4.Mosebog 10
Dansk (1917 / 1931)
1HERREN talede fremdeles til Moses og sagde: 2Du skal lave dig to Sølvtrompeter; i drevet Arbejde skal du lave dem. Dem skal du bruge, naar Menigheden skal kaldes sammen, og naar Lejrene skal bryde op. 3Naar der blæses i dem begge to, skal hele Menigheden samle sig hos dig ved Indgangen til Aabenbaringsteltet. 4Blæses der kun i den ene, skal Øversterne, Overhovederne for Israels Stammer, samle sig hos dig. 5Naar I blæser Alarm med dem, skal Lejrene paa Østsiden bryde op; 6blæser Alarm anden Gang, skal Lejrene paa Sydsiden bryde op: tredje Gang skal Lejrene mod Vest bryde op, fjerde Gang Lejrene mod Nord; der skal blæses Alarm, naar de skal bryde op. 7Men naar Forsamlingen skal sammenkaldes skal I blæse paa almindelig Vis, ikke Alarm. 8Arons Sønner, Præsterne, skal blæse i Trompeterne; det skal være eder en evig gyldig Anordning fra Slægt til Slægt. 9Naar I drager i Krig i eders Land mod en Fjende, der angriber eder, og blæser Alarm med Trompeterne, skal I ihukommes for HERREN eders Guds Aasyn og frelses fra eders Fjender. 10Og paa eders Glædesdage, eders Højtider og Nymaanedage, skal I blæse i Trompeterne ved eders Brændofre og Takofre; saa skal de tjene eder til Ihukommelse for eders Guds Aasyn. Jeg er HERREN eders Gud!

11Den tyvende Dag i den anden Maaned af det andet Aar løftede Skyen sig fra Vidnesbyrdets Bolig. 12Da brød Israeliterne op fra Sinaj Ørken, i den Orden de skulde bryde op i, og Skyen stod stille i Parans Ørken. 13Da de nu første Gang brød op efter Guds Bud ved Moses, 14var Judæernes Lejr den første, der brød op under sit Felttegn, Hærafdeling for Hærafdeling; deres Hær førtes af Nahasjon, Amminadabs Søn. 15Issakariternes Stammes Hær førtes af Netan'el, Zuars Søn, 16og Zebuloniternes Stammes Hær af Eliab, Helons Søn.

17Da derpaa Boligen var taget ned, brød Gersoniterne og Merariterne op og bar Boligen. 18Saa brød Rubens Lejr op under sit Felttegn, Hærafdeling for Hærafdeling; deres Hær førtes af Elizur, Sjede'urs Søn. 19Simeoniternes Stammes Hær førtes af Sjelumiel, Zurisjaddajs Søn, 20og Gaditernes Stammes Hær af Eljasaf, De'uels Søn.

21Saa brød Kehatiterne, der bar de hellige Ting, op; og før deres Komme havde man rejst Boligen. 22Saa brød Efraimiternes Lejr op under sit Felttegn, Hærafdeling for Hærafdeling; deres Hær førtes af Elisjama, Ammihuds Søn. 23Manassiternes Stammes Hær førtes af Gamliel, Pedazurs Søn, 24og Benjaminiternes Stammes Hær af Abidan, Gid'onis Søn.

25Saa brød Daniternes Lejr op under sit Felttegn som Bagtrop i hele Lejrtoget, Hærafdeling for Hærafdeling; deres Hær førtes af Ahiezer, Ammisjaddajs Søn. 26Aseriternes Stammes Hær førtes af Pag'iel, Okrans Søn, 27og Naftaliternes Stammes Hær af Ahira, Enans Søn. 28Saaledes foregik Israeliternes Opbrud, Hærafdeling for Hærafdeling. Saa brød de da op.

29Men Moses sagde til Midjaniten Hobab, Re'uels Søn, Moses's Svigerfader: »Vi bryder nu op for at drage til det Sted, HERREN har lovet at give os; drag med os! Vi skal lønne dig godt, thi HERREN har stillet Israel gode Ting i Udsigt.« 30Men han svarede ham: »Jeg vil ikke drage med; nej, jeg drager til mit Land og min Slægt.« 31Da sagde han: »Forlad os ikke! Du kender jo de Steder, hvor vi kan slaa Lejr i Ørkenen; vær Øje for os! 32Drager du med os, skal vi give dig Del i alt det gode, HERREN vil give os.«

33Derpaa brød de op fra HERRENS Bjerg og vandrede tre Dagsrejser frem, idet HERRENS Pagts Ark drog i Forvejen for at søge dem et Sted, hvor de kunde holde Hvil. 34Og HERRENS Sky svævede over dem om Dagen, naar de brød op fra Lejren.

35Og hver Gang Arken brød op, sagde Moses: »Staa op, HERRE, at dine Fjender maa splittes og dine Avindsmænd fly for dit Aasyn!«

36Og hver Gang den standsede, sagde han: »Vend tilbage, HERRE, til Israels Stammers Titusinder!«

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Numbers 9
Top of Page
Top of Page