Josvas 21
Norsk (1930)
1Overhodene for levittenes familier trådte frem for Eleasar, presten, og Josva, Nuns sønn, og for familie-overhodene i Israels barns stammer 2og talte til dem i Silo i Kana'ans land og sa: Herren bød ved Moses at der skulde gis oss byer å bo i med jordet omkring for vårt fe. 3Da gav Israels barn efter Herrens befaling av sine arvelodder levittene disse byer med tilhørende jorder: 4Først kom loddet ut for kahatittenes ætter, og blandt disse levitter fikk Arons, prestens, sønner ved loddkastingen tretten byer av Juda stamme og av simeonittenes stamme og av Benjamins stamme,

5og de andre Kahats barn fikk ved loddkastingen ti byer av Efra'ims stammes ætter og av Dans stamme og av den halve Manasse stamme.

6Gersons barn fikk ved loddkastingen tretten byer av Issakars stammes ætter og av Asers stamme og av Naftali stamme og av den halve Manasse stamme i Basan.

7Meraris barn fikk efter sine ætter tolv byer av Rubens stamme og av Gads stamme og av Sebulons stamme.

8Disse byer med tilhørende jorder gav Israels barn levittene ved loddkasting, således som Herren hadde befalt ved Moses.

9Av Judas barns stamme og av Simeons barns stamme avgav de de byer som nu skal nevnes: 10Arons sønner av kahatittenes ætter, de av Levis barn som loddet først kom ut for, 11fikk Arbas, anakittenes stamfars by, det er Hebron, i Juda-fjellene med tilhørende jorder rundt omkring; 12men byens mark og dens landsbyer gav de Kaleb, Jefunnes sønn, til eiendom.

13Arons, prestens, sønner fikk både Hebron, som var tilfluktsstad for manndrapere, med tilhørende jorder og Libna med jorder 14og Jattir med jorder og Estemoa med jorder 15og Holon med jorder og Debir med jorder 16og A'in med jorder og Jutta med jorder og Bet-Semes med jorder - ni byer av disse to stammer; 17og av Benjamins stamme: Gibeon med jorder, Geba med jorder, 18Anatot med jorder og Almon med jorder - fire byer. 19Således fikk Arons sønner, prestene, i alt tretten byer med tilhørende jorder.

20Og Kahats barns ætter av levittene - de andre av Kahats barn - fikk av Efra'ims stamme disse byer, som utgjorde deres lodd: 21De fikk Sikem, som var tilfluktsstad for manndrapere, med tilhørende jorder i Efra'im-fjellene og Geser med jorder 22og Kibsa'im med jorder og Bet-Horon med jorder - fire byer; 23og av Dans stamme: Elteke med jorder, Gibbeton med jorder, 24Ajalon med jorder, Gat-Rimmon med jorder - fire byer; 25og av den halve Manasse stamme: Ta'anak med jorder og Gat-Rimmon med jorder - to byer. 26Det var i alt ti byer med tilhørende jorder som de andre kahatitters ætter fikk.

27Og Gersons barn av levittenes ætter fikk av den halve Manasse stamme Galon i Basan, som var tilfluktsstad for manndrapere, med tilhørende jorder, og Be'estera med jorder - to byer; 28og av Issakars stamme: Kisjon med jorder, Daberat med jorder. 29Jarmut med jorder, En-Gannim med jorder - fire byer; 30og av Asers stamme: Misal med jorder, Abdon med jorder, 31Helkat med jorder og Rehob med jorder - fire byer; 32og av Naftali stamme: Kedes i Galilea, som var tilfluktsstad for manndrapere, med tilhørende jorder, og Hammot-Dor med jorder og Kartan med jorder - tre byer. 33Gersonittenes byer efter deres ætter utgjorde således i alt tretten byer med tilhørende jorder.

34Og Meraris barns ætter, resten av levittene, fikk av Sebulons stamme: Jokneam med jorder, Karta med jorder, 35Dimna med jorder, Nahalal med jorder - fire byer; 36og av Rubens stamme: Beser med jorder og Jahsa med jorder, 37Kedemot med jorder og Mefa'at med jorder - fire byer; 38og av Gads stamme: Ramot i Gilead, som var tilfluktsstad for manndrapere, med tilhørende jorder, og Mahana'im med jorder, 39Hesbon med jorder, Jaser med jorder - i alt fire byer. 40De byer som Meraris barn, resten av levittenes ætter, fikk som sin lodd efter sine ætter, var i alt tolv byer.

41I alt utgjorde levittenes byer i Israels barns eiendomsland åtte og firti byer med tilhørende jorder. 42Disse byer hadde hver for sig sine jorder rundt omkring sig; så var det med alle disse byer.

43Således gav Herren Israel hele det land han hadde svoret å ville gi deres fedre; og de inntok det og bosatte sig der. 44Og Herren lot dem ha ro på alle kanter, aldeles som han hadde tilsvoret deres fedre; og ingen av alle deres fiender kunde holde stand imot dem; alle deres fiender gav Herren i deres hånd. 45Ikke ett ord blev til intet av alle de gode ord Herren hadde talt til Israels hus; det blev opfylt alt sammen.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Joshua 20
Top of Page
Top of Page