Krönikeboken 2
Svenska (1917)
1Dessa voro Israels söner: Ruben, Simeon, Levi och Juda, Isaskar och Sebulon, 2Dan, Josef och Benjamin, Naftali, Gad och Aser.

3Judas söner voro Er, Onan och Sela; dessa tre föddes åt honom av Suas dotter, kananeiskan. Men Er, Judas förstfödde, misshagade HERREN; därför dödade han honom. 4Och Tamar, hans sonhustru, födde åt honom Peres och Sera, så att Judas söner voro tillsammans fem.

5Peres' söner voro Hesron och Hamul. 6Seras söner voro Simri, Etan, Heman, Kalkol och Dara, tillsammans fem. 7Men Karmis söner voro Akar, som drog olycka över Israel, när han trolöst förgrep sig på det tillspillogivna. 8Och Etans söner voro Asarja.

9Och de söner som föddes åt Hesron voro Jerameel, Ram och Kelubai. 10Och Ram födde Amminadab, och Amminadab födde Naheson, hövding för Juda barn. 11Naheson födde Salma, och Salma födde Boas. 12Boas födde Obed, och Obed födde Isai.

13Isai födde Eliab, som var hans förstfödde, Abinadab, den andre, och Simea, den tredje, 14Netanel, den fjärde, Raddai, den femte, 15Osem, den sjätte, David, den sjunde. 16Och deras systrar voro Seruja och Abigail. Och Serujas söner voro Absai, Joab och Asael, tillsammans tre. 17Och Abigail födde Amasa, och Amasas fader var ismaeliten Jeter.

18Och Kaleb, Hesrons son, födde ett barn av kvinnkön, Asuba, därtill ock Jeriot; och dessa voro henne söner: Jeser, Sobab och Ardon. 19Och när Asuba dog, tog Kaleb Efrat till hustru åt sig, och hon födde åt honom Hur. 20Och Hur födde Uri, och Uri födde Besalel.

21Därefter gick Hesron in till Makirs, Gileads faders, dotter; henne tog han till hustru, när han var sextio år gammal. Och hon födde åt honom Segub. 22Och Segub födde Jair; denne hade tjugutre städer i Gileads land. 23Men gesuréerna och araméerna togo ifrån dem Jairs byar jämte Kenat med underlydande orter, sextio städer. Alla dessa voro söner till Makir, Gileads fader. 24Och sedan Hesron hade dött i Kaleb-Efrata, födde Hesrons hustru Abia åt honom Ashur, Tekoas fader.

25Och Jerameels, Hesrons förstföddes, söner voro Ram, den förstfödde, vidare Buna, Oren och Osem samt Ahia. 26Men Jerameel hade en annan hustru som hette Atara; hon var moder till Onam. 27Och Rams, Jerameels förstföddes, söner voro Maas, Jamin och Eker. 28Onams söner voro Sammai och Jada; och Sammais söner voro Nadab och Abisur. 29Och Abisurs hustru hette Abihail; hon födde åt honom Aban och Molid. 30Nadabs söner voro Seled och Appaim. Seled dog barnlös. 31Men Appaims söner voro Jisei; Jiseis söner voro Sesan; Sesans söner voro Alai. 32Jadas, Sammais broders, söner voro Jeter och Jonatan. Jeter dog barnlös. 33Men Jonatans söner voro Pelet och Sasa. Dessa voro Jerameels söner. 34Men Sesan hade inga söner, utan allenast döttrar. Nu hade Sesan en egyptisk tjänare som hette Jarha. 35Och Sesan gav sin dotter till hustru åt sin tjänare Jarha, och hon födde åt honom Attai. 36Attai födde Natan, och Natan födde Sabad. 37Sabad födde Eflal, och Eflal födde Obed. 38Obed födde Jehu, och Jehu födde Asarja. 39Asarja födde Heles, och Heles födde Eleasa. 40Eleasa födde Sisamai, och Sisamai födde Sallum. 41Sallum födde Jekamja, och Jekamja födde Elisama.

42Och Kalebs, Jerameels broders, söner voro Mesa, hans förstfödde, som var Sifs fader, och Maresas, Hebrons faders, söner. 43Men Hebrons söner voro Kora, Tappua, Rekem och Sema. 44Sema födde Raham, Jorkeams fader. Men Rekem födde Sammai. 45Sammais son var Maon, och Maon var Bet-Surs fader. 46Och Efa, Kalebs bihustru, födde Haran, Mosa och Gases; och Haran födde Gases. 47Och Jadais söner voro Regem, Jotam, Gesan, Pelet, Efa och Saaf. 48Kalebs bihustru Maaka födde Seber och Tirhana. 49Hon födde ock Saaf, Madmannas fader, Seva, Makbenas fader och Gibeas fader. Och Kalebs dotter var Aksa. 50Dessa voro Kalebs söner: Hurs, Efratas förstföddes, son var Sobal Kirjat-Jearims fader, 51vidare Salma, Bet-Lehems fader, och Haref, Bet-Gaders fader. 52Söner till Sobal, Kirjat-Jearims fader, voro Haroe och hälften av Hammenuhot-släkten. 53Men Kirjat-Jearims släkter voro jeteriterna, putiterna, sumatiterna och misraiterna. Från dem utgingo sorgatiterna och estaoliterna. 54Salmas söner voro Bet-Lehem och netofatiterna, Atrot-Bet-Joab, så ock hälften av manahatiterna, sorgiterna. 55Och de skriftlärdes släkter, deras som bodde i Jaebes, voro tireatiterna, simeatiterna, sukatiterna. Dessa voro de kainéer som härstammade från Hammat, fader till Rekabs släkt.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
1 Chronicles 1
Top of Page
Top of Page