Josva 19
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Det andet Lod faldt for Simeon, for Simeoniternes Stamme efter deres Slægter; og deres Arvelod kom til at ligge inde i Judæernes Arvelod.1Det annet lodd kom ut for Simeon, for Simeons barns stamme efter deres ætter; den arvelodd de fikk, lå inne i Judas barns arvelodd. 1Och den andra lotten föll ut för Simeon, för Simeons barns stam, efter deras släkter; och de fingo sin arvedel inom Juda barns arvedel.
2Til deres Arvelod hørte: Be'ersjeba, Sjema, Molada,2Til deres arvelodd hørte: Be'er-seba og Seba og Molada 2De fingo inom dessas arvedel Beer-Seba, Seba, Molada,
3Hazar-Sjual, Bala, Ezem,3og Hasar-Sual og Bala og Esem 3Hasar-Sual, Bala, Esem,
4Eltolad, Betul, Horma,4og Eltolad og Betul og Horma 4Eltolad, Betul, Horma,
DANNORSVE
5Ziklag, Bet-Markabot, Hazar-Susa,5og Siklag og Bet-Hammarkabot og Hasar-Susa 5Siklag, Bet-Hammarkabot, Hasar-Susa,
6Bet-Lebaot og Sjaruhen; tilsammen tretten Byer med Landsbyer.6og Bet-Lebaot og Saruhen - tretten byer med tilhørende landsbyer; 6Bet-Lebaot och Saruhen -- tretton städer med deras byar;
7En-Rimmon, Token, Eter og Asjan; tilsammen fire Byer med Landsbyer.7A'in, Rimmon og Eter og Asan - fire byer med tilhørende landsbyer, 7Ain, Rimmon, Eter och Asan -- fyra städer med deras byar;
8Desuden alle Landsbyerne rundt om disse Byer indtil Ba'alat-Be'er, Rama i Sydlandet. Det er Simeoniternes Stammes Arvelod efter deres Slægter.8og alle de landsbyer som lå rundt omkring disse byer inntil Ba'alat-Be'er, Rama i sydlandet. Dette var den arvelodd som Simeons barns stamme fikk efter sine ætter. 8därtill alla de byar som lågo runt omkring dessa städer, ända till Baalat-Beer, det sydliga Rama. Detta var Simeons barns arvedel, efter deras släkter.
9Fra Judæernes Del blev Simeoniternes Arvelod taget; thi Judæernes Del var for stor til dem; der for fik Simeoniterne Arvelod inde i deres Arvelod.9Av den del som blev tilmålt Judas barn, fikk Simeons barn sin arvelodd, for Judas barns del var for stor for dem; derfor fikk Simeons barn sin arvelodd inne i deres arvelodd. 9Ur Juda barns skifte fingo Simeons barn sin arvedel, ty Juda barns lott var för stor för dem; därför fingo Simeons barn sin arvedel inom deras arvedel.
DANNORSVE
10Det tredje Lod faldt for Zebuloniterne efter deres Slægter. Deres Arvelods Landemærke naar til Sarid:10Det tredje lodd kom ut for Sebulons barn efter deres ætter; grensen for deres arvelodd gikk til Sarid. 10Den tredje lotten drogs ut för Sebulons barn, efter deras släkter; och gränsen för deras arvedel gick ända till Sarid.
11og deres Grænse strækker sig vestpaa op til Mar'ala, berører Dabbesjet og støder til Bækken, som løber østen om Jokneam;11Deres grense gikk i vest op til Marala, støtte til Dabbeset og nådde den bekk som løper østenfor Jokneam. 11Därifrån drog sig deras gräns västerut uppåt till Mareala och träffade Dabbeset och träffade vidare dalen som ligger gent emot Jokneam.
12fra Sarid drejer den østpaa, mod Solens Opgang, hen imod Kislot-Tabors Omraade og fortsætter til Daberat og op til Jafia;12Mot øst, mot solens opgang, bøide den sig fra Sarid bort til Kislot-Tabors enemerker og gikk frem til Haddaberat og op til Jafia. 12På andra sidan från Sarid, österut mot solens uppgång, vände den sig åt Kislot-Tabors område och gick vidare till Dobrat och upp till Jafia.
13mod Øst, mod Solens Opgang, løber den derpaa over til Gat-Hefer, til Et-Kazin og videre til Rimmona og bøjer om til Nea;13Derfra gikk den mot øst, mot solens opgang, over til Gat-Hefer og Et-Kasin, og frem til Rimmon, som strekker sig bort til Hannea. 13Därifrån gick den fram österut mot solens uppgång till Gat-Hefer och Et-Kasin och vidare till det Rimmon som sträcker sig till Nea.
DANNORSVE
14derfra drejer Grænsen i nordlig Retning til Hannaton og ender i Dalen ved Jifta-El.14Så svinget grensen omkring dette sted nordover til Hannaton og endte i Jiftah-El-dalen. 14Härförbi böjde sig gränsen i norr till Hannaton och gick så ut vid Jifta-Els dal.
15Og den omfatter Kattat, Nabalal, Sjimron, Jid'ala og Betlehem; tilsammen tolv Byer med Landsbyer.15Dessuten fikk de Kattat og Nahalal og Simron og Jidala og Betlehem, i alt tolv byer med tilhørende landsbyer. 15Och den omfattade Kattat, Nahalal, Simron, Jidala och Bet-Lehem -- tolv städer med deras byar.
16Det er Zebuloniternes Arvelod efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.16Dette var Sebulons barns arvelodd efter deres ætter, disse byer med tilhørende landsbyer. 16Detta var Sebulons barns arvedel, efter deras släkter, de nämnda städerna med sina byar.
DANNORSVE
17For Issakar faldt det fjerde Lod, for Issakariterne efter deres Slægter;17For Issakar kom det fjerde lodd ut, for Issakars barn efter deres ætter. 17För Isaskar föll den fjärde lotten ut, för Isaskars barn, efter deras släkter.
18og deres Landemærke var: Jizre'el, Kesullot, Sjunem,18I deres land lå Jisre'ela og Hakkesullot og Sunem 18Och deras gräns omfattade Jisreel, Kesullot, Sunem,
19Hafarajim, Sji'on, Anaharat,19og Hafara'im og Sion og Anaharat 19Hafaraim, Sion, Anaharat,
20Rabbit, Kisjjon, Ebez,20og Harabbit og Kisjon og Ebes 20Rabbit, Kisjon, Ebes,
DANNORSVE
21Remet, En-Gannim, En-Hadda og Bet-Pazzez.21og Remet og En-Gannim og En-Hadda og Bet-Passes; 21Remet, En-Gannim, En-Hadda och Bet-Passes;
22Og Grænsen berører Tabor, Sjahazim og Bet-Sjemesj og ender ved Jordan; tilsammen seksten Byer med Landsbyer.22og grensen støtte til Tabor og Sahasuma og Bet-Semes, og den endte ved Jordan - seksten byer med tilhørende landsbyer. 22och gränsen träffade Tabor, Sahasuma och Bet-Semes; och deras gräns gick ut vid Jordan -- sexton städer med deras byar.
23Det er Issakariternes Stammes Omraade efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.23Dette var den arvelodd som Issakars barns stamme fikk efter sine ætter, byene med tilhørende landsbyer. 23Detta var Isaskars barns stams arvedel, efter deras släkter, städerna med sina byar.
DANNORSVE
24Det femte Lod faldt for Aseriternes Stamme efter deres Slægter.24Det femte lodd kom ut for Asers barns stamme efter deres ætter. 24Den femte lotten föll ut för Asers barns stam, efter deras släkter.
25Deres Landemærke var: Helkat, Hali, Beten, Aksjaf,25I deres land lå Helkat og Hali og Beten og Aksaf 25Och deras gräns omfattade Helkat, Hali, Beten, Aksaf,
26Alammelek, Am'ad og Misj'al; derpaa berører Grænsen Karmel mod Vest og Sjihor-Libnat,26og Allammelek og Amad og Misal, og grensen støtte mot vest til Karmel og Sihor-Libnat. 26Alammelek, Amead och Miseal; och vid havet träffade den Karmel och Sihor-Libnat.
27drejer saa østpaa til Bet-Dagon og berører Zebulon og Dalen ved Jifta-El mod Nord; derpaa gaar den til Bet-Emek og Ne'iel og fortsætter nordpaa til Kabul,27Så vendte den sig østover til Bet-Dagon, støtte til Sebulon og Jiftah-El-dalen, nordenfor Bet-Haemek og Ne'iel, og gikk så frem til Kabul i nord. 27Därefter vände den sig åt öster till Bet-Dagon och träffade Sebulon och Jifta-Els dal i norr, vidare Bet-Haemek och Negiel och gick så ut till Kabul i norr.
DANNORSVE
28Abdon, Rehob, Hammon og Kana indtil den store Stad Zidon;28Dessuten fikk de Ebron og Rehob og Hammon og Kana, helt til det store Sidon. 28Och den omfattade Ebron, Rehob, Hammon och Kana, ända upp till Stora Sidon.
29saa drejer Grænsen mod Rama og til den befæstede By Tyrus; derpaa drejer Grænsen mod Hosa og ender ved Havet; desuden Mahalab, Akzib,29Så vendte grensen sig mot Harama og holdt frem til den faste by Tyrus, vendte sig derefter mot Hosa og endte ute ved havet, ikke langt fra Aksib. 29Och gränsen vände sig till Rama och gick fram till den befästa staden Tyrus; sedan vände sig gränsen till Hosa och gick så ut vid havet där landsträckan vid Aksib begynner.
30Akko, Afek, Rehob; tilsammen to og tyve Byer med Landsbyer.30Dessuten fikk de Umma og Afek og Rehob, i alt to og tyve byer med tilhørende landsbyer. 30Och den omfattade Umma, Afek och Rehob -- tjugutvå städer med deras byar.
31Det er Aseriternes Stammes Omraade efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.31Dette var den arvelodd som Asers barns stamme fikk efter sine ætter, disse byer med tilhørende landsbyer. 31Detta var Asers barns stams arvedel, efter deras släkter, de nämnda städerna med sina byar.
DANNORSVE
32For Naftaliterne faldt det sjette Lod, for Naftaliterne efter deres Slægter.32For Naftalis barn kom det sjette lodd ut, for Naftalis barn efter deres ætter. 32För Naftali barn föll den sjätte lotten ut, för Naftali barn, efter deras släkter.
33Deres Landemærke gaar fra Helet, fra Allon-Beza'anannim og Adami-Nekeb og Jabne'el indtil Lakkum og ender ved Jordan;33Deres grense gikk fra Helef, fra eken ved Sa'anannim, om Adami-Hannekeb og Jabne'el frem til Lakkum og endte ved Jordan. 33Och deras gräns gick från Helef, från terebinten i Saanannim till Adami-Hannekeb och Jabneel, ända till Lackum, och gick så ut vid Jordan.
34saa drejer Grænsen vestpaa til Aznot-Tabor, fortsætter derfra til Hukkok, berører Zebulon mod Syd, Aser mod Vest og Jordan mod Øst.34Så vendte grensen sig vestover til Asnot-Tabor og holdt frem til Hukkok og støtte i syd til Sebulon og i vest til Aser og i øst til Juda ved Jordan. 34Och gränsen vände sig västerut till Asnot-Tabor och gick vidare därifrån till Huckok; den träffade Sebulon i söder, och Aser träffade den i väster och Juda med Jordan i öster.
35Befæstede Byer er: Ziddim, Zer, Hammat, Rakkat, Kinneret,35Av faste byer var der: Hassiddim, Ser og Hammat, Rakkat og Kinneret 35Och den omfattade de befästa städerna Siddim, Ser och Hammat, Rackat och Kinneret,
DANNORSVE
36Adama, Rama, Hazor,36og Adama og Harama og Hasor 36Adama, Rama, Hasor,
37Kedesj, Edre'i, En-Hazor,37og Kedes og Edre'i og En-Hasor 37Kedes, Edrei, En-Hasor,
38Jir'on, Migdal-El, Horem, Bet-Anat og Bet-Sjemesj; tilsammen nitten Byer med Landsbyer.38og Jiron og Migdal-El, Horem og Bet-Anat og Bet-Semes, i alt nitten byer med tilhørende landsbyer. 38Jireon och Migdal-El, Horem, Bet-Anat och Bet-Semes -- nitton städer med deras byar.
39Det er Naftaliternes Stammes Arvelod efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.39Dette var den arvelodd som Naftalis barns stamme fikk efter sine ætter, byene med tilhørende landsbyer. 39Detta var Naftali barns stams arvedel efter deras släkter, städerna med sina byar.
DANNORSVE
40For Daniternes Stamme efter deres Slægter faldt det syvende Lod.40For Dans barns stamme efter deres ætter kom det syvende lodd ut. 40För Dans barns stam, efter deras släkter, föll den sjunde lotten ut.
41Deres Arvelods Landemærke var: Zor'a, Esjtaol, Ir-Sjemesj,41I det land de fikk til arvelodd, lå Sora og Estaol og Ir-Semes 41Och gränsen för deras arvedel omfattade Sorga, Estaol, Ir-Semes,
42Sja'alabbin, Ajjalon, Jitla,42og Sa'alabbin og Ajalon og Jitla 42Saalabbin, Ajalon, Jitla,
43Elon, Timna, Ekron,43og Elon og Timnata og Ekron 43Elon, Timna, Ekron,
DANNORSVE
44Elteke, Gibbeton, Ba'alat,44og Elteke og Gibbeton og Ba'alat 44Elteke, Gibbeton, Baalat,
45Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon,45og Jehud og Bene-Berak og Gat-Rimmon 45Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon,
46Me-Jarkon og Rakkon og Egnen hen imod Jafo.46og Me-Hajarkon og Harakkon med bygdene bortimot Joppe. 46Me-Hajarkon och Harackon, tillika med området framför Jafo.
47Men Daniternes Omraade blev dem for trangt; derfor drog Daniterne op og angreb Lesjem, indtog det og slog det med Sværdet; derpaa tog de det i Besiddelse og bosatte sig der og gav Lesjem Navnet Dan efter deres Stamfader Dan.47Men Dans barns land blev for trangt for dem, og Dans barn drog op og førte krig mot Lesem; de inntok det og slo det med sverdets egg og tok det i eie og bodde der, og de kalte Lesem Dan efter sin stamfar Dan. 47(Men när sedan Dans barns område gick förlorat för dem, drogo Dans barn upp och belägrade Lesem och intogo det och slogo dess invånare med svärdsegg; och sedan de så hade tagit det i besittning, bosatte de sig där och kallade Lesem för Dan, efter Dans, sin faders, namn.)
48Dette er Daniternes Stammes Arvelod efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.48Dette var den arvelodd som Dans barns stamme fikk efter sine ætter, disse byer med tilhørende landsbyer. 48Detta var Dans barns stams arvedel, efter deras släkter, de nämnda städerna med sina byar.
DANNORSVE
49Da Israeliterne var færdige med Udskiftningen af Landet, Stykke for Stykke, gav de Josua, Nuns Søn, en Arvelod imellem sig.49Så var de da ferdig med å skifte ut landet efter dets grenser. Og Israels barn gav Josva, Nuns sønn, en arvelodd mellem sig; 49När Israels barn så hade utskiftat landet efter dess gränser, gåvo de åt Josua, Nuns son, en särskild arvedel ibland sig.
50Efter HERRENS Paabud gav de ham den By, han udbad sig, Timnat-Sera i Efraims Bjerge; og han befæstede Byen og bosatte sig der.50efter Herrens befaling gav de ham den by han bad om, Timnat-Serah på Efra'im-fjellet, og han bygget op byen og bosatte sig der. 50Efter HERRENS befallning gåvo de honom nämligen den stad som han begärde, Timnat-Sera i Efraims bergsbygd; och han bebyggde staden och bosatte sig där.
51Det er de Arvelodder, som Præsten Eleazar og Josua, Nuns Søn, og Overhovederne for de israelitiske Stammers Fædrenehuse udskiftede ved Lodkastning i Silo for HERRENS Aasyn ved Aabenbaringsteltets Indgang. Saaledes blev de færdige med Udskiftningen af Landet.51Dette var de arvelodder som Eleasar, presten, og Josva, Nuns sønn, og overhodene for familiene i Israels barns stammer skiftet ut ved loddkasting i Silo for Herrens åsyn, ved inngangen til sammenkomstens telt. Således var de ferdig med å skifte ut landet. 51Dessa voro de arvslotter som prästen Eleasar och Josua, Nuns son, och huvudmännen för familjerna inom Israels barns stammar utskiftade genom lottkastning i Silo inför HERRENS ansikte, vid ingången till uppenbarelsetältet. Så avslutade de nu fördelningen av landet.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Joshua 18
Top of Page
Top of Page