ghost.
INT: of the Holy Spirit

Acts 4:8 N-GNS
GRK: Πέτρος πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου εἶπεν
NAS: with the Holy Spirit, said
KJV: filled with the Holy Ghost, said unto
INT: Peter having been filled with [the] Spirit Holy said

Acts 4:25 N-GNS
GRK: ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου στόματος
NAS: who by the Holy Spirit, [through] the mouth
INT: of us by [the] Spirit Holy [the] mouth

Acts 4:31 N-GNS
GRK: τοῦ ἁγίου πνεύματος καὶ ἐλάλουν
NAS: with the Holy Spirit and [began] to speak
KJV: with the Holy Ghost, and
INT: the Holy Spirit and spoke

Acts 5:3 N-ANS
GRK: σε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: to the Holy Spirit and to keep back
KJV: to the Holy Ghost, and
INT: [for] you the Spirit Holy

Acts 5:9 N-ANS
GRK: πειράσαι τὸ πνεῦμα Κυρίου ἰδοὺ
NAS: to put the Spirit of the Lord
KJV: to tempt the Spirit of the Lord?
INT: to test the Spirit of [the] Lord Behold

Acts 5:16 N-GNP
GRK: ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων οἵτινες
NAS: with unclean spirits, and they were all
KJV: unclean spirits: and they
INT: those troubled by spirits unclean who

Acts 5:32 N-ANS
GRK: καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: and [so is] the Holy Spirit, whom
KJV: [so is] also the Holy Ghost, whom God
INT: and the Spirit Holy

Acts 6:3 N-GNS
GRK: ἑπτὰ πλήρεις πνεύματος καὶ σοφίας
NAS: full of the Spirit and of wisdom,
KJV: full of the Holy Ghost and wisdom,
INT: seven full of [the] Spirit and wisdom

Acts 6:5 N-GNS
GRK: πίστεως καὶ πνεύματος ἁγίου καὶ
NAS: and of the Holy Spirit, and Philip,
KJV: and of the Holy Ghost, and Philip,
INT: of faith and [of the] Spirit holy and

Acts 6:10 N-DNS
GRK: καὶ τῷ πνεύματι ᾧ ἐλάλει
NAS: with the wisdom and the Spirit with which
KJV: and the spirit by which
INT: and the spirit by which he spoke

Acts 7:51 N-DNS
GRK: ἀεὶ τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ
NAS: the Holy Spirit; you are doing just
KJV: resist the Holy Ghost: as your
INT: always the Spirit Holy

Acts 7:55 N-GNS
GRK: δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου ἀτενίσας
NAS: of the Holy Spirit, he gazed intently
KJV: of the Holy Ghost, looked up stedfastly
INT: moreover full of [the] Spirit Holy having looked intently

Acts 7:59 N-ANS
GRK: δέξαι τὸ πνεῦμά μου
NAS: Jesus, receive my spirit!
KJV: receive my spirit.
INT: receive the spirit of me

Acts 8:7 N-ANP
GRK: τῶν ἐχόντων πνεύματα ἀκάθαρτα βοῶντα
NAS: unclean spirits, they were coming
KJV: For unclean spirits, crying with loud
INT: of those who had spirits unclean crying

Acts 8:15 N-ANS
GRK: ὅπως λάβωσιν πνεῦμα ἅγιον
NAS: the Holy Spirit.
KJV: they might receive the Holy Ghost:
INT: that they might receive [the] Spirit Holy

Acts 8:17 N-ANS
GRK: καὶ ἐλάμβανον πνεῦμα ἅγιον
NAS: the Holy Spirit.
KJV: they received the Holy Ghost.
INT: and they received [the] Spirit Holy

Acts 8:18 N-ANS
GRK: δίδοται τὸ πνεῦμα προσήνεγκεν αὐτοῖς
NAS: saw that the Spirit was bestowed
KJV: the Holy Ghost was given,
INT: was given the Spirit he offered to them

Acts 8:19 N-ANS
GRK: χεῖρας λαμβάνῃ πνεῦμα ἅγιον
NAS: may receive the Holy Spirit.
KJV: he may receive the Holy Ghost.
INT: hands he might receive [the] Spirit Holy

Acts 8:29 N-NNS
GRK: δὲ τὸ πνεῦμα τῷ Φιλίππῳ
NAS: Then the Spirit said to Philip,
KJV: Then the Spirit said unto Philip,
INT: moreover the Spirit to Philip

Acts 8:39 N-NNS
GRK: τοῦ ὕδατος πνεῦμα Κυρίου ἥρπασεν
NAS: up out of the water, the Spirit of the Lord
KJV: the water, the Spirit of the Lord
INT: the water [the] Spirit of [the] Lord carried away

Acts 9:17 N-GNS
GRK: καὶ πλησθῇς πνεύματος ἁγίου
NAS: and be filled with the Holy Spirit.
KJV: be filled with the Holy Ghost.
INT: and be filled [of the] Spirit holy

Acts 9:31 N-GNS
GRK: τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐπληθύνετο
NAS: of the Holy Spirit, it continued to increase.
KJV: of the Holy Ghost, were multiplied.
INT: of the Holy Spirit were increased

Acts 10:19 N-NNS
GRK: αὐτῷ τὸ πνεῦμα Ἰδοὺ ἄνδρες
NAS: on the vision, the Spirit said
KJV: the vision, the Spirit said
INT: to him the Spirit Behold men

Acts 10:38 N-DNS
GRK: ὁ θεὸς πνεύματι ἁγίῳ καὶ
NAS: Him with the Holy Spirit and with power,
KJV: with the Holy Ghost and
INT: God [the] Spirit Holy and

Acts 10:44 N-NNS
GRK: ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: words, the Holy Spirit fell upon all
KJV: words, the Holy Ghost fell on
INT: fell the Spirit Holy

Acts 10:45 N-GNS
GRK: δωρεὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου
NAS: of the Holy Spirit had been poured
KJV: the gift of the Holy Ghost.
INT: gift of the Spirit holy

Acts 10:47 N-ANS
GRK: οἵτινες τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: the Holy Spirit just
KJV: the Holy Ghost as
INT: who the Spirit Holy

Acts 11:12 N-NNS
GRK: δὲ τὸ πνεῦμά μοι συνελθεῖν
NAS: The Spirit told me to go
KJV: And the Spirit bade me
INT: moreover the Spirit to me to go with

Acts 11:15 N-NNS
GRK: ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: the Holy Spirit fell
KJV: to speak, the Holy Ghost fell on
INT: fell the Spirit Holy

Acts 11:16 N-DNS
GRK: βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύματι ἁγίῳ
NAS: with the Holy Spirit.'
KJV: with the Holy Ghost.
INT: will be baptized with [the] Spirit Holy

Acts 11:24 N-GNS
GRK: καὶ πλήρης πνεύματος ἁγίου καὶ
NAS: of the Holy Spirit and of faith.
KJV: full of the Holy Ghost and of faith:
INT: and full of [the] Spirit Holy and

Acts 11:28 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ πνεύματος λιμὸν μεγάλην
NAS: up and [began] to indicate by the Spirit that there would certainly
KJV: by the Spirit that there should be
INT: by the Spirit A famine great

Acts 13:2 N-NNS
GRK: εἶπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: the Holy Spirit said,
KJV: fasted, the Holy Ghost said,
INT: said the Spirit Holy

Acts 13:4 N-GNS
GRK: τοῦ ἁγίου πνεύματος κατῆλθον εἰς
NAS: out by the Holy Spirit, they went down
KJV: by the Holy Ghost, departed unto
INT: the Holy Spirit went down to

Acts 13:9 N-GNS
GRK: Παῦλος πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου ἀτενίσας
NAS: with the Holy Spirit, fixed his gaze
KJV: the Holy Ghost,
INT: Paul having been filled [the] Spirit Holy having looked steadfastly

Acts 13:52 N-GNS
GRK: χαρᾶς καὶ πνεύματος ἁγίου
NAS: with joy and with the Holy Spirit.
KJV: and with the Holy Ghost.
INT: with joy and [the] Spirit Holy

Acts 15:8 N-ANS
GRK: δοὺς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: them the Holy Spirit, just
KJV: them the Holy Ghost, even as
INT: having given the Spirit Holy

Acts 15:28 N-DNS
GRK: γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ
NAS: to the Holy Spirit and to us to lay
KJV: to the Holy Ghost, and
INT: indeed to the Spirit holy

Acts 16:6 N-GNS
GRK: τοῦ ἁγίου πνεύματος λαλῆσαι τὸν
NAS: by the Holy Spirit to speak
KJV: of the Holy Ghost to preach the word
INT: the Holy Spirit to speak the

Acts 16:7 N-NNS
GRK: αὐτοὺς τὸ πνεῦμα Ἰησοῦ
NAS: into Bithynia, and the Spirit of Jesus
KJV: Bithynia: but the Spirit suffered them
INT: them the Spirit of Jesus

Acts 16:16 N-ANS
GRK: τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα πύθωνα ὑπαντῆσαι
NAS: having a spirit of divination
KJV: possessed with a spirit of divination
INT: certain having a spirit of Python met

Acts 16:18 N-DNS
GRK: ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι εἶπεν Παραγγέλλω
NAS: and said to the spirit, I command
KJV: and said to the spirit, I command thee
INT: having turned to the spirit said I command

Acts 17:16 N-NNS
GRK: παρωξύνετο τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν
NAS: for them at Athens, his spirit was being provoked
KJV: Athens, his spirit was stirred in
INT: was provoked the spirit of him in

Acts 18:25 N-DNS
GRK: ζέων τῷ πνεύματι ἐλάλει καὶ
NAS: and being fervent in spirit, he was speaking
KJV: being fervent in the spirit, he spake
INT: being fervent in spirit he spoke and

Acts 19:2 N-ANS
GRK: αὐτούς Εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε
NAS: the Holy Spirit when you believed?
KJV: the Holy Ghost since ye believed?
INT: them if [the] Spirit Holy did you receive

Acts 19:2 N-NNS
GRK: οὐδ' εἰ πνεῦμα ἅγιον ἔστιν
NAS: whether there is a Holy Spirit.
KJV: there be any Holy Ghost.
INT: not even whether [a] Spirit Holy there is

Acts 19:6 N-NNS
GRK: ἦλθε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: upon them, the Holy Spirit came
KJV: them, the Holy Ghost came on
INT: came the Spirit Holy

Acts 19:12 N-ANP
GRK: τά τε πνεύματα τὰ πονηρὰ
NAS: them and the evil spirits went
KJV: and the evil spirits went out of
INT: the and spirits evil

Acts 19:13 N-ANP
GRK: ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ πονηρὰ
NAS: the evil spirits the name
KJV: evil spirits the name
INT: had the spirits evil

Acts 19:15 N-NNS
GRK: δὲ τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν
NAS: And the evil spirit answered and said
KJV: And the evil spirit answered and said,
INT: moreover the spirit evil

Acts 19:16 N-NNS
GRK: ἦν τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν
NAS: was the evil spirit, leaped
KJV: whom the evil spirit was leaped
INT: was the spirit evil

Acts 19:21 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πνεύματι διελθὼν τὴν
NAS: purposed in the spirit to go
KJV: in the spirit, when he had passed through
INT: in the spirit having passed through

Acts 20:22 N-DNS
GRK: ἐγὼ τῷ πνεύματι πορεύομαι εἰς
NAS: bound in spirit, I am on my way
KJV: go bound in the spirit unto Jerusalem,
INT: I in the spirit I go to

Acts 20:23 N-NNS
GRK: ὅτι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: that the Holy Spirit solemnly testifies
KJV: the Holy Ghost witnesseth
INT: that the Spirit Holy

Acts 20:28 N-NNS
GRK: ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: the Holy Spirit has made
KJV: the which the Holy Ghost hath made you
INT: you the Spirit Holy

Acts 21:4 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ πνεύματος μὴ ἐπιβαίνειν
NAS: through the Spirit not to set foot
KJV: through the Spirit, that he should
INT: by the Spirit not to go up

Acts 21:11 N-NNS
GRK: λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: the Holy Spirit says:
KJV: saith the Holy Ghost, So shall
INT: says the Spirit Holy

Acts 23:8 N-ANS
GRK: ἄγγελον μήτε πνεῦμα Φαρισαῖοι δὲ
NAS: nor a spirit, but the Pharisees
KJV: angel, nor spirit: but the Pharisees
INT: angel nor spirit Pharisees however

Acts 23:9 N-NNS
GRK: εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ
NAS: man; suppose a spirit or an angel
KJV: but if a spirit or an angel
INT: What if moreover a spirit spoke to him

Acts 28:25 N-NNS
GRK: Καλῶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: The Holy Spirit rightly
KJV: spake the Holy Ghost by Esaias
INT: Rightly the Spirit Holy

Romans 1:4 N-ANS
GRK: δυνάμει κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ
NAS: according to the Spirit of holiness,
KJV: according to the spirit of holiness,
INT: power according to [the] Spirit of holiness by

Romans 1:9 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πνεύματί μου ἐν
NAS: I serve in my spirit in the [preaching of the] gospel
KJV: with my spirit in the gospel
INT: in the spirit of me in

Romans 2:29 N-DNS
GRK: καρδίας ἐν πνεύματι οὐ γράμματι
NAS: is that which is of the heart, by the Spirit, not by the letter;
KJV: in the spirit, [and] not
INT: of heart in spirit not in letter

Romans 5:5 N-GNS
GRK: ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ
NAS: the Holy Spirit who was given
KJV: by the Holy Ghost which is given
INT: of us by Spirit Holy

Romans 7:6 N-GNS
GRK: ἐν καινότητι πνεύματος καὶ οὐ
NAS: in newness of the Spirit and not in oldness
KJV: in newness of spirit, and not
INT: in newness of spirit and not

Romans 8:1 Noun-ANS
GRK: ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα
KJV: but after the Spirit.
INT: but according to Spirit

Romans 8:2 N-GNS
GRK: νόμος τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς
NAS: For the law of the Spirit of life
KJV: For the law of the Spirit of life in
INT: [the] law of the Spirit of life

Romans 8:4 N-ANS
GRK: ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα
NAS: but according to the Spirit.
KJV: but after the Spirit.
INT: but according to Spirit

Romans 8:5 N-ANS
GRK: δὲ κατὰ πνεῦμα τὰ τοῦ
NAS: who are according to the Spirit, the things of the Spirit.
KJV: they that are after the Spirit the things
INT: however according to Spirit the things of the

Romans 8:5 N-GNS
GRK: τὰ τοῦ πνεύματος
NAS: to the Spirit, the things of the Spirit.
KJV: the Spirit the things of the Spirit.
INT: the things of the Spirit

Romans 8:6 N-GNS
GRK: φρόνημα τοῦ πνεύματος ζωὴ καὶ
NAS: but the mind set on the Spirit is life
KJV: but to be spiritually minded [is] life
INT: [the] mind of the Spirit life and

Romans 8:9 N-DNS
GRK: ἀλλὰ ἐν πνεύματι εἴπερ πνεῦμα
NAS: you are not in the flesh but in the Spirit, if indeed
KJV: in the Spirit, if so be
INT: but in Spirit if indeed [the] Spirit

Romans 8:9 N-NNS
GRK: πνεύματι εἴπερ πνεῦμα θεοῦ οἰκεῖ
NAS: if indeed the Spirit of God
KJV: if so be that the Spirit of God
INT: Spirit if indeed [the] Spirit of God dwells

Romans 8:9 N-ANS
GRK: δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ
NAS: does not have the Spirit of Christ,
KJV: have not the Spirit of Christ, he
INT: moreover anyone [the] Spirit of Christ not

Romans 8:10 N-NNS
GRK: τὸ δὲ πνεῦμα ζωὴ διὰ
NAS: yet the spirit is alive
KJV: but the Spirit [is] life
INT: and [the] Spirit life on account of

Romans 8:11 N-NNS
GRK: δὲ τὸ πνεῦμα τοῦ ἐγείραντος
NAS: But if the Spirit of Him who raised
KJV: if the Spirit of him that raised up
INT: moreover the Spirit of the [one] having raised up

Romans 8:11 N-GNS
GRK: ἐνοικοῦντος αὐτοῦ πνεύματος ἐν ὑμῖν
NAS: through His Spirit who dwells
KJV: by his Spirit that dwelleth in
INT: dwells his Spirit in you

Romans 8:13 N-DNS
GRK: εἰ δὲ πνεύματι τὰς πράξεις
NAS: but if by the Spirit you are putting to death
KJV: ye through the Spirit do mortify
INT: if however by [the] Spirit the deeds

Romans 8:14 N-DNS
GRK: ὅσοι γὰρ πνεύματι θεοῦ ἄγονται
NAS: are being led by the Spirit of God,
KJV: are led by the Spirit of God,
INT: as many as indeed by [the] Spirit of God are led

Romans 8:15 N-ANS
GRK: γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν
NAS: For you have not received a spirit of slavery
KJV: received the spirit of bondage
INT: indeed you received a spirit of bondage again

Romans 8:15 N-ANS
GRK: ἀλλὰ ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας ἐν
NAS: but you have received a spirit of adoption as sons
KJV: ye have received the Spirit of adoption,
INT: but you received a Spirit of adoption whereby

Romans 8:16 N-NNS
GRK: αὐτὸ τὸ πνεῦμα συμμαρτυρεῖ τῷ
NAS: The Spirit Himself testifies
KJV: The Spirit itself beareth witness
INT: Itself the Spirit bears witness with the

Romans 8:16 N-DNS
GRK: συμμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν ὅτι
NAS: testifies with our spirit that we are children
KJV: with our spirit, that
INT: bears witness with the Spirit of us that

Romans 8:23 N-GNS
GRK: ἀπαρχὴν τοῦ πνεύματος ἔχοντες ἡμεῖς
NAS: the first fruits of the Spirit, even
KJV: the firstfruits of the Spirit, even
INT: first-fruit of the Spirit having we

Romans 8:26 N-NNS
GRK: καὶ τὸ πνεῦμα συναντιλαμβάνεται τῇ
NAS: In the same way the Spirit also helps
KJV: Likewise the Spirit also helpeth
INT: also the Spirit jointly helps the

Romans 8:26 N-NNS
GRK: αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει στεναγμοῖς
NAS: as we should, but the Spirit Himself
KJV: but the Spirit itself
INT: itself the Spirit makes intercession with groanings

Romans 8:27 N-GNS
GRK: φρόνημα τοῦ πνεύματος ὅτι κατὰ
NAS: the mind of the Spirit is, because
KJV: [is] the mind of the Spirit, because
INT: mind of the Spirit because according to

Romans 9:1 N-DNS
GRK: μου ἐν πνεύματι ἁγίῳ
NAS: testifies with me in the Holy Spirit,
KJV: in the Holy Ghost,
INT: of me in [the] Spirit holy

Romans 11:8 N-ANS
GRK: ὁ θεὸς πνεῦμα κατανύξεως ὀφθαλμοὺς
NAS: GAVE THEM A SPIRIT OF STUPOR,
KJV: them the spirit of slumber,
INT: God a spirit of slumber eyes

Romans 12:11 N-DNS
GRK: ὀκνηροί τῷ πνεύματι ζέοντες τῷ
NAS: fervent in spirit, serving
KJV: fervent in spirit; serving
INT: lazy in spirit be fervent

Romans 14:17 N-DNS
GRK: χαρὰ ἐν πνεύματι ἁγίῳ
NAS: and joy in the Holy Spirit.
KJV: in the Holy Ghost.
INT: joy in [the] Spirit Holy

Romans 15:13 N-GNS
GRK: ἐν δυνάμει πνεύματος ἁγίου
NAS: by the power of the Holy Spirit.
KJV: the power of the Holy Ghost.
INT: in power [of the] Spirit Holy

Romans 15:16 N-DNS
GRK: ἡγιασμένη ἐν πνεύματι ἁγίῳ
NAS: sanctified by the Holy Spirit.
KJV: by the Holy Ghost.
INT: sanctified by [the] Spirit holy

Romans 15:19 N-GNS
GRK: ἐν δυνάμει πνεύματος θεοῦ ὥστε
NAS: in the power of the Spirit; so
KJV: by the power of the Spirit of God; so
INT: in [the] power of [the] Spirit of God so as

Romans 15:30 N-GNS
GRK: ἀγάπης τοῦ πνεύματος συναγωνίσασθαί μοι
NAS: and by the love of the Spirit, to strive together
KJV: the love of the Spirit, that ye strive together
INT: love of the Spirit to strive together with me

1 Corinthians 2:4 N-GNS
GRK: ἐν ἀποδείξει πνεύματος καὶ δυνάμεως
NAS: but in demonstration of the Spirit and of power,
KJV: demonstration of the Spirit and
INT: in demonstration of [the] Spirit and of power

1 Corinthians 2:10 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ πνεύματος τὸ γὰρ
NAS: [them] through the Spirit; for the Spirit
KJV: by his Spirit: for the Spirit
INT: by the Spirit the indeed

1 Corinthians 2:10 N-NNS
GRK: τὸ γὰρ πνεῦμα πάντα ἐραυνᾷ
NAS: the Spirit; for the Spirit searches
KJV: for the Spirit searcheth
INT: the indeed Spirit all things searches

1 Corinthians 2:11 N-NNS
GRK: μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου
NAS: except the spirit of the man
KJV: of a man, save the spirit of man which
INT: not the spirit of the man

1 Corinthians 2:11 N-NNS
GRK: μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ
NAS: knows except the Spirit of God.
KJV: no man, but the Spirit of God.
INT: not the Spirit of God

1 Corinthians 2:12 N-ANS
GRK: οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου
NAS: we have received, not the spirit of the world,
KJV: not the spirit of the world,
INT: not the spirit of the world

1 Corinthians 2:12 N-ANS
GRK: ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἐκ
NAS: of the world, but the Spirit who
KJV: but the spirit which
INT: but the Spirit who [is] from

1 Corinthians 2:13 N-GNS
GRK: ἐν διδακτοῖς πνεύματος πνευματικοῖς πνευματικὰ
NAS: but in those taught by the Spirit, combining
KJV: which the Holy Ghost teacheth;
INT: in [those] taught of [the] Spirit by spiritual [means] spiritual things

1 Corinthians 2:14 N-GNS
GRK: τὰ τοῦ πνεύματος τοῦ θεοῦ
NAS: does not accept the things of the Spirit of God,
KJV: the things of the Spirit of God:
INT: the things of the Spirit of God

1 Corinthians 3:16 N-NNS
GRK: καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ
NAS: of God and [that] the Spirit of God
KJV: and [that] the Spirit of God
INT: and the Spirit of God

1 Corinthians 4:21 N-DNS
GRK: ἐν ἀγάπῃ πνεύματί τε πραΰτητος
NAS: with love and a spirit of gentleness?
KJV: love, and [in] the spirit of meekness?
INT: in love spirit moreover of gentleness

1 Corinthians 5:3 N-DNS
GRK: δὲ τῷ πνεύματι ἤδη κέκρικα
NAS: but present in spirit, have already
KJV: present in spirit, have judged
INT: moreover in spirit already have judged

1 Corinthians 5:4 N-GNS
GRK: τοῦ ἐμοῦ πνεύματος σὺν τῇ
NAS: when you are assembled, and I with you in spirit, with the power
KJV: and my spirit, with the power
INT: my spirit with the

1 Corinthians 5:5 N-NNS
GRK: ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν
NAS: so that his spirit may be saved
KJV: that the spirit may be saved
INT: that the spirit might be saved in

1 Corinthians 6:11 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πνεύματι τοῦ θεοῦ
NAS: Christ and in the Spirit of our God.
KJV: and by the Spirit of our God.
INT: by the Spirit of the God

1 Corinthians 6:17 N-NNS
GRK: κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστιν
NAS: is one spirit [with Him].
KJV: is one spirit.
INT: Lord one spirit is

1 Corinthians 6:19 N-GNS
GRK: ὑμῖν ἁγίου πνεύματός ἐστιν οὗ
NAS: of the Holy Spirit who is in you, whom
KJV: of the Holy Ghost [which is] in
INT: you Holy Spirit is which

1 Corinthians 6:20 Noun-DNS
GRK: ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν ἅτινά
KJV: in your spirit, which are
INT: in the spirit of you which

1 Corinthians 7:34 N-DNS
GRK: καὶ τῷ πνεύματι ἡ δὲ
NAS: in body and spirit; but one who is married
KJV: and in spirit: but
INT: and things in spirit the [one] however

1 Corinthians 7:40 N-ANS
GRK: δὲ κἀγὼ πνεῦμα θεοῦ ἔχειν
NAS: that I also have the Spirit of God.
KJV: also that I have the Spirit of God.
INT: moreover I also Spirit of God have

1 Corinthians 12:3 N-DNS
GRK: οὐδεὶς ἐν πνεύματι θεοῦ λαλῶν
NAS: speaking by the Spirit of God
KJV: speaking by the Spirit of God calleth
INT: no one in [the] Spirit of God speaking

1 Corinthians 12:3 N-DNS
GRK: μὴ ἐν πνεύματι ἁγίῳ
NAS: except by the Holy Spirit.
KJV: by the Holy Ghost.
INT: not in [the] Spirit Holy

1 Corinthians 12:4 N-NNS
GRK: δὲ αὐτὸ πνεῦμα
NAS: of gifts, but the same Spirit.
KJV: but the same Spirit.
INT: but [the] same Spirit

1 Corinthians 12:7 N-GNS
GRK: φανέρωσις τοῦ πνεύματος πρὸς τὸ
NAS: the manifestation of the Spirit for the common good.
KJV: the manifestation of the Spirit is given
INT: manifestation of the Spirit for the

1 Corinthians 12:8 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ πνεύματος δίδοται λόγος
NAS: through the Spirit, and to another
KJV: by the Spirit the word
INT: by the Spirit is given a word

1 Corinthians 12:8 N-ANS
GRK: τὸ αὐτὸ πνεῦμα
NAS: according to the same Spirit;
KJV: by the same Spirit;
INT: the same Spirit

1 Corinthians 12:9 N-DNS
GRK: τῷ αὐτῷ πνεύματι ἄλλῳ δὲ
NAS: by the same Spirit, and to another
KJV: by the same Spirit; to another
INT: the same Spirit to another moreover

1 Corinthians 12:9 N-DNS
GRK: τῷ ἑνὶ πνεύματι
NAS: of healing by the one Spirit,
KJV: by the same Spirit;
INT: the same Spirit

1 Corinthians 12:10 N-GNP
GRK: δὲ διακρίσεις πνευμάτων ἑτέρῳ γένη
NAS: the distinguishing of spirits, to another
KJV: discerning of spirits;
INT: moreover discerning of spirits and to a different one kinds

1 Corinthians 12:11 N-NNS
GRK: τὸ αὐτὸ πνεῦμα διαιροῦν ἰδίᾳ
NAS: But one and the same Spirit works all
KJV: the selfsame Spirit, dividing
INT: the same Spirit apportioning separately

1 Corinthians 12:13 N-DNS
GRK: ἐν ἑνὶ πνεύματι ἡμεῖς πάντες
NAS: For by one Spirit we were all baptized
KJV: by one Spirit are we
INT: by one Spirit we all

1 Corinthians 12:13 N-ANS
GRK: πάντες ἓν πνεῦμα ἐποτίσθημεν
NAS: made to drink of one Spirit.
KJV: into one Spirit.
INT: all one Spirit were made to drink

1 Corinthians 14:2 N-DNS
GRK: γὰρ ἀκούει πνεύματι δὲ λαλεῖ
NAS: understands, but in [his] spirit he speaks
KJV: [him]; howbeit in the spirit he speaketh
INT: indeed hears in spirit however he speaks

1 Corinthians 14:12 N-GNP
GRK: ζηλωταί ἐστε πνευμάτων πρὸς τὴν
NAS: you are zealous of spiritual [gifts], seek
KJV: zealous of spiritual [gifts], seek
INT: zealous you are of spiritual gifts for the

1 Corinthians 14:14 N-NNS
GRK: γλώσσῃ τὸ πνεῦμά μου προσεύχεται
NAS: in a tongue, my spirit prays,
KJV: my spirit prayeth,
INT: with a tongue the spirit of me prays

1 Corinthians 14:15 N-DNS
GRK: προσεύξομαι τῷ πνεύματι προσεύξομαι δὲ
NAS: I will pray with the spirit and I will pray
KJV: I will pray with the spirit, and
INT: I will pray with the Spirit I will pray however

1 Corinthians 14:15 N-DNS
GRK: ψαλῶ τῷ πνεύματι ψαλῶ δὲ
NAS: I will sing with the spirit and I will sing
KJV: I will sing with the spirit, and
INT: I will sing praise with the Spirit I will sing praise however

1 Corinthians 14:16 N-DNS
GRK: εὐλογῇς ἐν πνεύματι ὁ ἀναπληρῶν
NAS: you bless in the spirit [only], how
KJV: thou shalt bless with the spirit, how
INT: you bless with the spirit he that fills

1 Corinthians 14:32 N-NNP
GRK: καὶ πνεύματα προφητῶν προφήταις
NAS: and the spirits of prophets
KJV: And the spirits of the prophets
INT: And spirits of prophets to prophets

1 Corinthians 15:45 N-ANS
GRK: Ἀδὰμ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν
NAS: Adam [became] a life-giving spirit.
KJV: [was made] a quickening spirit.
INT: Adam into a spirit life-giving

1 Corinthians 16:18 N-ANS
GRK: τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ
NAS: For they have refreshed my spirit and yours.
KJV: my spirit and
INT: my spirit and

2 Corinthians 1:22 N-GNS
GRK: ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος ἐν ταῖς
NAS: us and gave [us] the Spirit in our hearts
KJV: given the earnest of the Spirit in our
INT: pledge of the Spirit in the

2 Corinthians 2:13 N-DNS
GRK: ἄνεσιν τῷ πνεύματί μου τῷ
NAS: rest for my spirit, not finding
KJV: rest in my spirit, because I found
INT: ease in the spirit of me

2 Corinthians 3:3 N-DNS
GRK: μέλανι ἀλλὰ πνεύματι θεοῦ ζῶντος
NAS: not with ink but with the Spirit of the living
KJV: but with the Spirit of the living
INT: in ink but with [the] Spirit of God [the] living

2 Corinthians 3:6 N-GNS
GRK: γράμματος ἀλλὰ πνεύματος τὸ γὰρ
NAS: not of the letter but of the Spirit; for the letter
KJV: but of the spirit: for
INT: of letter but of Spirit the indeed

2 Corinthians 3:6 N-NNS
GRK: τὸ δὲ πνεῦμα ζωοποιεῖ
NAS: kills, but the Spirit gives life.
KJV: killeth, but the spirit giveth life.
INT: but [the] Spirit gives life

2 Corinthians 3:8 N-GNS
GRK: διακονία τοῦ πνεύματος ἔσται ἐν
NAS: will the ministry of the Spirit fail
KJV: the ministration of the spirit be
INT: ministry of the Spirit will be in

2 Corinthians 3:17 N-NNS
GRK: κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν οὗ
NAS: the Lord is the Spirit, and where
KJV: the Lord is that Spirit: and where
INT: Lord the Spirit is where

2 Corinthians 3:17 N-NNS
GRK: δὲ τὸ πνεῦμα Κυρίου ἐλευθερία
NAS: and where the Spirit of the Lord
KJV: where the Spirit of the Lord
INT: moreover the Spirit of [the] Lord [is] [there is] freedom

2 Corinthians 3:18 N-GNS
GRK: ἀπὸ κυρίου πνεύματος
NAS: just as from the Lord, the Spirit.
KJV: [even] as by the Spirit of the Lord.
INT: from [the] Lord [the] Spirit

2 Corinthians 4:13 N-ANS
GRK: τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως
NAS: the same spirit of faith,
KJV: the same spirit of faith,
INT: the same spirit of faith

2 Corinthians 5:5 N-GNS
GRK: ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος
NAS: who gave to us the Spirit as a pledge.
KJV: unto us the earnest of the Spirit.
INT: pledge of the Spirit

2 Corinthians 6:6 N-DNS
GRK: χρηστότητι ἐν πνεύματι ἁγίῳ ἐν
NAS: in the Holy Spirit, in genuine
KJV: by the Holy Ghost, by love
INT: kindness in [the] Spirit holy in

2 Corinthians 7:1 N-GNS
GRK: σαρκὸς καὶ πνεύματος ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην
NAS: of flesh and spirit, perfecting
KJV: and spirit, perfecting
INT: of flesh and spirit perfecting holiness

2 Corinthians 7:13 N-NNS
GRK: ἀναπέπαυται τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἀπὸ
NAS: because his spirit has been refreshed
KJV: because his spirit was refreshed by
INT: has been refreshed the spirit of him by

2 Corinthians 11:4 N-ANS
GRK: ἐκηρύξαμεν ἢ πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε
NAS: a different spirit which
KJV: another spirit, which
INT: we did proclaim or a spirit different you receive

2 Corinthians 12:18 N-DNS
GRK: τῷ αὐτῷ πνεύματι περιεπατήσαμεν οὐ
NAS: in the same spirit [and walk] in the same
KJV: in the same spirit? [walked we] not
INT: in the same spirit walked we Not

2 Corinthians 13:14 N-GNS
GRK: τοῦ ἁγίου πνεύματος μετὰ πάντων
KJV: of the Holy Ghost, [be] with
INT: of the Holy Spirit [be] with all

Galatians 3:2 N-ANS
GRK: νόμου τὸ πνεῦμα ἐλάβετε ἢ
NAS: out from you: did you receive the Spirit by the works
KJV: Received ye the Spirit by
INT: of law the Spirit receive you or

Galatians 3:3 N-DNS
GRK: ἐστε ἐναρξάμενοι πνεύματι νῦν σαρκὶ
NAS: Having begun by the Spirit, are you now
KJV: having begun in the Spirit, are ye
INT: are you Having begun in Spirit now in flesh

Galatians 3:5 N-ANS
GRK: ὑμῖν τὸ πνεῦμα καὶ ἐνεργῶν
NAS: does He who provides you with the Spirit and works
KJV: to you the Spirit, and
INT: to you the Spirit and works

Galatians 3:14 N-GNS
GRK: ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος λάβωμεν διὰ
NAS: the promise of the Spirit through
KJV: the promise of the Spirit through
INT: promise of the Spirit we might receive through

Galatians 4:6 N-ANS
GRK: θεὸς τὸ πνεῦμα τοῦ υἱοῦ
NAS: has sent forth the Spirit of His Son
KJV: hath sent forth the Spirit of his
INT: God the Spirit of the son

Galatians 4:29 N-ANS
GRK: τὸν κατὰ πνεῦμα οὕτως καὶ
NAS: him [who was born] according to the Spirit, so
KJV: him [that was born] after the Spirit, even
INT: him [born] according to Spirit so also

Galatians 5:5 N-DNS
GRK: ἡμεῖς γὰρ πνεύματι ἐκ πίστεως
NAS: For we through the Spirit, by faith,
KJV: we through the Spirit wait for
INT: we indeed by [the] Spirit by faith

Galatians 5:16 N-DNS
GRK: Λέγω δέ πνεύματι περιπατεῖτε καὶ
NAS: walk by the Spirit, and you will not carry
KJV: then, Walk in the Spirit, and ye shall
INT: I say moreover By [the] Spirit walk you and

Galatians 5:17 N-GNS
GRK: κατὰ τοῦ πνεύματος τὸ δὲ
NAS: against the Spirit, and the Spirit
KJV: against the Spirit, and
INT: against the Spirit and

Galatians 5:17 N-NNS
GRK: τὸ δὲ πνεῦμα κατὰ τῆς
NAS: the Spirit, and the Spirit against
KJV: and the Spirit against
INT: and [the] Spirit against the

Galatians 5:18 N-DNS
GRK: εἰ δὲ πνεύματι ἄγεσθε οὐκ
NAS: you are led by the Spirit, you are not under
KJV: if ye be led of the Spirit, ye are not
INT: if moreover [the] Spirit you are led by not

Galatians 5:22 N-GNS
GRK: καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν ἀγάπη
NAS: But the fruit of the Spirit is love,
KJV: But the fruit of the Spirit is love,
INT: [the] fruit of the Spirit is love

Galatians 5:25 N-DNS
GRK: Εἰ ζῶμεν πνεύματι πνεύματι καὶ
NAS: we live by the Spirit, let us also
KJV: If we live in the Spirit, let us also
INT: If we live by [the] Spirit by [the] Spirit also

Galatians 5:25 N-DNS
GRK: ζῶμεν πνεύματι πνεύματι καὶ στοιχῶμεν
NAS: let us also walk by the Spirit.
KJV: also walk in the Spirit.
INT: we live by [the] Spirit by [the] Spirit also we should walk

Galatians 6:1 N-DNS
GRK: τοιοῦτον ἐν πνεύματι πραΰτητος σκοπῶν
NAS: such a one in a spirit of gentleness;
KJV: in the spirit of meekness;
INT: such a one in a spirit of gentleness considering

Galatians 6:8 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ
NAS: but the one who sows to the Spirit will from the Spirit
KJV: he that soweth to the Spirit shall of
INT: to the Spirit from the

Galatians 6:8 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ πνεύματος θερίσει ζωὴν
NAS: to the Spirit will from the Spirit reap
KJV: shall of the Spirit reap life
INT: from the Spirit will reap life

Galatians 6:18 N-GNS
GRK: μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν ἀδελφοί
NAS: Christ be with your spirit, brethren.
KJV: [be] with your spirit. Amen.
INT: [be] with the Spirit of you brothers

Ephesians 1:13 N-DNS
GRK: ἐσφραγίσθητε τῷ πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας
NAS: in Him with the Holy Spirit of promise,
KJV: that holy Spirit of promise,
INT: you were sealed with the Spirit of promise

Ephesians 1:17 N-ANS
GRK: δῴη ὑμῖν πνεῦμα σοφίας καὶ
NAS: may give to you a spirit of wisdom
KJV: unto you the spirit of wisdom
INT: might give to you [the] spirit of wisdom and

Ephesians 2:2 N-GNS
GRK: ἀέρος τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν
NAS: of the air, of the spirit that is now
KJV: of the air, the spirit that now
INT: air the spirit that now

Ephesians 2:18 N-DNS
GRK: ἐν ἑνὶ πνεύματι πρὸς τὸν
NAS: in one Spirit to the Father.
KJV: by one Spirit unto the Father.
INT: by one Spirit to the

Ephesians 2:22 N-DNS
GRK: θεοῦ ἐν πνεύματι
NAS: into a dwelling of God in the Spirit.
KJV: of God through the Spirit.
INT: of God in [the] Spirit

Ephesians 3:5 N-DNS
GRK: προφήταις ἐν πνεύματι
NAS: apostles and prophets in the Spirit;
KJV: prophets by the Spirit;
INT: prophets in [the] Spirit

Ephesians 3:16 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ εἰς
NAS: through His Spirit in the inner
KJV: by his Spirit in the inner
INT: by the Spirit of him in

Ephesians 4:3 N-GNS
GRK: ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ
NAS: the unity of the Spirit in the bond
KJV: the unity of the Spirit in
INT: unity of the Spirit in the

Ephesians 4:4 N-NNS
GRK: καὶ ἓν πνεῦμα καθὼς καὶ
NAS: body and one Spirit, just as also
KJV: and one Spirit, even as ye are called
INT: and one Spirit even as also

Ephesians 4:23 N-DNS
GRK: δὲ τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς
NAS: and that you be renewed in the spirit of your mind,
KJV: be renewed in the spirit of your
INT: and in the spirit of the mind

Ephesians 4:30 N-ANS
GRK: λυπεῖτε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: the Holy Spirit of God,
KJV: not the holy Spirit of God, whereby
INT: grieve the Spirit Holy

Ephesians 5:18 N-DNS
GRK: πληροῦσθε ἐν πνεύματι
NAS: but be filled with the Spirit,
KJV: be filled with the Spirit;
INT: be filled with [the] Spirit

Ephesians 6:17 N-GNS
GRK: μάχαιραν τοῦ πνεύματος ὅ ἐστιν
NAS: and the sword of the Spirit, which
KJV: the sword of the Spirit, which is
INT: sword of the Spirit which is

Ephesians 6:18 N-DNS
GRK: καιρῷ ἐν πνεύματι καὶ εἰς
NAS: times in the Spirit, and with this
KJV: in the Spirit, and
INT: season in [the] Spirit and unto

Philippians 1:19 N-GNS
GRK: ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: and the provision of the Spirit of Jesus
KJV: the supply of the Spirit of Jesus
INT: [the] provision of the Spirit of Jesus Christ

Philippians 1:27 N-DNS
GRK: ἐν ἑνὶ πνεύματι μιᾷ ψυχῇ
NAS: in one spirit, with one
KJV: in one spirit, with one mind
INT: in one spirit with one mind

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page