2.Mosebog 35
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Moses kaldte hele Israeliternes Menighed sammen og sagde til dem: Dette er, hvad HERREN har paalagt eder at gøre:1Og Moses kalte sammen hele Israels barns menighet og sa til dem: Dette er det som Herren har befalt at I skal gjøre: 1Och Mose församlade Israels barns hela menighet och sade till dem: »Detta är vad HERREN har bjudit eder att göra:
2I seks Dage maa der arbejdes, men paa den syvende Dag skal I holde Helligdag, en fuldkommen Hviledag for HERREN. Enhver, der den Dag udfører noget Arbejde, skal lide Døden.2I seks dager skal der gjøres arbeid, men den syvende dag skal I holde hellig hvile, en høihellig sabbat for Herren; enhver som gjør noget arbeid på den dag, skal lide døden. 2Sex dagar skall arbete göras, men på sjunde dagen skolen I hava helgdag, en HERRENS vilosabbat. Var och en som på den dagen gör något arbete skall dödas.
3Paa Sabbatsdagen maa I ikke gøre Ild i nogen af eders Boliger.3I skal ikke tende op ild i nogen av eders boliger i sabbatsdagen. 3I skolen icke tända upp eld på: sabbatsdagen, var I än ären bosatta.
DANNORSVE
4Derpaa sagde Moses til hele Israeliternes Menighed: Dette er, hvad HERREN har paabudt:4Og Moses sa til hele Israels barns menighet: Dette er det som Herren har befalt: 4Och Mose sade till Israels barns hela menighet: »Detta är vad HERREN har bjudit och sagt:
5I skal tage en Offerydelse til HERREN af, hvad I ejer. Enhver, som i sit Hjerte føler sig tilskyndet dertil, skal komme med det, HERRENS Offerydelse, Guld, Sølv, Kobber,5Ta ut en gave til Herren av det I eier! Enhver som har hjertelag til det, skal komme med gaven til Herren, gull og sølv og kobber 5Låten bland eder upptaga en gärd åt HERREN, så att var och en som har ett därtill villigt hjärta bär fram denna gård åt HERREN: guld, silver och koppar,
6violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn, Byssus, Gedehaar,6og blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint lingarn og gjetehår 6mörkblått, purpurrött, rosenrött och vitt garn och gethår,
7rødfarvede Væderskind, Tahasjskind, Akacietræ,7og rødfarvede værskinn og takasskinn og akasietre 7rödfärgade vädurskinn, tahasskinn, akacieträ,
DANNORSVE
8Olie til Lysestagen, vellugtende Stoffer til Salveolien og Røgelsen,8og olje til lysestaken og krydderier til salvings-oljen og til den velluktende røkelse 8olja till ljusstaken, kryddor till smörjelseoljan och till den välluktande rökelsen,
9Sjohamsten og Ædelsten til Indfatning paa Efoden og Brystskjoldet.9og onyksstener og andre edelstener til å sette på livkjortelen og brystduken. 9äntligen onyxstenar och infattningsstenar, till att användas för efoden och för bröstskölden.
DANNORSVE
10Og alle kunstforstandige Mænd iblandt eder skal komme og lave alt, hvad HERREN har paabudt:10Og enhver av eder som er kunstforstandig, skal komme og gjøre alt det Herren har befalt: 10Och alla konstförfarna män bland eder må komma och förfärdiga allt vad HERREN har bjudit:
11Boligen med dens Teltdække og Dække, dens Kroge, Brædder, Tværstænger, Piller og Fodstykker,11tabernaklet med dekke og varetak, med kroker og planker, tverrstenger, stolper og fotstykker, 11tabernaklet, dess täckelse och överdraget till detta, dess häktor, bräder, tvärstänger, stolpar och fotstycken,
12Arken med Bærestængerne, Sonedækket og det indre Forhæng,12arken med stenger, nådestolen og det dekkende forheng, 12arken med dess stänger, nådastolen och den förlåt som skall hänga framför den,
13Bordet med dets Bærestænger og alt dets Tilbehør og Skuebrødene,13bordet med stenger og alt som hører til, og skuebrødene 13bordet med dess stänger och alla dess tillbehör och skådebröden,
DANNORSVE
14Lysestagen med dens Tilbehør, dens Lamper og Olien til Lysestagen,14og lysestaken og det som hører til den, og lampene og oljen til lysestaken, 14ljusstaken med dess tillbehör och dess lampor, oljan till ljusstaken,
15Røgelsealteret med dets Bærestænger, Salveolien og Røgelsen. Forhænget til Boligens Indgang,15og røkoffer-alteret med stenger og salvings-oljen og den velluktende røkelse og dekket for inngangen - for inngangen til tabernaklet, 15rökelsealtaret med dess stänger, smörjelseoljan och den välluktande rökelsen, förhänget för ingången till tabernaklet,
16Brændofferalteret med Kobbergitteret, Bærestængerne og alt dets Tilbehør, Vandkummen med dens Fodstykke,16brennoffer-alteret med kobbergitteret, stengene og alt som hører til, karet med fotstykke, 16brännoffersaltaret med tillhörande koppargaller, dess stänger och alla dess tillbehör, bäckenet med dess fotställning,
17Forgaardens Omhæng, dens Piller og Fodstykker og Forhænget til Forgaardens Indgang,17omhengene til forgården med stolpene og fotstykkene, og forhenget til forgårdens port, 17omhängena till förgården, dess stolpar och fotstycken, förhänget för porten till förgården,
18Boligens og Forgaardens Pæle med Reb,18pluggene både til tabernaklet og til forgården og snorene dertil, 18tabernaklets pluggar och förgårdens pluggar med deras streck,
19Pragtklæderne til Tjenesten i Helligdommen, de hellige Klæder til Præsten Aron og hans Sønners Klæder til Brug ved Præstetjenesten.19embedsklærne til tjenesten i helligdommen, de hellige klær til Aron, presten, og klærne for hans sønner til prestetjenesten. 19äntligen de stickade kläderna till tjänsten i helgedomen och prästen Arons andra heliga kläder, så ock hans söners prästkläder.»
DANNORSVE
20Da forlod hele Israeliternes Menighed Moses.20Og hele Israels barns menighet gikk bort fra Moses. 20Och Israels barns hela menighet gick sin väg bort ifrån Mose.
21Og enhver, som i sit Hjerte følte sig drevet dertil, og hvis Aand tilskyndede ham, kom med HERRENS Offerydelse til Opførelsen af Aabenbaringsteltet og til alt Arbejdet derved og til de hellige Klæder.21Og de kom enhver hvis hjerte drev ham til det; og enhver hvis ånd tilskyndte ham, kom med gaver til Herren til arbeidet på sammenkomstens telt og til all tjeneste der og til de hellige klær. 21Sedan kommo de tillbaka, var och en som av sitt hjärta manades därtill; och var och en som hade en därtill villig ande bar fram en gärd åt HERREN till förfärdigande av uppenbarelsetältet och till allt arbete därvid och till de heliga kläderna.
22De kom dermed, baade Mænd og Kvinder; enhver, som i sit Hjerte følte sig tilskyndet dertil, kom med Spænder, Ørenringe, Fingerringe og Halssmykker, alle Haande Guldsmykker. Og enhver, der vilde vie HERREN en Gave af Guld, kom dermed.22De kom både menn og kvinner: Enhver som hadde hjertelag til det, kom med spenner og ørenringer og fingerringer og kulekjeder, alle slags saker av gull; og likeså kom enhver som vilde vie en gave av gull til Herren. 22De kommo, både män och kvinnor, och framburo, var och en efter sitt hjärtas villighet, spännen, örringar, fingerringar och halssmycken, alla slags klenoder av guld, var och en som kunde offra åt HERREN någon gåva av guld.
23Og enhver, i hvis Eje der fandtes violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn, Byssus, Gedehaar, rødfarvede Væderskind eller Tahasjskind, kom dermed.23Og enhver som eide blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint lingarn og gjetehår og rødfarvede værskinn og takasskinn, kom med det. 23Och var och en som hade i sin ägo mörkblått, purpurrött, rosenrött eller vitt garn eller gethår eller rödfärgade vädurskinn eller tahasskinn bar fram det.
DANNORSVE
24Og enhver, der vilde give en Offerydelse af Sølv eller Kobber, kom med HERRENS Offerydelse. Og enhver, der ejede Akacietræ til alt Byggearbejdet, kom dermed.24Enhver som vilde gi en gave av sølv eller kobber, kom med sin gave til Herren; og enhver som eide akasietre til noget av det som skulde arbeides, han kom med det. 24Och var och en som kunde giva såsom gärd något av silver eller koppar bar fram sin gärd åt HERREN. Och var och en som hade i sin ägo akacieträ till förfärdigande av något slags arbete bar fram det.
25Og alle kunstforstandige Kvinder spandt med egne Hænder og kom med deres Spind, violet og rødt Purpur, Karmoisin og Byssus.25Og enhver kvinne som var kunstforstandig, spant med sine hender, og de kom med det de hadde spunnet, blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint lingarn. 25Och alla konstförfarna kvinnor spunno med sina händer mörkblått, purpurrött, rosenrött och vitt garn och buro fram sin spånad;
26Og alle Kvinder, som i Kraft af deres Kunstsnilde følte sig tilskyndede dertil i deres Hjerte, spandt Gedehaarene.26Og alle kvinner hvis hu og evner drev dem til det, spant gjetehårene. 26och alla kvinnor som av sitt hjärta manades därtill och hade lärt konsten spunno gethår.
27Og Øversterne kom med Sjohamstenene og Ædelstenene til Indfatningen paa Efoden og Brystskjoldet27Og høvdingene bar frem onyksstenene og de andre edelstener til å sette på livkjortelen og på brystduken, 27Och hövdingarna buro fram onyxstenar och infattningsstenar, till att användas för efoden och för bröstskölden,
28og de vellugtende Stoffer og Olien til Lysestagen og til Salveolien og Røgelsen.28og krydderiene og oljen til lysestaken og til salvings-oljen og til den velluktende røkelse. 28vidare kryddor och olja, till att användas för ljusstaken och smörjelseoljan och den välluktande rökelsen.
29Enhver Mand og Kvinde af Israeliterne, som i sit Hjerte følte sig tilskyndet til at bringe, hvad der krævedes til Udførelsen af alt det Arbejde, HERREN gennem Moses havde paabudt, bragte det som en frivillig Gave til HERREN.29Enhver mann og kvinne av Israels barn hvis hjerte drev dem til å gi noget til det store verk som Herren ved Moses hadde befalt å gjøre, de kom med det som en frivillig gave til Herren. 29Var och en av Israels barn, man eller kvinna, vilkens hjärta var villigt att bära fram något till förfärdigande av allt det som HERREN genom Mose hade bjudit att man skulle göra, bar fram sin frivilliga gåva åt HERREN.
DANNORSVE
30Derpaa sagde Moses til Israeliterne: Se, HERREN har kaldet Bezal'el, en Søn af Hurs Søn Uri, af Judas Stamme30Og Moses sa til Israels barn: Se, Herren har kalt Besalel, sønn av Uri, Hurs sønn, av Juda stamme; 30och Mose sade till Israels barn: »Sen, HERREN har kallat och nämnt Besalel, son till Uri, son till Hur, av Juda stam;
31og fyldt ham med Guds Aand, med Kunstsnilde, Kløgt og Indsigt i alskens Arbejde31han har fylt ham med Guds Ånd, med visdom, med forstand og med kunnskap og med dyktighet til alle slags arbeid 31och han har uppfyllt honom med Guds Ande, med vishet, med förstånd och kunskap och med allt slags slöjdskicklighet,
32til at udtænke Kunstværker og til at arbejde i Guld, Sølv og Kobber32og til å uttenke kunstverker, til å arbeide i gull og i sølv og i kobber 32både till att tänka ut konstarbeten och till att arbeta i guld, silver och koppar,
33og med Udskæring af Sten til Indfatning og med Træskærerarbejde, kort sagt til at udføre alskens Kunstarbejde.33og til å slipe stener til innfatning og skjære ut i tre, til å utføre alle slags kunstverker. 33till att smida stenar för infattning: och till att snida i trä, korteligen, till att utföra alla slags konstarbeten.
DANNORSVE
34Og tillige har han givet baade ham og Oholiab, Ahisamaks Søn, af Dans Stamme Gaver til at lære fra sig.34Og forstand til å lære andre har han gitt både ham og Oholiab, Akisamaks sønn, av Dans stamme. 34Åt honom och åt Oholiab, Ahisamaks son, av Dans stam, har han ock givit förmåga att undervisa andra.
35Han har fyldt dem med Kunstsnilde til at udføre alskens Udskæringsarbejde, Kunstvævning, broget Vævning af violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og Byssus og almindelig Vævning, saa de kan udføre alt Slags Arbejde og udtænke Kunstværker.35Han har fylt dem med kunstnergaver, så de kan utføre alle slags treskjæring og kunstvevning og utsydd arbeid med blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint lingarn og almindelig vevning - utføre alle slags arbeid og uttenke kunstverker. 35Han har uppfyllt deras hjärtan med vishet till att utföra alla slags snideriarbeten och konstvävnader och brokiga vävnader av mörkblått, purpurrött, rosenrött och vitt garn, så ock andra vävnader, korteligen, alla slags arbeten och särskilt konstvävnadsarbeten.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Exodus 34
Top of Page
Top of Page