Josuaé 19
Svenska (1917)
1Och den andra lotten föll ut för Simeon, för Simeons barns stam, efter deras släkter; och de fingo sin arvedel inom Juda barns arvedel. 2De fingo inom dessas arvedel Beer-Seba, Seba, Molada, 3Hasar-Sual, Bala, Esem, 4Eltolad, Betul, Horma, 5Siklag, Bet-Hammarkabot, Hasar-Susa, 6Bet-Lebaot och Saruhen -- tretton städer med deras byar; 7Ain, Rimmon, Eter och Asan -- fyra städer med deras byar; 8därtill alla de byar som lågo runt omkring dessa städer, ända till Baalat-Beer, det sydliga Rama. Detta var Simeons barns arvedel, efter deras släkter. 9Ur Juda barns skifte fingo Simeons barn sin arvedel, ty Juda barns lott var för stor för dem; därför fingo Simeons barn sin arvedel inom deras arvedel.

10Den tredje lotten drogs ut för Sebulons barn, efter deras släkter; och gränsen för deras arvedel gick ända till Sarid. 11Därifrån drog sig deras gräns västerut uppåt till Mareala och träffade Dabbeset och träffade vidare dalen som ligger gent emot Jokneam. 12På andra sidan från Sarid, österut mot solens uppgång, vände den sig åt Kislot-Tabors område och gick vidare till Dobrat och upp till Jafia. 13Därifrån gick den fram österut mot solens uppgång till Gat-Hefer och Et-Kasin och vidare till det Rimmon som sträcker sig till Nea. 14Härförbi böjde sig gränsen i norr till Hannaton och gick så ut vid Jifta-Els dal. 15Och den omfattade Kattat, Nahalal, Simron, Jidala och Bet-Lehem -- tolv städer med deras byar. 16Detta var Sebulons barns arvedel, efter deras släkter, de nämnda städerna med sina byar.

17För Isaskar föll den fjärde lotten ut, för Isaskars barn, efter deras släkter. 18Och deras gräns omfattade Jisreel, Kesullot, Sunem, 19Hafaraim, Sion, Anaharat, 20Rabbit, Kisjon, Ebes, 21Remet, En-Gannim, En-Hadda och Bet-Passes; 22och gränsen träffade Tabor, Sahasuma och Bet-Semes; och deras gräns gick ut vid Jordan -- sexton städer med deras byar. 23Detta var Isaskars barns stams arvedel, efter deras släkter, städerna med sina byar.

24Den femte lotten föll ut för Asers barns stam, efter deras släkter. 25Och deras gräns omfattade Helkat, Hali, Beten, Aksaf, 26Alammelek, Amead och Miseal; och vid havet träffade den Karmel och Sihor-Libnat. 27Därefter vände den sig åt öster till Bet-Dagon och träffade Sebulon och Jifta-Els dal i norr, vidare Bet-Haemek och Negiel och gick så ut till Kabul i norr. 28Och den omfattade Ebron, Rehob, Hammon och Kana, ända upp till Stora Sidon. 29Och gränsen vände sig till Rama och gick fram till den befästa staden Tyrus; sedan vände sig gränsen till Hosa och gick så ut vid havet där landsträckan vid Aksib begynner. 30Och den omfattade Umma, Afek och Rehob -- tjugutvå städer med deras byar. 31Detta var Asers barns stams arvedel, efter deras släkter, de nämnda städerna med sina byar.

32För Naftali barn föll den sjätte lotten ut, för Naftali barn, efter deras släkter. 33Och deras gräns gick från Helef, från terebinten i Saanannim till Adami-Hannekeb och Jabneel, ända till Lackum, och gick så ut vid Jordan. 34Och gränsen vände sig västerut till Asnot-Tabor och gick vidare därifrån till Huckok; den träffade Sebulon i söder, och Aser träffade den i väster och Juda med Jordan i öster. 35Och den omfattade de befästa städerna Siddim, Ser och Hammat, Rackat och Kinneret, 36Adama, Rama, Hasor, 37Kedes, Edrei, En-Hasor, 38Jireon och Migdal-El, Horem, Bet-Anat och Bet-Semes -- nitton städer med deras byar. 39Detta var Naftali barns stams arvedel efter deras släkter, städerna med sina byar.

40För Dans barns stam, efter deras släkter, föll den sjunde lotten ut. 41Och gränsen för deras arvedel omfattade Sorga, Estaol, Ir-Semes, 42Saalabbin, Ajalon, Jitla, 43Elon, Timna, Ekron, 44Elteke, Gibbeton, Baalat, 45Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon, 46Me-Hajarkon och Harackon, tillika med området framför Jafo. 47(Men när sedan Dans barns område gick förlorat för dem, drogo Dans barn upp och belägrade Lesem och intogo det och slogo dess invånare med svärdsegg; och sedan de så hade tagit det i besittning, bosatte de sig där och kallade Lesem för Dan, efter Dans, sin faders, namn.) 48Detta var Dans barns stams arvedel, efter deras släkter, de nämnda städerna med sina byar.

49När Israels barn så hade utskiftat landet efter dess gränser, gåvo de åt Josua, Nuns son, en särskild arvedel ibland sig. 50Efter HERRENS befallning gåvo de honom nämligen den stad som han begärde, Timnat-Sera i Efraims bergsbygd; och han bebyggde staden och bosatte sig där.

51Dessa voro de arvslotter som prästen Eleasar och Josua, Nuns son, och huvudmännen för familjerna inom Israels barns stammar utskiftade genom lottkastning i Silo inför HERRENS ansikte, vid ingången till uppenbarelsetältet. Så avslutade de nu fördelningen av landet.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Joshua 18
Top of Page
Top of Page