1.Mosebog 4
Dansk (1917 / 1931)
1Adam kendte sin Hustru Eva, og hun blev frugtsommelig og fødte Kain; og hun sagde: »Jeg har faaet en Søn med HERRENS Hjælp!« 2Fremdeles fødte hun hans Broder Abel. Abel blev Faarehyrde, Kain Agerdyrker. 3Nogen Tid efter bragte Kain HERREN en Offergave af Jordens Frugt, 4medens Abel bragte en Gave af sin Hjords førstefødte og deres Fedme. Og HERREN saa til Abel og hans Offergave, 5men til Kain og hans Offergave saa han ikke. Kain blev da saare vred og gik med sænket Hoved. 6Da sagde HERREN til Kain: »Hvorfor er du vred, og hvorfor gaar du med sænket Hoved? 7Du ved, at naar du handler vel, kan du løfte Hovedet frit; men handler du ikke vel, saa lurer Synden ved Døren; dens Attraa staar til dig, men du skal herske over den!«

8Men Kain yppede Kiv med sin Broder Abel; og engang de var ude paa Marken, sprang Kain ind paa ham og slog ham ihjel.

9Da sagde HERREN til Kain: »Hvor er din Broder Abel?« Han svarede: »Det ved jeg ikke; skal jeg vogte min Broder?« 10Men han sagde: »Hvad har du gjort! Din Broders Blod raaber til mig fra Jorden! 11Derfor skal du nu være bandlyst fra Agerjorden, som aabnede sig og tog din Broders Blod af din Haand! 12Naar du dyrker Agerjorden, skal den ikke mere skænke dig sin Kraft; du skal flakke hjemløs om paa Jorden!« 13Men Kain sagde til HERREN: »Min Straf er ikke til at bære; 14naar du nu jager mig bort fra Agerjorden, og jeg maa skjule mig for dit Aasyn og flakke hjemløs om paa Jorden, saa kan jo enhver, der møder mig, slaa mig ihjel!« 15Da svarede HERREN: »Hvis Kain bliver slaaet ihjel, skal han hævnes syvfold!« Og HERREN satte et Tegn paa Kain, for at ingen, der mødte ham, skulde slaa ham ihjel.

16Saa drog Kain bort fra HERRENS Aasyn og slog sig ned i Landet Nod østen for Eden.

17Kain kendte sin Hustru, og hun blev frugtsommelig og fødte Hanok. Han grundede en By og gav den sin Søn Hanoks Navn. 18Hanok fik en Søn Irad; Irad avlede Mehujael; Mehujael avlede Mehujael; og Metusjael avlede Lemek. 19Lemek tog sig to Hustruer; den ene hed Ada, den anden Zilla. 20Ada fødte Jabal; han blev Stamfader til dem, der bor i Telte og holder Kvæg; 21hans Broder hed Jubal; han blev Stamfader til alle dem, der spiller paa Harpe og Fløjte. 22Ogsaa Zilla fik en Søn, Tubal-Kajin; han blev Stamfader til alle dem, der smeder Kobber og Jern. Tubal-Kajins Søster var Na'ama.

23Og Lemek sagde til sine Hustruer: »Ada og Zilla, hør min Røst, Lemeks Hustruer, lyt til mit Ord: En Mand har jeg dræbt for et Saar, en Dreng for en Skramme!

24Blev Kain hævnet syvfold, saa hævnes Lemek syv og halvfjerdsindstyve Gange!«

25Adam kendte paa ny sin Hustru, og hun fødte en Søn, som hun gav Navnet Set; »thi,« sagde hun, »Gud har sat mig andet Afkom i Abels Sted, fordi Kain slog ham ihjel!« 26Set fik ogsaa en Søn, som han kaldte Enosj; paa den Tid begyndte man at paakalde HERRENS Navn.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Genesis 3
Top of Page
Top of Page