Josvas 12
Norsk (1930)
1Dette var de konger i landet som Israels barn slo, og hvis land de tok i eie på østsiden av Jordan, fra Arnon-åen til Hermon-fjellet, og hele ødemarken i øst: 2Sihon, amoritter-kongen, som bodde i Hesbon og rådet over landet fra Aroer ved bredden av Arnon-åen, fra midten av åen, og over halvdelen av Gilead til Jabbok-åen, som er grensen mot Ammons barn, 3og over ødemarken inntil østsiden av Kinneret-sjøen og til østsiden av ødemarkens hav eller Salthavet, bortimot Bet-Hajesimot og i syd til foten av Pisga-liene. 4Likedan inntok de det land som tilhørte Og, kongen i Basan, en av dem som var tilbake av kjempefolket; han bodde i Asterot og Edre'i 5og rådet over Hermon-fjellet og over Salka og over hele Basan inntil gesurittenes og ma'akatittenes land, og over halvdelen av Gilead til det land som tilhørte Sihon, kongen i Hesbon. 6Dem hadde Moses, Herrens tjener, og Israels barn slått, og deres land hadde Moses, Herrens tjener, gitt rubenittene og gadittene og halvdelen av Manasse stamme til eiendom.

7Og dette var de konger i landet som Josva og Israels barn slo på vestsiden av Jordan, fra Ba'al-Gad i Libanon-dalen til det nakne fjell som strekker sig op imot Se'ir - det land som Josva gav Israels stammer til eiendom efter deres ættegrener - 8i fjellbygdene og i lavlandet og i ødemarken og i liene og i ørkenen og i sydlandet, hetittenes land og amorittenes og kana'anittenes, ferisittenes, hevittenes og jebusittenes land: 9kongen i Jeriko én, kongen i Ai, som ligger ved siden av Betel, én, 10kongen i Jerusalem én, kongen i Hebron én, 11kongen i Jarmut én, kongen Lakis én, 12kongen i Eglon én, kongen i Geser én, 13kongen i Debir én, kongen i Geder én, 14kongen i Horma én, kongen i Arad én, 15kongen i Libna én, kongen i Adullam én, 16kongen i Makkeda én, kongen i Betel én, 17kongen i Tappuah én, kongen i Hefer én, 18kongen i Afek én, kongen i Lassaron én, 19kongen i Madon én, kongen i Hasor én, 20kongen i Simron-Meron én, kongen i Aksaf én, 21kongen i Ta'anak én, kongen i Megiddo én, 22kongen i Kedes én, kongen i Jokneam ved Karmel én, 23kongen i Dor på Dor-høidene én, kongen over Gojim ved Gilgal én, 24kongen i Tirsa én, i alt en og tretti konger.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Joshua 11
Top of Page
Top of Page