1 Krønikebok 2
Norsk (1930)
1Dette var Israels sønner: Ruben, Simeon, Levi og Juda, Issakar og Sebulon, 2Dan, Josef og Benjamin, Naftali, Gad og Aser.

3Judas sønner var Er og Onan og Sela; disse tre fikk han med Suas datter, kana'anittinnen; men Er, Judas førstefødte, mishaget Herren, og han lot ham dø. 4Og hans sønnekone Tamar fødte ham Peres og Serah, så at Judas sønner i alt var fem.

5Peres' sønner var Hesron og Hamul. 6Og Serahs sønner var Simri* og Etan og Heman og Kalkol og Dara, tilsammen fem. 7Og Karmis* sønn var Akar**, som førte Israel i ulykke, fordi han bar sig troløst at med det bannlyste gods. 8Og Etans sønn var Asarja.

9Og de sønner som Hesron fikk, var Jerahme'el og Ram og Kelubai*. 10Og Ram fikk sønnen Amminadab, og Amminadab fikk sønnen Nahson, høvding for Judas barn, 11og Nahson fikk sønnen Salma, og Salma fikk sønnen Boas, 12og Boas fikk sønnen Obed, og Obed fikk sønnen Isai.

13Og Isai fikk Eliab, som var hans førstefødte sønn, og Abinadab, hans annen sønn, og Simea, den tredje, 14Netanel, den fjerde, Raddai, den femte, 15Osem, den sjette, David, den syvende. 16Og deres søstre var Seruja og Abiga'il. Og Serujas sønner var Absai og Joab og Asael, tre i tallet. 17Og Abiga'il fødte Amasa, og Amasas far var ismaelitten Jeter.

18Og Kaleb, Hesrons sønn, fikk barn med sin hustru Asuba og med Jeriot; og dette var hennes* sønner: Jeser og Sobab og Ardon. 19Da Asuba døde, tok Kaleb Efrat til hustru, og med henne fikk han sønnen Hur, 20og Hur fikk sønnen Uri, og Uri fikk sønnen Besalel.

21Siden giftet Hesron sig med en datter av Gileads far Makir; han tok henne til hustru da han var seksti år gammel, og fikk med henne sønnen Segub. 22Og Segub fikk sønnen Ja'ir; han hadde tre og tyve byer i Gileads land. 23Men gesurittene og arameerne tok Ja'irs byer fra dem og likeså Kenat med tilhørende landsbyer - i alt seksti byer. Alle disse* var sønner av** Gileads far Makir. 24Og efterat Hesron var død i Kaleb-Efrata, fødte hans hustru Abia ham Ashur, Tekoas* far.

25Og sønnene til Jerahme'el, Hesrons førstefødte, var Ram, hans førstefødte, og Buna og Oren og Osem; dem hadde han med Akia. 26Jerahme'el hadde også en annen hustru, som hette Atara; hun var mor til Onam. 27Og sønnene til Ram, Jerahme'els førstefødte, var Ma'as og Jamin og Eker. 28Og Onams sønner var Sammai og Jada. Og Sammais sønner var Nadab og Abisur. 29Abisurs hustru hette Abiha'il, og med henne fikk han Akban og Molid. 30Og Nadabs sønner var Seled og Appa'im; Seled døde uten sønner. 31Og Appa'ims sønn var Jisi; og Jisis sønn var Sesan; og Sesans barn* var Aklai. 32Og sønnene til Sammais bror Jada var Jeter og Jonatan. Jeter døde uten sønner. 33Og Jonatans sønner var Pelet og Sasa. Dette var Jerahme'els sønner. 34Sesan hadde ingen sønner, bare døtre. Men Sesan hadde en egyptisk tjener, som hette Jarha, 35og han lot sin tjener Jarha få sin datter til hustru, og med henne fikk han sønnen Attai. 36Og Attai fikk sønnen Natan, og Natan fikk sønnen Sabad, 37og Sabad fikk sønnen Eflal, og Eflal fikk sønnen Obed, 38og Obed fikk sønnen Jehu, og Jehu fikk sønnen Asarja, 39og Asarja fikk sønnen Hales, og Hales fikk sønnen Elasa, 40og Elasa fikk sønnen Sismai, og Sismai fikk sønnen Sallum, 41og Sallum fikk sønnen Jekamja, og Jekamja fikk sønnen Elisama.

42Og sønnene til Jerahme'els bror Kaleb var Mesa hans førstefødte - han var far til Sif - og sønnene til Hebrons far Maresa. 43Og Hebrons sønner var Korah og Tappuah og Rekem og Sema. 44Og Sema fikk sønnen Raham, far til Jorkeam, og Rekem fikk sønnen Sammai. 45Og Sammais sønn var Maon, og Maon var far til Betsur. 46Og Kalebs medhustru Efa fødte Haran og Mosa og Gases; og Haran fikk sønnen Gases. 47Og Jehdais sønner var Regem og Jotam og Gesan og Pelet og Efa og Sa'af. 48Kalebs medhustru Ma'aka fødte Seber og Tirhana; 49hun fødte også Sa'af, far til Madmanna, og Seva, far til Makbena og Gibea; og Kalebs datter var Aksa. 50Dette var Kalebs sønner: Sobal, sønn til Efratas førstefødte sønn Hur og far til Kirjat-Jearim, 51Salma, far til Betlehem, Haref, far til Betgader. 52Og sønnene til Kirjat-Jearims far Sobal var Haroe* og halvdelen av Hammenuhot-ætten. 53Og Kirjat-Jearims ætter var jitrittene og putittene og sumatittene og misra'ittene; fra dem stammer soratittene og estaolittene. 54Salmas sønner var Betlehem og netofatittene, Atrot-Bet-Joab og halvdelen av manahtittene, sorittene. 55Og de skriftlærdes ætter, deres som bodde i Jabes, var tiratittene, simatittene, sukatittene; dette er de kinnitter som nedstammer fra Hammat, far til Rekabs hus.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
1 Chronicles 1
Top of Page
Top of Page