Lukas 3
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Men i Kejser Tiberius's femtende Regeringsaar, da Pontius Pilatus var Landshøvding i Judæa, og Herodes var Fjerdingsfyrste i Galilæa, og hans Broder Filip var Fjerdingsfyrste i Ituræa og Trakonitis's Land og Lysanias Fjerdingsfyrste i Abilene,1I det femtende år av keiser Tiberius' regjering, mens Pontius Pilatus var landshøvding i Judea, og Herodes fjerdingsfyrste i Galilea, og hans bror Filip fjerdingsfyrste i det itureiske og trakonittiske land, og Lysanias fjerdingsfyrste i Abilene, 1I femtonde året av kejsar Tiberius' regering, när Pontius Pilatus var landshövding i Judeen, och Herodes var landsfurste i Galileen, och hans broder Filippus landsfurste i Itureen och Trakonitis-landet, och Lysanias landsfurste i Abilene,
2medens Annas og Kajfas vare Ypperstepræster, kom Guds Ord til Johannes, Sakarias's Søn, i Ørkenen.2mens Annas og Kaifas var yppersteprester, da kom Guds ord til Johannes, Sakarias' sønn, i ørkenen; 2på den tid då Hannas var överstepräst jämte Kaifas -- då kom Guds befallning till Johannes, Sakarias' son, i öknen;
3Og han gik ud i hele Omegnen om Jordan og prædikede Omvendelses-Daab til Syndernes Forladelse,3og han kom rundt i hele landet om Jordan og forkynte omvendelses dåp til syndenes forlatelse, 3och han gick åstad och predikade i hela trakten omkring Jordan bättringens döpelse till syndernas förlåtelse.
4som der er skrevet i Profeten Esajas's Talers Bog: »Der er en Røst af en, som raaber i Ørkenen: Bereder Herrens Vej, gører hans Stier jævne;4således som det er skrevet i profeten Esaias' talers bok: Det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier jevne! 4Så uppfylldes vad som var skrivet i profeten Esaias' utsagors bok: »Hör rösten av en som ropar i öknen: Bereden vägen för Herren, gören stigarna jämna för honom.
DANNORSVE
5hver Dal skal opfyldes, og hvert Bjerg og Høj skal nedtrykkes, og det krumme skal gøres lige, og de ujævne Veje skulle gøres jævne;5Hver dal skal fylles, og hvert fjell og hver haug skal senkes, og det krokete skal rettes, og de knudrete veier jevnes, 5Alla dalar skola fyllas och alla berg och höjder sänkas; vad krokigt är skall bliva rak väg, och vad oländigt är skall bliva släta stigar;
6og alt Kød skal se Guds Frelse.«6og alt kjød skal se Guds frelse. 6och allt kött skall se Guds frälsning.'»
7Han sagde altsaa til de Skarer, som gik ud for at døbes af ham: »I Øgleunger! hvem har lært eder at fly fra den kommende Vrede?7Han sa da til folket som drog ut for å døpes av ham: Ormeyngel! hvem lærte eder å fly for den kommende vrede? 7Han sade nu till folket som kom ut för att låta döpa sig av honom: »I huggormars avföda, vem har ingivit eder att söka komma undan den tillstundande vredesdomen?
8Bærer da Frugter, som ere Omvendelsen værdige, og begynder ikke at sige ved eder selv: Vi have Abraham til Fader; thi jeg siger eder, at Gud kan opvække Abraham Børn af disse Sten.8Bær derfor frukter som er omvendelsen verdige, og gi eder ikke til å si ved eder selv: Vi har Abraham til far! for jeg sier eder at Gud kan opvekke Abraham barn av disse stener. 8Bären då ock sådan frukt som tillhör bättringen. Och sägen icke vid eder själva: 'Vi hava ju Abraham till fader'; Ty jag säger eder att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham.
9Men Øksen ligger ogsaa allerede ved Roden af Træerne; saa bliver da hvert Træ, som ikke bærer god Frugt, omhugget og kastet i Ilden.«9Øksen ligger også allerede ved roten av trærne; derfor blir hvert tre som ikke bærer god frukt, hugget ned og kastet på ilden. 9Redan är också yxan satt till roten på träden; så bliver då vart träd som icke bär god frukt avhugget och kastat på elden.
DANNORSVE
10Og Skarerne spurgte ham og sagde: »Hvad skulle vi da gøre?«10Og folket spurte ham: Hvad skal vi da gjøre? 10Och folket frågade honom och sade: »Vad skola vi då göra?»
11Men han svarede og sagde til dem: »Den, som har to Kjortler, dele med den, som ingen har; og den, som har Mad, gøre ligesaa!«11Han svarte dem: Den som har to kjortler, skal dele med den som ingen har, og den som har mat, skal gjøre likeså! 11Han svarade och sade till dem: »Den som har två livklädnader, han dele med sig åt den som icke har någon; och en som har matförråd, han göre sammalunda.»
12Men ogsaa Toldere kom for at døbes, og de sagde til ham: »Mester! hvad skulle vi gøre?«12Men også toldere kom for å døpes, og de sa til ham: Mester! hvad skal vi gjøre? 12Så kommo ock publikaner för att låta döpa sig, och de sade till honom: »Mästare, vad skola vi göra?»
13Men han sagde til dem: »Kræver intet ud over, hvad eder er forordnet.«13Han sa til dem: Krev ikke mere enn hvad eder er foreskrevet! 13Han svarade dem: »Kräven icke ut mer än vad som är eder föreskrivet.»
14Men ogsaa Krigsfolk spurgte ham og sagde: »Hvad skulle vi da gøre?« Og han sagde til dem: »Øver ikke Vold imod nogen, bruger ikke Underfundighed imod nogen, og lader eder nøje med eders Sold!«14Men også krigsfolk spurte ham og sa: Og vi, hvad skal vi gjøre? Og han sa til dem: Press ikke penger ut av nogen ved vold eller ved svik, og la eder nøie med eders lønn! 14Också krigsmän frågade honom och sade: »Vad skola då vi göra? Han svarade dem: »Tilltvingen eder icke penningar av någon, genom hot eller på annat otillbörligt sätt, utan låten eder nöja med eder sold.»
DANNORSVE
15Men da Folket var i Forventning, og alle tænkte i deres Hjerter om Johannes, om ikke han skulde være Kristus,15Men da folket gikk i forventning, og alle tenkte i sitt hjerte på Johannes, om ikke han var Messias, 15Och folket gick där i förbidan, och alla undrade i sina hjärtan om Johannes icke till äventyrs vore Messias.
16da svarede Johannes og sagde til alle: »Jeg døber eder med Vand; men den kommer, som er stærkere end jeg, og hvis Skotvinge jeg ikke er værdig at løse; han skal døbe eder med den Helligaand og Ild.16da svarte Johannes og sa til alle: Jeg døper eder med vann; men den kommer som er sterkere enn jeg, han hvis skorem jeg ikke er verdig til å løse; han skal døpe eder med den Hellige Ånd og ild; 16Men Johannes tog till orda och sade: till dem alla: »Jag döper eder med vatten, men den som kommer, som är starkare än jag, den vilkens skorem jag icke är värdig att upplösa; han skall döpa eder i helig ande och eld.
17Hans Kasteskovl er i hans Haand, for at han skal gennemrense sin Lo og sanke Hveden i sin Lade, men Avnerne skal han opbrænde med uslukkelig Ild.«17han har sin kasteskovl i sin hånd, og han skal rense sin låve og samle hveten i sin lade, men agnene skal han brenne op med uslukkelig ild. 17Han har sin kastskovel i handen, ty han vill noga rensa sin loge och samla in vetet i sin lada; men agnarna skall han bränna upp i en eld som icke utsläckes.»
18Ligesaa formanede han ogsaa Folket om mange andre Ting og forkyndte dem Evangeliet.18Også mange andre formaninger gav han folket, og forkynte dem evangeliet. 18Så förmanade han folket också i många andra stycken och förkunnade evangelium för dem.
19Men da Fjerdingsfyrsten Herodes blev revset af ham for hans Broders Hustru, Herodias's Skyld og for alt det onde, som Herodes gjorde,19Men fjerdingsfyrsten Herodes, som blev refset av ham for sin brorkone Herodias' skyld, og for alt det onde Herodes hadde gjort, 19Men när han hade förehållit Herodes, landsfursten, hans synd i fråga om hans broders hustru Herodias och förehållit honom allt det onda som han eljest hade gjort,
20saa føjede han til alt det øvrige ogsaa dette, at han kastede Johannes i Fængsel.20han la også dette til alt det andre, at han kastet Johannes i fengsel. 20lade Herodes till allt annat också det att han inspärrade Johannes i fängelse.
DANNORSVE
21Men medens hele Folket blev døbt, skete det, da ogsaa Jesus var bleven døbt og bad, at Himmelen aabnedes,21Men det skjedde da alt folket lot sig døpe, og Jesus var blitt døpt og bad, da åpnet himmelen sig, 21När nu allt folket lät döpa sig och jämväl Jesus blev döpt, så skedde därvid, medan han bad, att himmelen öppnades,
22og at den Helligaand dalede ned over ham i legemlig Skikkelse som en Due, og at en Røst lød fra Himmelen: »Du er min Søn, den elskede, i dig har jeg Velbehag.«22og den Hellige Ånd kom ned over ham i legemlig skikkelse, som en due, og en røst kom fra himmelen: Du er min Sønn, den elskede; i dig har jeg velbehag. 22och den helige Ande sänkte sig ned över honom I lekamlig skepnad såsom en duva; och från himmelen kom en röst: »Du är min älskade Son; i dig har jag funnit behag.»
DANNORSVE
23Og Jesus selv var omtrent tredive Aar, da han begyndte, og han var, som man holdt for, en Søn af Josef Elis Søn,23Og Jesus selv var omkring tretti år da han begynte sin gjerning, og han var, efter det folk holdt ham for, sønn av Josef, sønn av Eli, 23Och Jesus var vid pass trettio år gammal, när han begynte sitt verk. Och man menade att han var son av Josef, som var son av Eli,
24Matthats Søn, Levis Søn, Melkis Søn, Jannajs Søn, Josefs Søn,24sønn av Mattat, sønn av Levi, sønn av Melki, sønn av Jannai, sønn av Josef, 24som var son av Mattat, som var son av Levi, som var son av Melki, som var son av Jannai, som var son av Josef,
25Mattathias's Søn, Amos's Søn, Naums Søn, Eslis Søn, Naggajs Søn,25sønn av Mattatias, sønn av Amos, sønn av Nahum, sønn av Esli, sønn av Naggai, 25som var son av Mattatias, som var son av Amos, som var son av Naum, som var son av Esli, som var son av Naggai,
26Maaths Søn, Mattathias's Søn, Semeis Søn, Josefs Søn, Judas Søn,26sønn av Ma'at, sønn av Mattatias, sønn av Sime'i, sønn av Josek, sønn av Joda, 26som var son av Maat, som var son av Mattatias, som var son av Semein, som var son av Josek, som var son av Joda,
DANNORSVE
27Joanans Søn, Resas Søn, Zorobabels Søn; Salathiels Søn, Neris Søn.27sønn av Johanan, sønn av Resa, sønn av Serubabel, sønn av Sealtiel, sønn av Neri, 27som var son av Joanan, som var son av Resa, som var son av Sorobabel, som var son av Salatiel, som var son av Neri,
28Melkis Søn, Addis Søn, Kosams Søn, Elmadams Søn, Ers Søn,28sønn av Melki, sønn av Addi, sønn av Kosam, sønn av Elmadam, sønn av Er, 28som var son av Melki, som var son av Addi, som var son av Kosam, som var son av Elmadam, som var son av Er,
29Jesu Søn, Eliezers Søn, Jorims Søn, Matthats Søn, Levis Søn,29sønn av Josva, sønn av Elieser, sønn av Jorim, sønn av Mattat, sønn av Levi, 29som var son av Jesus, som var son av Elieser, som var son av Jorim, som var son av Mattat, som var son av Levi,
30Simeons Søn, Judas Søn, Josets Søn, Jonams Søn, Eliakims Søn,30sønn av Simeon, sønn av Juda, sønn av Josef, sønn av Jonam, sønn av Eljakim, 30som var son av Simeon, som var son av Judas, som var son av Josef, som var son av Jonam, som var son av Eljakim,
31Meleas Søn, Mennas Søn, Mattathas Søn, Nathans Søn, Davids Søn,31sønn av Melea, sønn av Mana, sønn av Mattata, sønn av Natan, sønn av David, 31som var son av Melea, som var son av Menna, som var son av Mattata, som var son av Natam, som var son av David,
DANNORSVE
32Isajs Søn, Obeds Søn, Boos's Søn, Salmons Søn, Nassons Søn,32sønn av Isai, sønn av Obed, sønn av Boas, sønn av Salmon, sønn av Nahson, 32som var son av Jessai, som var son av Jobed, som var son av Boos, som var son av Sala, som var son av Naasson,
33Aminadabs Søn, Arams Søn, Esroms Søn, Fares's Søn, Judas Søn,33sønn av Aminadab, sønn av Ram, sønn av Hesron, sønn av Peres, sønn av Juda, 33som var son av Aminadab, som var son av Admin, som var son av Arni, som var son av Esrom, som var son av Fares, som var son av Judas,
34Jakobs Søn, Isaks Søn, Abrahams Søn, Tharas Søn, Nakors Søn,34sønn av Jakob, sønn av Isak, sønn av Abraham, sønn av Tarah, sønn av Nakor, 34som var son av Jakob, som var son av Isak, som var son av Abraham, som var son av Tara, som var son av Nakor,
35Seruks Søn, Ragaus Søn, Faleks Søn, Ebers Søn, Salas Søn,35sønn av Serug, sønn av Re'u, sønn av Peleg, sønn av Eber, sønn av Salah, 35som var son av Seruk, som var son av Ragau, som var son av Falek, som var son av Eber, som var son av Sala,
36Kajnans Søn, Arfaksads Søn, Sems Søn, Noas Søn, Lameks Søn,36sønn av Kenan, sønn av Arpaksad, sønn av Sem, sønn av Noah, sønn av Lamek, 36som var son av Kainam, som var son av Arfaksad, som var son av Sem, som var son av Noa, som var son av Lamek,
DANNORSVE
37Methusalas Søn, Enoks Søn, Jareds Søn, Maleleels Søn, Kajnans Søn,37sønn av Metusalah, sønn av Enok, sønn av Jared, sønn av Malalael, sønn av Kenan, 37som var son av Matusala, som var son av Enok, som var son av Jaret som var son av Maleleel, som var son av Kainan,
38Enos's Søn, Seths Søn, Adams Søn, Guds Søn.38sønn av Enos, sønn av Set, sønn av Adam, Guds sønn. 38som var son av Enos, som var son av Set, som var son av Adam, som var son av Gud.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Luke 2
Top of Page
Top of Page