4 Mosebok 31
Norsk (1930)
1Og Herren talte til Moses og sa: 2Ta hevn over midianittene for det de har gjort mot Israels barn! Derefter skal du samles til dine fedre. 3Da talte Moses til folket og sa: La nogen av eder ruste sig til strid! De skal kjempe mot midianittene og føre Herrens hevn over Midian; 4tusen av hver stamme, av alle Israels stammer, skal I sende ut til strid. 5Så blev der av Israels tusener tatt ut tusen av hver stamme - tolv tusen, rustet til strid. 6Dem sendte Moses ut i striden - tusen av hver stamme - og med dem Pinehas, sønn av Eleasar, presten; han hadde med sig helligdommens redskaper og larmtrompetene. 7Og de stred mot Midian, som Herren hadde befalt Moses, og de slo alt mannkjønn ihjel. 8Og blandt dem de slo ihjel, var også Midians konger, Evi og Rekem og Sur og Hur og Reba, Midians fem konger; også Bileam, Beors sønn, slo de ihjel med sverdet. 9Og Israels barn førte Midians kvinner og deres barn bort som fanger, og alle deres kløvdyr og all deres buskap og alt deres gods gjorde de til bytte. 10Og alle deres byer overalt hvor de bodde, og alle deres teltleire brente de op med ild. 11Og de tok alt byttet og alt det de hadde røvet, både folk og fe, 12og de førte fangene og byttet og det de hadde røvet, til Moses og Eleasar, presten, og til Israels barns menighet, til leiren på Moabs ødemarker ved Jordan, midt imot Jeriko.

13Og Moses og Eleasar, presten, og alle menighetens høvdinger gikk dem i møte utenfor leiren. 14Men Moses blev vred på dem som var satt over hæren, på høvdingene over tusen og høvdingene over hundre, da de kom tilbake fra krigstoget. 15Og Moses sa til dem: Har I latt alle kvinner leve? 16Det var jo de som på Bileams råd forførte Israels barn til troløshet mot Herren for Peors skyld, så sotten kom over Herrens menighet. 17Så slå nu ihjel alle guttebarn og alle kvinner som har hatt samleie med menn. 18Men alle unge piker som ikke har hatt samleie med menn, skal I la leve, og de skal høre eder til. 19Og så skal I holde eder utenfor leiren i syv dager! Enhver av eder som har slått nogen ihjel, og enhver som har rørt ved en som er slått ihjel, skal rense sig på den tredje og på den syvende dag - både I og eders fanger . 20Og alle klær og alt som er gjort av skinn eller av gjetehår, og alle trekar skal I rense.

21Og Eleasar, presten, sa til stridsmennene som hadde vært med i krigen: Dette er det lovbud som Herren har gitt Moses: 22Gull og sølv, kobber, jern, tinn og bly, 23alt som tåler ild, skal I la gå gjennem ilden, så blir det rent; men det skal også renses med renselsesvannet. Men alt som ikke tåler ild, skal I la gå gjennem vann. 24Og den syvende dag skal I tvette eders klær, så blir I rene; og derefter kan I komme inn i leiren.

25Og Herren sa til Moses: 26Ta tall på hele det bortførte bytte, både folk og fe, du og Eleasar, presten, og overhodene for menighetens familier. 27Og du skal dele byttet i to deler mellem krigsfolket som drog ut i striden, og hele menigheten. 28Og du skal ta en avgift til Herren av krigsfolket som drog ut i striden, ett liv av hvert fem hundre, både av mennesker og av storfeet og asenene og småfeet. 29Dette skal I ta av den halvdel som tilfaller krigsfolket; og du skal gi det til Eleasar, presten, som en gave til Herren. 30Og av den halvdel som tilfaller Israels barn, skal du ta ut ett liv av hvert femti, både av mennesker og av storfeet og asenene og småfeet - av alt feet; og du skal gi dem til levittene, som tar vare på det som er å vareta ved Herrens tabernakel. 31Og Moses og Eleasar, presten, gjorde således som Herren hadde befalt Moses.

32Og byttet - det som var tilovers av alt det som stridsfolket hadde røvet - var: av småfe seks hundre og fem og sytti tusen 33og av storfe to og sytti tusen 34og av asener en og seksti tusen. 35Og av mennesker - kvinner som ikke hadde hatt samleie med menn - var det i alt to og tretti tusen.

36Halvdelen av dette - den del som falt på stridsmennene - var: av småfeet tre hundre og syv og tretti tusen og fem hundre, 37så avgiften til Herren av småfeet blev seks hundre og fem og sytti, 38og av storfeet seks og tretti tusen, og avgiften derav til Herren to og sytti, 39og av asener tretti tusen og fem hundre, og avgiften derav til Herren en og seksti, 40og av mennesker seksten tusen, og avgiften derav til Herren to og tretti. 41Og Moses gav avgiften til Eleasar, presten, som en gave til Herren, således som Herren hadde befalt Moses.

42Den halvdel som tilfalt Israels barn, og som Moses hadde skilt ut fra stridsmennenes del - 43den halvdel som tilfalt menigheten - var: av småfe tre hundre og syv og tretti tusen og fem hundre 44og av storfe seks og tretti tusen 45og av asener tretti tusen og fem hundre 46og av mennesker seksten tusen. 47Av denne halvdel - den som tilfalt Israels barn - tok Moses ut ett liv for hvert femti, både av mennesker og av dyr, og gav dem til levittene, som tok vare på det som er å vareta ved Herrens tabernakel, således som Herren hadde befalt Moses.

48Så gikk de som var satt over hærens tusener, høvdingene over tusen og høvdingene over hundre, frem for Moses 49og sa til ham: Dine tjenere har tatt tall på krigsfolkene som stod under vår befaling, og det fattedes ikke én mann av oss. 50Derfor bærer vi frem som gave til Herren hvad enhver av oss har tatt av gullsaker, armkjeder og armbånd, fingerringer, ørenringer og kulekjeder; det skal være til soning for oss for Herrens åsyn. 51Og Moses og Eleasar, presten, tok imot gullet av dem, alle slags fint arbeidede ting. 52Og hele den gave av gull som høvdingene over tusen og høvdingene over hundre avgav til Herren, var seksten tusen, syv hundre og femti sekel. 53Men stridsmennene hadde og hver for sig vunnet bytte. 54Da Moses og Eleasar, presten, hadde tatt imot gullet av høvdingene over tusen og over hundre, bar de det inn i sammenkomstens telt, forat det skulde minne om Israels barn for Herrens åsyn.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Numbers 30
Top of Page
Top of Page