1.Korinther 12
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Men hvad de aandelige Gaver angaar, Brødre! vil jeg ikke, at I skulle være uvidende.1Men om de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at I skal være uvitende. 1Vad nu angår dem som hava andliga gåvor, så vill jag säga eder, mina bröder, huru med dem förhåller sig.
2I vide, at da I vare Hedninger, droges I hen til de stumme Afguder, som man drog eder.2I vet at dengang da I var hedninger, lot I eder drage til de stumme avguder, alt efter som I blev draget. 2I veten att I, medan I voren hedningar, läten eder blindvis föras bort till de stumma avgudarna.
3Derfor kundgør jeg eder, at ingen, som taler ved Guds Aand, siger: »Jesus er en Forbandelse,« og ingen kan sige: »Jesus er Herre« uden ved den Helligaand.3Derfor kunngjør jeg eder at ingen som taler i Guds Ånd, sier: Forbannet er Jesus! og ingen kan si: Jesus er Herre! uten i den Hellige Ånd. 3Därför vill jag nu förklara för eder, att likasom ingen som talar i Guds Ande säger: »Förbannad vare Jesus», så kan ej heller någon säga: »Jesus är Herre» annat än i den helige Ande.
4Der er Forskel paa Naadegaver, men det er den samme Aand;4Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme; 4Nådegåvorna äro mångahanda, men Anden är en och densamme.
DANNORSVE
5og der er Forskel paa Tjenester, og det er den samme Herre;5og det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme; 5Tjänsterna äro mångahanda, men Herren är en och densamme.
6og der er Forskel paa kraftige Gerninger, men det er den samme Gud, som virker alt i alle.6og det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. 6Kraftverkningarna äro mångahanda, men Gud är en och densamme, han som verkar allt i alla.
7Men til enhver gives Aandens Aabenbarelse til det, som er gavnligt.7Men Åndens åpenbarelse gis enhver til det som er gagnlig. 7Men de gåvor i vilka Anden uppenbarar sig givas åt var och en så, att de kunna bliva till nytta.
8En gives der nemlig ved Aanden Visdoms Tale; en anden Kundskabs Tale ifølge den samme Aand;8For en gis visdoms tale ved Ånden, en annen kunnskaps tale ved den samme Ånd; 8Så gives genom Anden åt den ene att tala visdomens ord, åt en annan att efter samme Ande tala kunskapens ord,
9en anden Tro i den samme Aand; en anden Gaver til at helbrede i den ene Aand;9en annen tro ved den samme Ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme Ånd, 9åt en annan gives tro i samme Ande, åt en annan givas helbrägdagörelsens gåvor i samme ene Ande,
DANNORSVE
10en anden at udføre kraftige Gerninger; en anden profetisk Gave; en anden at bedømme Aander; en anden forskellige Slags Tungetale; en anden Udlægning af Tungetale.10en annen kraft til å gjøre undergjerninger; en annen profetisk gave, en annen evne til å prøve ånder, en annen forskjellige slags tunger, en annen tydning av tunger. 10åt en annan gives gåvan att utföra kraftgärningar, åt en annan att profetera, åt en annan att skilja mellan andar, åt en annan att tala tungomål på olika sätt, åt en annan att uttyda, när någon talar tungomål.
11Men alt dette virker den ene og samme Aand, som uddeler til enhver især; efter som han vil.11Alt dette virker den ene og samme Ånd, idet han utdeler til hver især efter som han vil. 11Men allt detta verkar densamme ene Anden, i det han, alltefter sin vilja, tilldelar åt var och en någon särskild gåva.
DANNORSVE
12Thi ligesom Legemet er eet og har mange Lemmer, men alle Legemets Lemmer, skønt de ere mange, dog ere eet Legeme, saaledes ogsaa Kristus.12For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer, om de enn er mange, dog er ett legeme, således er det også med Kristus; 12Ty likasom kroppen är en och likväl har många lemmar, och likasom kroppens alla lemmar, fastän de äro många, likväl utgöra en enda kropp, likaså är det med Kristus.
13Thi med een Aand bleve vi jo alle døbte til at være eet Legeme, hvad enten vi ere Jøder eller Grækere, Trælle eller frie; og alle fik vi een Aand at drikke.13for vi er jo alle døpt med én Ånd til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, enten vi er træler eller frie; og vi har alle fått én Ånd å drikke. 13Ty i en och samme Ande äro vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp, vare sig vi äro judar eller greker, vare sig vi äro trälar eller fria; och alla hava vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.
14Legemet er jo heller ikke eet Lem, men mange.14For legemet er jo heller ikke ett lem, men mange. 14Kroppen utgöres ju icke heller av en enda lem, utan av många.
15Dersom Foden vilde sige: »Fordi jeg ikke er Haand, hører jeg ikke til Legemet,« saa ophører den dog ikke derfor at høre til Legemet.15Om foten sier: Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til legemet, så hører den like fullt med til legemet; 15Om foten ville säga: »Jag är icke hand, därför hör jag icke till kroppen», så skulle den icke dess mindre höra till kroppen.
DANNORSVE
16Og dersom Øret vilde sige: »Fordi jeg ikke er Øje, hører jeg ikke til Legemet,« saa ophører det dog ikke derfor at høre til Legemet.16og om øret sier: Fordi jeg ikke er øie, hører jeg ikke med til legemet, så hører det like fullt med til legemet. 16Och om örat ville säga: »Jag är icke öga, därför hör jag icke till kroppen», så skulle det icke dess mindre höra till kroppen.
17Dersom hele Legemet var Øje, hvor blev da Hørelsen? Dersom det helt var Hørelse, hvor blev da Lugten?17Dersom hele legemet var øie, hvor blev det da av hørselen? dersom det hele var hørsel, hvor blev det da av lukten? 17Om hela kroppen vore öga, var funnes då hörseln? Och om den hel och hållen vore öra, var funnes då lukten?
18Men nu har Gud sat Lemmerne, ethvert af dem, paa Legemet, efter som han vilde.18Men nu satte Gud lemmene, hvert især av dem, på legemet, således som han vilde. 18Men nu har Gud insatt lemmarna i kroppen, var och en av dem på det sätt som han har velat.
19Men dersom de alle vare eet Lem, hvor blev da Legemet?19Var de derimot alle ett lem, hvor blev det da av legemet? 19Om åter allasammans utgjorde en enda lem, var funnes då själva kroppen?
20Nu er der derimod mange Lemmer og dog kun eet Legeme.20Men nu er det mange lemmer, men ett legeme. 20Men nu är det så, att lemmarna äro många, och att kroppen dock är en enda.
DANNORSVE
21Øjet kan ikke sige til Haanden: »Jeg har dig ikke nødig,« eller atter Hovedet til Fødderne: »Jeg har eder ikke nødig.«21Øiet kan ikke si til hånden: Jeg trenger ikke til dig, eller hodet til føttene: Jeg trenger ikke til eder; 21Ögat kan icke säga till handen: »Jag behöver dig icke», ej heller huvudet till fötterna: »Jag behöver eder icke.»
22Nej, langt snarere ere de Lemmer paa Legemet nødvendige, som synes at være de svageste,22men tvert imot: de lemmer på legemet som synes å være de skrøpeligste, de er nødvendige. 22Nej, just de kroppens lemmar som tyckas vara svagast äro som mest nödvändiga.
23og de, som synes os mindre ærefulde paa Legemet, dem klæde vi med des mere Ære; og de Lemmer, vi blues ved, omgives med desto større Blufærdighed;23Og de lemmer på legemet som vi synes er mindre ære verd, dem klær vi med større ære, og de lemmer som vi blues ved, dem klær vi med større bluferdighet, 23Och de delar av kroppen, som tyckas oss vara mindre hedersamma, dem bekläda vi med så mycket större heder; och dem som vi blygas för, dem skyla vi med så mycket större blygsamhet,
24de derimod, som vi ikke blues ved, have det ikke nødig. Men Gud har sammenføjet Legemet saaledes, at han tillagde det ringere mere Ære;24men våre edlere lemmer trenger ikke til det. Men Gud satte legemet sammen således at han gav det ringeste størst ære, 24under det att de andra icke behöva något sådant. Men när Gud sammanfogade kroppen av olika delar och därvid lät den ringare delen få en så mycket större heder,
25for at der ikke skal være Splid i Legemet, men, for at Lemmerne skulle have samme Omsorg for hverandre;25forat det ikke skal være splid i legemet, men lemmene ha samme omsorg for hverandre. 25så skedde detta, för att söndring icke skulle uppstå i kroppen, utan alla lemmar endräktigt hava omsorg om varandra.
DANNORSVE
26og hvad enten eet Lem lider, lide alle Lemmerne med, eller eet Lem bliver hædret, glæde alle Lemmerne sig med.26Og om ett lem lider, da lider alle lemmene med, og om ett lem hedres, da gleder alle lemmene sig med. 26Om nu en lem lider, så lida alla de andra lemmarna med den; om åter en lem äras, så glädja sig alla de andra lemmarna med den.
27Men I ere Kristi Legeme, og Lemmer enhver især.27Men nu er I Kristi legeme og hans lemmer, hver efter sin del. 27Men nu ären I Kristi kropp och hans lemmar, var och en i sin mån.
DANNORSVE
28Og nogle satte Gud i Menigheden for det første til Apostle, for det andet til Profeter, for det tredje til Lærere, dernæst kraftige Gerninger, dernæst Gaver til at helbrede, til at hjælpe, til at styre, og forskellige Slags Tungetale.28Og Gud satte i menigheten først nogen til apostler, for det annet profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, forskjellige slags tunger. 28Och Gud har i församlingen satt först och främst några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare några till att utföra kraftgärningar, ytterligare några till att hava helbrägdagörelsens gåvor, eller till att taga sig an de hjälplösa, eller till att vara styresmän, eller till att på olika sätt tala tungomål.
29Mon alle ere Apostle? mon alle ere Profeter? mon alle ere Lærere? mon alle gøre kraftige Gerninger?29Er vel alle apostler? er vel alle profeter? er vel alle lærere? gjør vel alle kraftige gjerninger? 29Icke äro väl alla apostlar? Icke äro väl alla profeter? Icke äro väl alla lärare? Icke utföra väl alla kraftgärningar?
30mon alle have Gaver til at helbrede? mon alle tale i Tunger? mon alle udlægge?30har vel alle nådegaver til å helbrede? taler vel alle med tunger? kan vel alle tyde dem? 30Icke hava väl alla helbrägdagörelsens gåvor? Icke tala väl alla tungomål? Icke kunna väl alla uttyda?
31Men tragter efter de største Naadegaver! Og ydermere viser jeg eder en ypperlig Vej.31Men streb efter de største nådegaver! Og jeg vil vise eder en ennu bedre vei. 31Men varen ivriga att undfå de nådegåvor som äro de största. Och nu vill jag ytterligare visa eder en väg, en övermåttan härlig väg.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
1 Corinthians 11
Top of Page
Top of Page