Josvas 19
Norsk (1930)
1Det annet lodd kom ut for Simeon, for Simeons barns stamme efter deres ætter; den arvelodd de fikk, lå inne i Judas barns arvelodd. 2Til deres arvelodd hørte: Be'er-seba og Seba og Molada 3og Hasar-Sual og Bala og Esem 4og Eltolad og Betul og Horma 5og Siklag og Bet-Hammarkabot og Hasar-Susa 6og Bet-Lebaot og Saruhen - tretten byer med tilhørende landsbyer; 7A'in, Rimmon og Eter og Asan - fire byer med tilhørende landsbyer, 8og alle de landsbyer som lå rundt omkring disse byer inntil Ba'alat-Be'er, Rama i sydlandet. Dette var den arvelodd som Simeons barns stamme fikk efter sine ætter. 9Av den del som blev tilmålt Judas barn, fikk Simeons barn sin arvelodd, for Judas barns del var for stor for dem; derfor fikk Simeons barn sin arvelodd inne i deres arvelodd.

10Det tredje lodd kom ut for Sebulons barn efter deres ætter; grensen for deres arvelodd gikk til Sarid. 11Deres grense gikk i vest op til Marala, støtte til Dabbeset og nådde den bekk som løper østenfor Jokneam. 12Mot øst, mot solens opgang, bøide den sig fra Sarid bort til Kislot-Tabors enemerker og gikk frem til Haddaberat og op til Jafia. 13Derfra gikk den mot øst, mot solens opgang, over til Gat-Hefer og Et-Kasin, og frem til Rimmon, som strekker sig bort til Hannea. 14Så svinget grensen omkring dette sted nordover til Hannaton og endte i Jiftah-El-dalen. 15Dessuten fikk de Kattat og Nahalal og Simron og Jidala og Betlehem, i alt tolv byer med tilhørende landsbyer. 16Dette var Sebulons barns arvelodd efter deres ætter, disse byer med tilhørende landsbyer.

17For Issakar kom det fjerde lodd ut, for Issakars barn efter deres ætter. 18I deres land lå Jisre'ela og Hakkesullot og Sunem 19og Hafara'im og Sion og Anaharat 20og Harabbit og Kisjon og Ebes 21og Remet og En-Gannim og En-Hadda og Bet-Passes; 22og grensen støtte til Tabor og Sahasuma og Bet-Semes, og den endte ved Jordan - seksten byer med tilhørende landsbyer. 23Dette var den arvelodd som Issakars barns stamme fikk efter sine ætter, byene med tilhørende landsbyer.

24Det femte lodd kom ut for Asers barns stamme efter deres ætter. 25I deres land lå Helkat og Hali og Beten og Aksaf 26og Allammelek og Amad og Misal, og grensen støtte mot vest til Karmel og Sihor-Libnat. 27Så vendte den sig østover til Bet-Dagon, støtte til Sebulon og Jiftah-El-dalen, nordenfor Bet-Haemek og Ne'iel, og gikk så frem til Kabul i nord. 28Dessuten fikk de Ebron og Rehob og Hammon og Kana, helt til det store Sidon. 29Så vendte grensen sig mot Harama og holdt frem til den faste by Tyrus, vendte sig derefter mot Hosa og endte ute ved havet, ikke langt fra Aksib. 30Dessuten fikk de Umma og Afek og Rehob, i alt to og tyve byer med tilhørende landsbyer. 31Dette var den arvelodd som Asers barns stamme fikk efter sine ætter, disse byer med tilhørende landsbyer.

32For Naftalis barn kom det sjette lodd ut, for Naftalis barn efter deres ætter. 33Deres grense gikk fra Helef, fra eken ved Sa'anannim, om Adami-Hannekeb og Jabne'el frem til Lakkum og endte ved Jordan. 34Så vendte grensen sig vestover til Asnot-Tabor og holdt frem til Hukkok og støtte i syd til Sebulon og i vest til Aser og i øst til Juda ved Jordan. 35Av faste byer var der: Hassiddim, Ser og Hammat, Rakkat og Kinneret 36og Adama og Harama og Hasor 37og Kedes og Edre'i og En-Hasor 38og Jiron og Migdal-El, Horem og Bet-Anat og Bet-Semes, i alt nitten byer med tilhørende landsbyer. 39Dette var den arvelodd som Naftalis barns stamme fikk efter sine ætter, byene med tilhørende landsbyer.

40For Dans barns stamme efter deres ætter kom det syvende lodd ut. 41I det land de fikk til arvelodd, lå Sora og Estaol og Ir-Semes 42og Sa'alabbin og Ajalon og Jitla 43og Elon og Timnata og Ekron 44og Elteke og Gibbeton og Ba'alat 45og Jehud og Bene-Berak og Gat-Rimmon 46og Me-Hajarkon og Harakkon med bygdene bortimot Joppe. 47Men Dans barns land blev for trangt for dem, og Dans barn drog op og førte krig mot Lesem; de inntok det og slo det med sverdets egg og tok det i eie og bodde der, og de kalte Lesem Dan efter sin stamfar Dan. 48Dette var den arvelodd som Dans barns stamme fikk efter sine ætter, disse byer med tilhørende landsbyer.

49Så var de da ferdig med å skifte ut landet efter dets grenser. Og Israels barn gav Josva, Nuns sønn, en arvelodd mellem sig; 50efter Herrens befaling gav de ham den by han bad om, Timnat-Serah på Efra'im-fjellet, og han bygget op byen og bosatte sig der.

51Dette var de arvelodder som Eleasar, presten, og Josva, Nuns sønn, og overhodene for familiene i Israels barns stammer skiftet ut ved loddkasting i Silo for Herrens åsyn, ved inngangen til sammenkomstens telt. Således var de ferdig med å skifte ut landet.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Joshua 18
Top of Page
Top of Page