Lukas 13
Dansk (1917 / 1931)
1Men paa den samme Tid var der nogle til Stede, som fortalte ham om de Galilæere, hvis Blod Pilatus havde blandet med deres Ofre. 2Og han svarede og sagde til dem: »Mene I, at disse Galilæere vare Syndere frem for alle Galilæere, fordi de have lidt dette? 3Nej, siger jeg eder; men dersom I ikke omvende eder, skulle I alle omkomme ligesaa. 4Eller hine atten, som Taarnet i Siloam faldt ned over og ihjelslog, mene I, at de vare skyldige fremfor alle Mennesker, som bo i Jerusalem? 5Nej, siger jeg eder; men dersom I ikke omvende eder, skulle I alle omkomme ligesaa.«

6Men han sagde denne Lignelse: »En havde et Figentræ, som var plantet i hans Vingaard; og han kom og ledte efter Frugt derpaa og fandt ingen. 7Men han sagde til Vingaardsmanden: Se, i tre Aar er jeg nu kommen og har ledt efter Frugt paa dette Figentræ og ingen fundet; hug det om; hvorfor skal det tilmed gøre Jorden unyttig? 8Men han svarede og sagde til ham: Herre! lad det staa endnu dette Aar, indtil jeg faar gravet om det og gødet det; 9maaske vil det bære Frugt i Fremtiden; men hvis ikke, da hug det om!«

10Men han lærte i en af Synagogerne paa Sabbaten. 11Og se, der var en Kvinde, som havde haft en Svagheds Aand i atten Aar, og hun var sammenbøjet og kunde aldeles ikke rette sig op. 12Men da Jesus saa hende, kaldte han paa hende og sagde til hende: »Kvinde! du er løst fra din Svaghed.« 13Og han lagde Hænderne paa hende; og straks rettede hun sig op og priste Gud. 14Men Synagogeforstanderen, som var vred, fordi Jesus helbredte paa Sabbaten, tog til Orde og sagde til Folkeskaren: »Der er seks Dage, paa hvilke man bør arbejde; kommer derfor paa dem og lader eder helbrede, og ikke paa Sabbatsdagen!« 15Men Herren svarede ham og sagde: »I Hyklere! løser ikke enhver iblandt eder sin Okse eller sit Asen fra Krybben paa Sabbaten og fører dem til Vands? 16Men denne, som er en Abrahams Datter, hvem Satan har bundet, se, i atten Aar, burde hun ikke løses fra dette Baand paa Sabbatsdagen?« 17Og da han sagde dette, bleve alle hans Modstandere beskæmmede; og hele Skaren glædede sig over alle de herlige Gerninger, som gjordes af ham.

18Han sagde da: »Hvad ligner Guds Rige, og hvormed skal jeg ligne det? 19Det ligner et Sennepskorn, som et Menneske tog og lagde i sin Have; og det voksede og blev til et Træ, og Himmelens Fugle byggede Rede i dets Grene.«

20Og atter sagde han: »Hvormed skal jeg ligne Guds Rige? 21Det ligner en Surdejg, som en Kvinde tog og lagde ned i tre Maal Mel, indtil det blev syret alt sammen.«

22Og han gik igennem Byer og Landsbyer og lærte og tog Vejen til Jerusalem. 23Men en sagde til ham: »Herre mon de ere faa, som blive frelste?« Da sagde han til dem: 24»Kæmper for at komme ind igennem den snævre Port; thi mange, siger jeg eder, skulle søge at komme ind og ikke formaa det. 25Fra den Stund Husbonden er staaet op og har lukket Døren, og I begynde at staa udenfor og banke paa Døren og sige: Herre, luk op for os! da vil han svare og sige til eder: Jeg kender eder ikke, hvorfra I ere; 26da skulle I begynde at sige: vi spiste og drak for dine Øjne, og du lærte paa vore Gader, 27og han skal sige: Jeg siger eder, jeg kender eder ikke, hvorfra I ere; viger bort fra mig, alle I, som øve Uret! 28Der skal der være Graad og Tænders Gnidsel, naar I maa se Abraham og Isak og Jakob og alle Profeterne i Guds Rige, men eder selv blive kastede udenfor. 29Og de skulle komme fra Øster og Vester og fra Norden og Sønden og sidde til Bords i Guds Rige. 30Og se, der er sidste, som skulle være iblandt de første, og der er første, som skulle være iblandt de sidste.«

31I den samme Stund kom nogle Farisæere og sagde til ham: »Gaa bort, og drag herfra; thi Herodes vil slaa dig ihjel.« 32Og han sagde til dem: »Gaar hen og siger til denne Ræv: Se, jeg uddriver onde Aander og fuldfører Helbredelser i Dag og i Morgen, og paa den tredje Dag fuldendes jeg. 33Dog bør jeg vandre i Dag og i Morgen og den Dag derefter; thi det sømmer sig ikke, at en Profet dræbes uden for Jerusalem. 34Jerusalem! Jerusalem! som ihjelslaar Profeterne og stener dem, som ere sendte til dig! hvor ofte vilde jeg samle dine Børn, ligesom en Høne samler sine Kyllinger under Vingerne! Og I vilde ikke. 35Se, eders Hus overlades til eder selv. Men jeg siger eder: I skulle ingenlunde se mig, førend den Tid kommer, da I sige: Velsignet være den, som kommer, i Herrens Navn!«

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Luke 12
Top of Page
Top of Page