4 Mosebok 3
Norsk (1930)
1Dette var Arons og Moses' ætt på den tid Herren talte med Moses på Sinai berg. 2Navnene på Arons sønner var: Nadab, som var den førstefødte, dernæst Abihu, Eleasar og Itamar. 3Dette var navnene på Arons sønner, de salvede prester, som var innvidd til å gjøre prestetjeneste. 4Men Nadab og Abihu døde for Herrens åsyn, dengang de bar fremmed ild inn for Herrens åsyn i Sinai ørken, og de hadde ingen sønner; siden utførte Eleasar og Itamar prestetjenesten for Arons, sin fars øine.

5Og Herren talte til Moses og sa: 6La Levi stamme komme hit og still den frem for Aron, presten, så de kan tjene ham. 7Og de skal ta vare på det han og hele menigheten skulde varetatt foran sammenkomstens telt, og således utføre tjenesten ved tabernaklet. 8Og de skal ta vare på alt som hører til sammenkomstens telt, og på det som Israels barn skulde varetatt; og således skal de utføre tjenesten ved tabernaklet. 9Du skal gi levittene til Aron og hans sønner; blandt Israels barn skal de være helt overgitt til ham. 10Men Aron og hans sønner skal du sette til å ta vare på sin prestetjeneste; kommer en fremmed nær til, skal han late livet.

11Og Herren talte til Moses og sa: 12Se, jeg har tatt levittene ut blandt Israels barn i stedet for alle førstefødte, dem som åpner morsliv blandt Israels barn, forat levittene skal høre mig til. 13For mig hører alt førstefødt til; den dag jeg slo alt førstefødt i Egyptens land, helliget jeg mig alt som førstefødt er i Israel, både folk og fe; de skal høre mig til, mig, Herren.

14Og Herren talte til Moses i Sinai ørken og sa: 15Du skal mønstre Levis barn efter deres familier og ætter! Alt mannkjønn, fra den som er en måned gammel, og opover, skal du mønstre. 16Så mønstret Moses dem efter Herrens ord, som det var befalt ham. 17Navnene på Levis sønner var: Gerson og Kahat og Merari. 18Og navnene på Gersons sønner efter deres ætter var: Libni og Sime'i. 19Og Kahats sønner efter sine ætter var Amram og Jishar, Hebron og Ussiel. 20Og Meraris sønner efter sine ætter var Mahli og Musi. Dette var Levis ætter med sine familier.

21Til Gerson hørte libnittenes ætt og sime'ittenes ætt; dette var gersonittenes ætter. 22De av dem som blev mønstret, idet der blev tatt tall på alt mannkjønn, fra den som var en måned gammel, og opover, var syv tusen og fem hundre. 23Gersonittenes ætter hadde sin leir bak tabernaklet, mot vest. 24Og høvdingen for gersonittenes familie var Eljasaf, Laels sønn.

25Og det som Gersons barn hadde å ta vare på ved sammenkomstens telt, var selve tabernaklet med dekke og varetak og dekket for inngangen til sammenkomstens telt, 26og omhengene til forgården og forhenget for inngangen til forgården som er rundt om tabernaklet og alteret, og dets snorer og alt arbeidet derved.

27Til Kahat hørte amramittenes ætt og jisharittenes ætt og hebronittenes ætt og ussielittenes ætt; dette var kahatittenes ætter. 28Da der blev tatt tall på alt mannkjønn, fra den som var en måned gammel, og opover, var de åtte tusen og seks hundre mann, som skulde ta vare på det som var å vareta ved helligdommen. 29Kahats barns ætter hadde sin leir ved siden av tabernaklet mot syd. 30Og høvdingen for Kahat-ættenes familie var Elisafan, Ussiels sønn. 31Og det de hadde å ta vare på, var arken og bordet og lysestaken og alterne og helligdommens redskaper som bruktes ved tjenesten, og forhenget* og alt arbeidet derved. 32Men den øverste høvding for levittene var Eleasar, sønn til Aron, presten; han var satt over dem som skulde ta vare på det som var å vareta ved helligdommen.

33Til Merari hørte mahlittenes ætt og musittenes ætt; dette var merarittenes ætter. 34De av dem som blev mønstret, idet der blev tatt tall på alt mannkjønn, fra dén som var en måned gammel, og opover, var seks tusen og to hundre. 35Og høvdingen for Merariættenes familie var Suriel, Abiha'ils sønn; de hadde sin leir ved siden av tabernaklet mot nord. 36Og det som Meraris barn var satt til å ta vare på, var tabernaklets planker og dets tverrstenger og dets stolper og dets fotstykker og alt som hørte til, og alt arbeidet derved 37og stolpene til forgården rundt omkring og fotstykkene og pluggene og snorene som hørte til.

38Men foran tabernaklet, mot øst, foran sammenkomstens telt, mot solens opgang, hadde Moses og Aron og hans sønner sin leir, og de tok vare på det som var å vareta ved helligdommen, det som Israels barn skulde varetatt; men kom en fremmed nær til, skulde han late livet. 39Alle de av levittene som blev mønstret, de som Moses og Aron mønstret efter Herrens ord, ætt for ætt, alt mannkjønn, fra den som var en måned gammel, og opover, var to og tyve tusen.

40Og Herren sa til Moses: Du skal mønstre alle førstefødte av mannkjønn blandt Israels barn, fra den som er en måned gammel, og opover, og føre deres navn inn i manntallet. 41Og så skal du la mig, Herren, få levittene i stedet for alle førstefødte blandt Israels barn, og levittenes fe i stedet for alt førstefødt blandt Israels barns fe. 42Da mønstret Moses alle førstefødte blandt Israels barn, således som Herren hadde befalt ham. 43Og da han tok tall på alle førstefødte av mannkjønn og skrev op deres navn, fra den som var en måned gammel, og opover, var de, så mange som blev mønstret, to og tyve tusen, to hundre og tre og sytti.

44Og Herren talte til Moses og sa: 45Du skal ta levittene i stedet for alle førstefødte blandt Israels barn og levittenes fe i stedet for deres fe; og levittene skal høre mig til, mig, Herren. 46Men som løsepenger for de to hundre og tre og sytti førstefødte av Israels barn som overskrider levittenes tall, 47skal du ta fem sekel for hver; efter helligdommens sekel skal du ta dem, sekelen regnet til tyve gera. 48Og du skal gi Aron og hans sønner disse penger som løsepenger for de overtallige blandt dem. 49Så tok Moses løsepengene for dem som overskred deres tall som blev utløst ved levittene; 50av Israels barns førstefødte fikk han pengene, et tusen, tre hundre og fem og seksti sekel efter helligdommens sekel. 51Og Moses gav Aron og hans sønner løsepengene efter Herrens ord, således som Herren hadde befalt Moses.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Numbers 2
Top of Page
Top of Page