4.Mosebog 3
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Følgende var Arons og Moses's Efterkommere, paa den Tid HERREN talede paa Sinaj Bjerg.1Dette var Arons og Moses' ætt på den tid Herren talte med Moses på Sinai berg. 1Detta är berättelsen om Arons och Moses släkt, vid den tid då HERREN talade med Mose på Sinai berg.
2Navnene paa Arons Sønner var følgende: Nadab, den førstefødte, Abihu, Eleazar og Itamar;2Navnene på Arons sønner var: Nadab, som var den førstefødte, dernæst Abihu, Eleasar og Itamar. 2Dessa äro namnen på Arons söner: Nadab, den förstfödde, och Abihu, Eleasar och Itamar.
3det var Navnene paa Arons Sønner, de salvede Præster, som indsattes til Præstetjeneste.3Dette var navnene på Arons sønner, de salvede prester, som var innvidd til å gjøre prestetjeneste. 3Dessa voro namnen på Arons söner, de smorda prästerna, som hade mottagit handfyllning till att vara präster.
4Men Nadab og Abihu døde for HERRENS Aasyn, da de frembar fremmed Ild for HERRENS Aasyn i Sinaj Ørken, og de havde ingen Sønner. Saaledes kom Eleazar og Itamar til at gøre Præstetjeneste for deres Fader Arons Aasyn.4Men Nadab og Abihu døde for Herrens åsyn, dengang de bar fremmed ild inn for Herrens åsyn i Sinai ørken, og de hadde ingen sønner; siden utførte Eleasar og Itamar prestetjenesten for Arons, sin fars øine. 4Men Nadab och Abihu föllo döda ned inför HERRENS ansikte, när de framburo främmande eld inför HERRENS ansikte i Sinais öken; och de hade inga söner. Sedan voro Eleasar och Itamar präster under sin fader Aron.
DANNORSVE
5HERREN talede til Moses og sagde:5Og Herren talte til Moses og sa: 5Och HERREN talade till Mose och sade:
6Lad Levis Stamme træde frem og stil dem frem for Præsten Aron, for at de kan gaa ham til Haande.6La Levi stamme komme hit og still den frem for Aron, presten, så de kan tjene ham. 6Levi stam skall du låta få tillträde hit; du skall låta dem stå inför prästen Aron för att betjäna honom.
7De skal tage Vare paa, hvad han og hele Menigheden har at varetage foran Aabenbaringsteltet, og saaledes udføre Arbejdet ved Boligen,7Og de skal ta vare på det han og hele menigheten skulde varetatt foran sammenkomstens telt, og således utføre tjenesten ved tabernaklet. 7De skola iakttaga vad han har att iakttaga, och vad hela menigheten har att iakttaga, inför uppenbarelsetältet, i det att de förrätta tjänsten vid tabernaklet.
8og de skal tage Vare paa alle Aabenbaringsteltets Redskaber og paa, hvad Israeliterne har at varetage, og saaledes udføre Arbejdet ved Boligen.8Og de skal ta vare på alt som hører til sammenkomstens telt, og på det som Israels barn skulde varetatt; og således skal de utføre tjenesten ved tabernaklet. 8Och de skola hava vården om alla uppenbarelsetältets tillbehör, och iakttaga vad Israels barn hava att iakttaga, i det att de förrätta tjänsten vid tabernaklet.
DANNORSVE
9Altsaa skal du overgive Aron og hans Sønner Leviterne; de er ham overgivet som Gave fra Israeliterne.9Du skal gi levittene til Aron og hans sønner; blandt Israels barn skal de være helt overgitt til ham. 9Alltså skall du giva leviterna åt Aron och hans söner; de skola vara honom givna såsom gåva av Israels barn.
10Men Aron og hans Sønner skal du sætte til at tage Vare paa deres Præstetjeneste; enhver Lægmand, som trænger sig ind deri, skal lide Døden.10Men Aron og hans sønner skal du sette til å ta vare på sin prestetjeneste; kommer en fremmed nær til, skal han late livet. 10Men Aron och hans söner skall du anbefalla att iakttaga vad som hör till deras prästämbete. Om någon främmande kommer därvid, skall han dödas.
11HERREN talede til Moses og sagde:11Og Herren talte til Moses og sa: 11Och HERREN talade till Mose och sade:
12Se, jeg har selv udtaget Leviterne af Israeliternes Midte i Stedet for alt det førstefødte, der aabner Moders Liv hos Israeliterne, og Leviterne er blevet min Ejendom;12Se, jeg har tatt levittene ut blandt Israels barn i stedet for alle førstefødte, dem som åpner morsliv blandt Israels barn, forat levittene skal høre mig til. 12Se, jag har själv bland Israels barn uttagit leviterna i stället för allt förstfött bland Israels barn, allt som öppnar moderlivet, så att leviterna skola tillhöra mig.
13thi mig tilhører alt det førstefødte. Dengang jeg dræbte alt det førstefødte i Ægypten, helligede jeg mig alt det førstefødte i Israel, baade af Mennesker og Dyr; mig HERREN skal de tilhøre.13For mig hører alt førstefødt til; den dag jeg slo alt førstefødt i Egyptens land, helliget jeg mig alt som førstefødt er i Israel, både folk og fe; de skal høre mig til, mig, Herren. 13Ty mig tillhör allt förstfött; på den dag då jag slog allt förstfött i Egyptens land helgade jag åt mig allt förstfött i Israel, såväl människor som boskap. Mig skola de tillhöra. Jag är HERREN.
DANNORSVE
14HERREN talede til Moses i Sinaj Ørken og sagde:14Og Herren talte til Moses i Sinai ørken og sa: 14Och HERREN talade till Mose i Sinais öken och sade:
15Du skal mønstre Levis Sønner efter deres Fædrenehuse, efter deres Slægter; alle af Mandkøn fra en Maaned og opefter skal du mønstre.15Du skal mønstre Levis barn efter deres familier og ætter! Alt mannkjønn, fra den som er en måned gammel, og opover, skal du mønstre. 15Mönstra Levi barn, efter deras familjer och efter deras släkter; alla av mankön som äro en månad gamla eller därutöver skall du inmönstra.
16Da mønstrede Moses dem paa HERRENS Bud, som der var ham paalagt.16Så mønstret Moses dem efter Herrens ord, som det var befalt ham. 16och Mose inmönstrade dem efter HERRENS befallning, såsom honom hade blivit bjudet.
17Følgende var Levis Sønner efter deres Navne: Gerson, Kehat og Merari.17Navnene på Levis sønner var: Gerson og Kahat og Merari. 17Och dessa voro Levis söner, efter deras namn: Gerson, Kehat och Merari.
DANNORSVE
18Følgende var Navnene paa Gersons Sønner efter deres Slægter: Libni og Sjim'i;18Og navnene på Gersons sønner efter deres ætter var: Libni og Sime'i. 18Och dessa voro namnen på Gersons söner, efter deras släkter: Libni och Simei.
19Kehats Sønner efter deres Slægter var: Amram, Jizhar, Hebron og Uzziel;19Og Kahats sønner efter sine ætter var Amram og Jishar, Hebron og Ussiel. 19Och Kehats söner efter sina släkter voro Amram och Jishar, Hebron och Ussiel.
20Meraris Sønner efter deres Slægter var: Mali og Musji. Det var Leviternes Slægter efter deres Fædrenehuse.20Og Meraris sønner efter sine ætter var Mahli og Musi. Dette var Levis ætter med sine familier. 20Och Meraris söner efter sina släkter voro Maheli och Musi. Dessa voro leviternas släkter, efter deras familjer.
DANNORSVE
21Fra Gerson nedstammede Libniternes og Sjim'iternes Slægter; det var Gersoniternes Slægter.21Til Gerson hørte libnittenes ætt og sime'ittenes ætt; dette var gersonittenes ætter. 21Från Gerson härstammade libniternas släkt och simeiternas släkt; dessa voro gersoniternas släkter.
22De, som mønstredes af dem, da alle af Mandkøn fra en Maaned og opefter blev optalt, de, som mønstredes af dem, udgjorde 7500.22De av dem som blev mønstret, idet der blev tatt tall på alt mannkjønn, fra den som var en måned gammel, og opover, var syv tusen og fem hundre. 22De av dem som inmönstrades, i det att man räknade alla dem av mankön som voro en månad gamla eller därutöver dessa inmönstrade utgjorde sju tusen fem hundra.
23Gersoniternes Slægter havde deres Lejrplads bag ved Boligen mod Vest.23Gersonittenes ætter hadde sin leir bak tabernaklet, mot vest. 23Gersoniternas släkter hade sitt läger bakom tabernaklet, västerut.
24Øverste for Gersoniternes Fædrenehus var Eljasaf, Laels Søn.24Og høvdingen for gersonittenes familie var Eljasaf, Laels sønn. 24Och hövding för gersoniternas stamfamilj var Eljasaf, Laels son.
DANNORSVE
25Gersoniterne havde ved Aabenbaringsteltet at tage Vare paa selve Boligen og Teltdækket, dets Dække, Forhænget for Aabenbaringsteltets Indgang,25Og det som Gersons barn hadde å ta vare på ved sammenkomstens telt, var selve tabernaklet med dekke og varetak og dekket for inngangen til sammenkomstens telt, 25Och Gersons barn skulle vid uppenbarelsetältet hava vården om själva tabernaklet och dess täckelse, om dess överdrag och om förhänget för ingången till uppenbarelsetältet,
26Forgaardens Omhæng, Forhænget for Indgangen til Forgaarden, der omgav Boligen og Alteret, og dens Teltreb, alt Arbejdet dermed.26og omhengene til forgården og forhenget for inngangen til forgården som er rundt om tabernaklet og alteret, og dets snorer og alt arbeidet derved. 26vidare om förgårdens omhängen och om förhänget för ingången till förgården, som omgav tabernaklet och altaret, så ock om dess streck -- vad arbete nu kunde förekomma därvid.
DANNORSVE
27Fra Kehat nedstammede Amramiternes, Jizhariternes, Hebroniternes og Uzzieliternes Slægter; det var Kehatiternes Slægter.27Til Kahat hørte amramittenes ætt og jisharittenes ætt og hebronittenes ætt og ussielittenes ætt; dette var kahatittenes ætter. 27Från Kehat härstammade amramiternas släkt, jishariternas släkt hebroniternas släkt och ussieliternas släkt; dessa voro kehatiternas släkter.
28De, der mønstredes af dem, da alle af Mandkøn fra en Maaned og opefter blev optalt, udgjorde 8600, som tog Vare paa, hvad der var at varetage ved Helligdommen.28Da der blev tatt tall på alt mannkjønn, fra den som var en måned gammel, og opover, var de åtte tusen og seks hundre mann, som skulde ta vare på det som var å vareta ved helligdommen. 28När man räknade alla dem av mankön som voro en månad gamla eller därutöver, utgjorde de åtta tusen sex hundra; dessa voro de som skulle hava vården om de heliga föremålen.
29Kehatiternes Slægter havde deres Lejrplads ved Boligens Sydside.29Kahats barns ætter hadde sin leir ved siden av tabernaklet mot syd. 29Kehats barns släkter hade sitt läger vid sidan av tabernaklet, söderut.
30Øverste for Kehatiternes Slægters Fædrenehus var Elizafan, Uzziels Søn.30Og høvdingen for Kahat-ættenes familie var Elisafan, Ussiels sønn. 30Och hövding för de kehatitiska släkternas stamfamilj; var Elisafan, Ussiels son.
DANNORSVE
31De havde at tage Vare paa Arken, Bordet, Lysestagen, Altrene, Helligdommens Redskaber, som brugtes ved Tjenesten, og Forhænget med dertil hørende Arbejde.31Og det de hadde å ta vare på, var arken og bordet og lysestaken og alterne og helligdommens redskaper som bruktes ved tjenesten, og forhenget* og alt arbeidet derved.31De skulle hava vården om arken, bordet, ljusstaken, altarna och de tillbehör till de heliga föremålen, som begagnades vid gudstjänsten, så ock om förhänget och om allt arbete därvid.
32Øverste over Leviternes Øverster var Eleazar, Præsten Arons Søn, som havde Tilsyn med dem, der tog Vare paa, hvad der var at varetage ved Helligdommen.32Men den øverste høvding for levittene var Eleasar, sønn til Aron, presten; han var satt over dem som skulde ta vare på det som var å vareta ved helligdommen. 32Men överhövding över alla leviterna var Eleasar, prästen Arons son; han var förman för dem som skulle hava vården om de heliga föremålen.
DANNORSVE
33Fra Merari nedstammede Maliternes og Musjiternes Slægter; det var Meraris Slægter.33Til Merari hørte mahlittenes ætt og musittenes ætt; dette var merarittenes ætter. 33Från Merari härstammade maheliternas släkt och musiternas släkt; dessa voro merariternas släkter.
34De, som mønstredes af dem, da alle af Mandkøn fra en Maaned og opefter blev optalt, udgjorde 6200.34De av dem som blev mønstret, idet der blev tatt tall på alt mannkjønn, fra dén som var en måned gammel, og opover, var seks tusen og to hundre. 34Och de av dem som inmönstrades, i det att man räknade alla dem av mankön som voro en månad gamla eller därutöver, utgjorde sex tusen två hundra.
35Øverste for Meraris Slægters Fædrenehus var Zuriel, Abihajils Søn. De havde deres Lejrplads ved Boligens Nordside.35Og høvdingen for Merariættenes familie var Suriel, Abiha'ils sønn; de hadde sin leir ved siden av tabernaklet mot nord. 35Och hövding för de meraritiska släkternas stamfamilj var Suriel, Abihails son. De hade sitt läger vid sidan av tabernaklet, norrut.
36Merariterne var sat til at tage Vare paa Boligens Brædder, Tværstænger, Piller og Fodstykker, alle dens Redskaber og alt det dertil hørende Arbejde,36Og det som Meraris barn var satt til å ta vare på, var tabernaklets planker og dets tverrstenger og dets stolper og dets fotstykker og alt som hørte til, og alt arbeidet derved 36Och Meraris barn fingo till åliggande att hava vården om bräderna till tabernaklet, om dess tvärstänger, stolpar och fotstycken och om alla dess tillbehör och om allt arbete därvid,
37Pillerne til Forgaarden, som var rundt om den, med Fodstykker, Pæle og Reb.37og stolpene til forgården rundt omkring og fotstykkene og pluggene og snorene som hørte til. 37så ock om stolparna till förgården runt omkring med deras fotstycken, deras pluggar och streck.
DANNORSVE
38Foran Boligen, paa Aabenbaringsteltets Forside mod Øst, havde Moses, Aron og hans Sønner deres Lejrpladser, og de tog Vare paa alt det, Israeliterne havde at varetage ved Boligen. Enhver Lægmand, der trængte sig ind i det, maatte lide Døden.38Men foran tabernaklet, mot øst, foran sammenkomstens telt, mot solens opgang, hadde Moses og Aron og hans sønner sin leir, og de tok vare på det som var å vareta ved helligdommen, det som Israels barn skulde varetatt; men kom en fremmed nær til, skulde han late livet. 38Men mitt för tabernaklet, på framsidan, mitt för uppenbarelsetältet, österut, hade Mose och Aron och hans söner sitt läger; dessa skulle iakttaga vad som var att iakttaga vid helgedomen, vad Israels barn hade att iakttaga; men om någon främmande kom därvid, skulle han dödas.
39De mønstrede af Leviterne, de, som Moses og Aron mønstrede paa HERRENS Bud efter deres Slægter, alle af Mandkøn fra en Maaned og opefter, udgjorde i alt 22 000.39Alle de av levittene som blev mønstret, de som Moses og Aron mønstret efter Herrens ord, ætt for ætt, alt mannkjønn, fra den som var en måned gammel, og opover, var to og tyve tusen. 39De inmönstrade av leviterna som Mose och Aron inmönstrade efter deras släkter, enligt HERRENS befallning, alla av mankön som voro en månad gamla eller därutöver, utgjorde tillsammans tjugutvå tusen.
DANNORSVE
40HERREN sagde til Moses: Du skal mønstre alle førstefødte af Mandkøn blandt Israeliterne fra en Maaned og opefter og optage Tallet paa deres Navne.40Og Herren sa til Moses: Du skal mønstre alle førstefødte av mannkjønn blandt Israels barn, fra den som er en måned gammel, og opover, og føre deres navn inn i manntallet. 40Och HERREN sade till Mose: Mönstra allt förstfött av mankön bland Israels barn, alla som äro en månad gamla eller därutöver, och räkna antalet av deras namn.
41Saa skal du udtage Leviterne til mig HERREN i Stedet for alle Israeliternes førstefødte og ligeledes Leviternes Kvæg i Stedet for alt det førstefødte af Israeliternes Kvæg.41Og så skal du la mig, Herren, få levittene i stedet for alle førstefødte blandt Israels barn, og levittenes fe i stedet for alt førstefødt blandt Israels barns fe. 41Och tag ut åt mig -- ty jag är HERREN -- leviterna i stället för allt förstfött bland Israels barn, så ock leviternas boskap i stället för allt förstfött bland Israels barns boskap.
42Og Moses mønstrede, som HERREN havde paalagt ham, alle Israeliternes førstefødte;42Da mønstret Moses alle førstefødte blandt Israels barn, således som Herren hadde befalt ham. 42Och Mose mönstrade allt förstfött bland Israels barn, såsom HERREN hade bjudit honom.
43og da Navnene paa dem fra en Maaned og opefter optaltes, udgjorde de førstefødte af Mandkøn, alle de, som mønstredes i alt 22 273.43Og da han tok tall på alle førstefødte av mannkjønn og skrev op deres navn, fra den som var en måned gammel, og opover, var de, så mange som blev mønstret, to og tyve tusen, to hundre og tre og sytti. 43Och de förstfödde av mankön, vart namn räknat särskilt, de som voro en månad gamla eller därutöver, utgjorde, så många som inmönstrades, tillsammans tjugutvå tusen två hundra sjuttiotre.
DANNORSVE
44Derpaa talede HERREN til Moses og sagde:44Og Herren talte til Moses og sa: 44Och HERREN talade till Mose och sade:
45Tag Leviterne i Stedet for alle Israeliternes førstefødte og ligeledes Leviternes Kvæg i Stedet for deres Kvæg, saa at Leviterne kommer til at tilhøre mig HERREN.45Du skal ta levittene i stedet for alle førstefødte blandt Israels barn og levittenes fe i stedet for deres fe; og levittene skal høre mig til, mig, Herren. 45Du skall uttaga leviterna i stället för allt förstfött bland Israels barn, så ock leviternas boskap i stället för dessas boskap; så att leviterna skola tillhöra mig. Jag är HERREN.
46Men til Udløsning af de 273, hvormed Antallet af Israeliternes førstefødte overstiger Leviternes Antal,46Men som løsepenger for de to hundre og tre og sytti førstefødte av Israels barn som overskrider levittenes tall, 46Men till lösen för de två hundra sjuttiotre personer med vilka antalet av Israels barns förstfödde överstiger leviternas antal,
47skal du tage fem Sekel for hvert Hoved, efter hellig Vægt skal du tage dem, tyve Gera paa en Sekel;47skal du ta fem sekel for hver; efter helligdommens sekel skal du ta dem, sekelen regnet til tyve gera. 47skall du taga fem siklar för var person; du skall taga upp dessa efter helgedomssikelns vikt, sikeln räknad till tjugu gera.
48og Pengene skal du give Aron og hans Sønner som Udløsning for de overskydende.48Og du skal gi Aron og hans sønner disse penger som løsepenger for de overtallige blandt dem. 48Och du skall giva penningarna åt Aron och hans söner såsom lösen för de övertaliga bland folket.
DANNORSVE
49Da tog Moses Løsepengene af de overskydende, dem, der ikke var udløst ved Leviterne;49Så tok Moses løsepengene for dem som overskred deres tall som blev utløst ved levittene; 49Och Mose tog lösesumman av dem som voro övertaliga, när man räknade dem som voro lösta genom leviterna.
50af Israeliternes førstefødte tog han Pengene, 1365 Sekel efter hellig Vægt.50av Israels barns førstefødte fikk han pengene, et tusen, tre hundre og fem og seksti sekel efter helligdommens sekel. 50Av Israels barns förstfödde tog han penningarna, ett tusen tre hundra sextiofem siklar, efter helgedomssikelns vikt.
51Og Moses gav Aron og hans Sønner Løsepengene efter HERRENS Bud, som HERREN havde paalagt Moses.51Og Moses gav Aron og hans sønner løsepengene efter Herrens ord, således som Herren hadde befalt Moses. 51Och Mose gav lösesumman åt Aron och hans söner, efter HERRENS befallning, såsom HERREN hade bjudit Mose.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Numbers 2
Top of Page
Top of Page