Josva 21
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Derpaa traadte Overhovederne for Leviternes Fædrenehuse frem for Præsten Eleazar og Josua, Nuns Søn, og Overhovederne for de israelitiske Stammers Fædrenehuse1Overhodene for levittenes familier trådte frem for Eleasar, presten, og Josva, Nuns sønn, og for familie-overhodene i Israels barns stammer 1Och huvudmännen för leviternas familjer trädde fram inför prästen Eleasar och Josua, Nuns son, och huvudmännen för familjerna inom Israels barns stammar
2og talte saaledes til dem i Silo i Kana'ans Land: »HERREN bød ved Moses, at der skulde gives os nogle Byer at bo i med tilhørende Græsmarker til vort Kvæg.«2og talte til dem i Silo i Kana'ans land og sa: Herren bød ved Moses at der skulde gis oss byer å bo i med jordet omkring for vårt fe. 2och talade till dem i Silo i Kanaans land, och sade: »HERREN bjöd genom Mose att man skulle giva oss städer att bo i, med tillhörande utmarker för vår boskap.»
3Da afgav Israeliterne i Følge HERRENS Bud af deres Arvelod følgende Byer med Græsmarker til Leviterne.3Da gav Israels barn efter Herrens befaling av sine arvelodder levittene disse byer med tilhørende jorder: 3Så gåvo då Israels barn, efter HERRES befallning, av sina arvslotter åt leviterna följande städer med tillhörande utmarker.
4Loddet faldt først for Kehatiternes Slægter, saaledes at Præsten Arons Sønner blandt Leviterne ved Lodkastningen fik tretten Byer af Judas, Simeoniternes og Benjamins Stammer,4Først kom loddet ut for kahatittenes ætter, og blandt disse levitter fikk Arons, prestens, sønner ved loddkastingen tretten byer av Juda stamme og av simeonittenes stamme og av Benjamins stamme, 4För kehatiternas släkter föll lotten ut så, att bland dessa leviter prästen Arons söner genom lotten fingo ur Juda stam, ur simeoniternas stam och ur Benjamins stam tretton städer.
DANNORSVE
5mens de andre Kehatiter ved Lodkastningen efter deres Slægter fik ti Byer af Efraims og Dans Stammer og Manasses halve Stamme.5og de andre Kahats barn fikk ved loddkastingen ti byer av Efra'ims stammes ætter og av Dans stamme og av den halve Manasse stamme. 5Och Kehats övriga barn fingo genom lotten ur Efraims stams släkter, ur Dans stam och ur ena hälften av Manasse stam tio städer.
6Gersoniterne fik ved Lodkastningen efter deres Slægter tretten Byer af Issakars, Asers og Naftalis Stammer og Manasses halve Stamme i Basan.6Gersons barn fikk ved loddkastingen tretten byer av Issakars stammes ætter og av Asers stamme og av Naftali stamme og av den halve Manasse stamme i Basan. 6Gersons barn åter fingo genom lotten ur Isaskars stams släkter, ur Asers stam, ur Naftali stam och ur andra hälften av Manasse stam, i Basan, tretton städer.
7Merariterne fik efter deres Slægter tolv Byer af Rubens, Gads og Zebulons Stammer.7Meraris barn fikk efter sine ætter tolv byer av Rubens stamme og av Gads stamme og av Sebulons stamme. 7Meraris barn fingo, efter sina släkter, ur Rubens stam, ur Gads stam och ur Sebulons stam tolv städer.
8Og Israeliterne afgav ved Lodkastning følgende Byer med Græsmarker til Leviterne, saaledes som HERREN havde paabudt ved Moses.8Disse byer med tilhørende jorder gav Israels barn levittene ved loddkasting, således som Herren hadde befalt ved Moses. 8Israels barn gåvo nu åt leviterna dessa städer med tillhörande utmarker, genom lottkastning, såsom HERREN hade bjudit genom Mose.
9Af Judæernes og Simeoniternes Stammer afgav de følgende ved Navn, nævnte Byer.9Av Judas barns stamme og av Simeons barns stamme avgav de de byer som nu skal nevnes: 9Ur Juda barns stam och ur Simeons barns stam gav man följande här namngivna städer:
DANNORSVE
10Arons Sønner, der hørte til Kehatiternes Slægter blandt Levis Sønner — thi for dem faldt Loddet først — fik følgende:10Arons sønner av kahatittenes ætter, de av Levis barn som loddet først kom ut for, 10Bland kehatiternas släkter bland Levi barn fingo Arons söner följande, ty dem träffade lotten först:
11Man gav dem Anaks Stamfader Arbas By, det er Hebron, i Judas Bjerge, med omliggende Græsmarker;11fikk Arbas, anakittenes stamfars by, det er Hebron, i Juda-fjellene med tilhørende jorder rundt omkring; 11Man gav dem Arbas, Anoks faders, stad, det är Hebron, i Juda bergsbygd, med dess utmarker runt omkring.
12men Byens Mark og Landsbyer gav man Kaleb, Jefunnes Søn, i Eje.12men byens mark og dens landsbyer gav de Kaleb, Jefunnes sønn, til eiendom. 12Men åkerjorden och byarna som hörde till staden gav man till besittning åt Kaleb, Jefunnes son.
13Præsten Arons Sønner gav man Hebron, en af Tilflugtsbyerne for Manddrabere, med omliggende Græsmarker, Libna med omliggende Græsmarker,13Arons, prestens, sønner fikk både Hebron, som var tilfluktsstad for manndrapere, med tilhørende jorder og Libna med jorder 13Åt prästen Arons söner gav man alltså dråparfristaden Hebron med dess utmarker, vidare Libna med dess utmarker,
14Jattir med omliggende Græsmarker, Esjtemoa med omliggende Græsmarker,14og Jattir med jorder og Estemoa med jorder 14Jattir med dess utmarker, Estemoa med dess utmarker,
DANNORSVE
15Holon med omliggende Græsmarker, Debir med omliggende Græsmarker,15og Holon med jorder og Debir med jorder 15Holon med dess utmarker, Debir med dess utmarker,
16Asjan med omliggende Græsmarker, Jutta med omliggende Græsmarker og Bet-Sjemesj med omliggende Græsmarker; tilsammen ni Byer af de to Stammer;16og A'in med jorder og Jutta med jorder og Bet-Semes med jorder - ni byer av disse to stammer; 16Ain med dess utmarker, Jutta med dess utmarker och Bet-Semes med dess utmarker -- nio städer ur dessa två stammar;
17og af Benjamins Stamme Gibeon med omliggende Græsmarker, Geba med omliggende Græsmarker,17og av Benjamins stamme: Gibeon med jorder, Geba med jorder, 17och ur Benjamins stam Gibeon med dess utmarker, Geba med dess utmarker,
18Anatot med omliggende Græsmarker og Alemet med omliggende Græsmarker; tilsammen fire Byer.18Anatot med jorder og Almon med jorder - fire byer. 18Anatot med dess utmarker och Almon med dess utmarker -- fyra städer.
19Præsternes, Arons Sønners, Byer udgjorde i alt tretten Byer med omliggende Græsmarker.19Således fikk Arons sønner, prestene, i alt tretten byer med tilhørende jorder. 19De städer som Arons söner, prästerna, fingo utgjorde alltså tillsammans tretton städer, med tillhörande utmarker.
DANNORSVE
20Kehatiternes Slægter af Leviterne, de øvrige Kehatiter, fik de Byer af Efraims Stamme, som tildeltes dem ved Lodkastning.20Og Kahats barns ætter av levittene - de andre av Kahats barn - fikk av Efra'ims stamme disse byer, som utgjorde deres lodd: 20Och Kehats barns släkter av leviterna, nämligen de övriga Kehats barn, fingo ur Efraims stam följande städer, som lotten bestämde åt dem:
21Man gav dem Sikem, en af Tilflugtsbyerne for Manddrabere, med omliggende Græsmarker i Efraims Bjerge, Gezer med omliggende Græsmarker,21De fikk Sikem, som var tilfluktsstad for manndrapere, med tilhørende jorder i Efra'im-fjellene og Geser med jorder 21Man gav dem dråparfristaden Sikem med dess utmarker i Efraims bergsbygd, Geser med dess utmarker,
22Kibzajim med omliggende Græsmarker og Bet-Horon med omliggende Græsmarker; tilsammen fire Byer;22og Kibsa'im med jorder og Bet-Horon med jorder - fire byer; 22Kibsaim med dess utmarker och Bet-Horon med dess utmarker -- fyra städer;
23og af Dans Stamme Elteke med omliggende Græsmarker, Gibbeton med omliggende Græsmarker,23og av Dans stamme: Elteke med jorder, Gibbeton med jorder, 23och ur Dans stam Elteke med dess utmarker, Gibbeton med dess utmarker,
24Ajjalon med omliggende Græsmarker og Gat-Rimmon med omliggende Græsmarker; tilsammen fire Byer;24Ajalon med jorder, Gat-Rimmon med jorder - fire byer; 24Ajalon med dess utmarker och Gat-Rimmon med dess utmarker -- fyra städer;
DANNORSVE
25og af Manasses halve Stamme Ta'anak med omliggende Græsmarker og Jibleam med omliggende Græsmarker; tilsammen to Byer;25og av den halve Manasse stamme: Ta'anak med jorder og Gat-Rimmon med jorder - to byer. 25och ur ena hälften av Manasse stam Taanak med dess utmarker och Gat-Rimmon med dess utmarker -- två städer.
26i alt ti Byer med omliggende Græsmarker tilfaldt de øvrige Kehatiters Slægter.26Det var i alt ti byer med tilhørende jorder som de andre kahatitters ætter fikk. 26De städer som de övriga Kehats barns släkter fingo utgjorde alltså tillsammans tio, med tillhörande utmarker.
27Blandt Leviternes Slægter fik fremdeles Gersoniterne af Manasses halve Stamme Golan i Basan, en af Tilflugtsbyerne for Manddrabere, med omliggende Græsmarker og Asjtarot med omliggende Græsmarker; tilsammen to Byer;27Og Gersons barn av levittenes ætter fikk av den halve Manasse stamme Galon i Basan, som var tilfluktsstad for manndrapere, med tilhørende jorder, og Be'estera med jorder - to byer; 27Bland leviternas släkter fingo vidare Gersons barn ur ena hälften av Manasse stam dråparfristaden Golan i Basan med dess utmarker och Beestera med dess utmarker -- två städer;
28og af Issakars Stamme Kisjjon med omliggende Græsmarker, Daberat med omliggende Græsmarker,28og av Issakars stamme: Kisjon med jorder, Daberat med jorder. 28och ur Isaskars stam Kisjon med dess utmarker, Dobrat med dess utmarker,
29Jarmut med omliggende Græsmarker og En-Gannim med omliggende Græsmarker; tilsammen fire Byer;29Jarmut med jorder, En-Gannim med jorder - fire byer; 29Jarmut med dess utmarker och En-Gannim med dess utmarker -- fyra städer;
DANNORSVE
30og af Asers Stamme Misj'al med omliggende Græsmarker, Abdon med omliggende Græsmarker,30og av Asers stamme: Misal med jorder, Abdon med jorder, 30och ur Asers stam Miseal med dess utmarker, Abdon med dess utmarker,
31Helkat med omliggende Græsmarker og Rehob med omliggende Græsmarker; tilsammen fire Byer;31Helkat med jorder og Rehob med jorder - fire byer; 31Helkat med dess utmarker och Rehob med dess utmarker -- fyra städer;
32og af Naftalis Stamme Kedesj i Galilæa, en af Tilflugtsbyerne for Manddrabere, med omliggende Græsmarker, Hammot-Dor med omliggende Græsmarker og Kartan med omliggende Græsmarker; tilsammen tre Byer;32og av Naftali stamme: Kedes i Galilea, som var tilfluktsstad for manndrapere, med tilhørende jorder, og Hammot-Dor med jorder og Kartan med jorder - tre byer. 32och ur Naftali stam dråparfristaden Kedes i Galileen med dess utmarker, Hammot-Dor med dess utmarker och Kartan med dess utmarker -- tre städer.
33Gersoniternes Byer efter deres Slægter udgjorde i alt tretten med omliggende Græsmarker.33Gersonittenes byer efter deres ætter utgjorde således i alt tretten byer med tilhørende jorder. 33Gersoniternas städer, efter deras släkter, utgjorde alltså tillsammans tretton städer, med tillhörande utmarker.
34De øvrige Leviter, Merariternes Slægter, fik af Zebulons Stamme Jokneam med omliggende Græsmarker, Karta med omliggende Græsmarker,34Og Meraris barns ætter, resten av levittene, fikk av Sebulons stamme: Jokneam med jorder, Karta med jorder, 34Och de övriga leviterna, Meraris barns släkter, fingo ur Sebulons stam Jokneam med dess utmarker, Karta med dess utmarker,
DANNORSVE
35Rimmona med omliggende Græsmarker og Nahalal med omliggende Græsmarker; tilsammen fire Byer;35Dimna med jorder, Nahalal med jorder - fire byer; 35Dimna med dess utmarker och Nahalal med dess utmarker -- fyra städer.
36og hinsides Jordan over for Jeriko af Rubens Stamme Bezer i Ørkenen paa Højsletten, en af Tilflugtsbyerne for Manddrabere, med omliggende Græsmarker, Jaza med omliggende Græsmarker.36og av Rubens stamme: Beser med jorder og Jahsa med jorder, 36 
37Kedemot med omliggende Græsmarker og Mefa'at med omliggende Græsmarker; tilsammen fire Byer;37Kedemot med jorder og Mefa'at med jorder - fire byer; 37 
38og af Gads Stamme Ramot i Gilead, en af Tilflugtsbyerne for Manddrabere, med omliggende Græsmarker, Mahanajim med omliggende Græsmarker,38og av Gads stamme: Ramot i Gilead, som var tilfluktsstad for manndrapere, med tilhørende jorder, og Mahana'im med jorder, 38och ur Gads stam dråparfristaden Ramot i Gilead med dess utmarker, Mahanaim med dess utmarker,
39Hesjbon med omliggende Græsmarker og Ja'zer med omliggende Græsmarker; tilsammen fire Byer;39Hesbon med jorder, Jaser med jorder - i alt fire byer. 39Hesbon med dess utmarker och Jaeser med dess utmarker -- tillsammans fyra städer.
DANNORSVE
40Byerne, der ved Lodkastningen tilfaldt de øvrige Levitslægter, Merariterne efter deres Slægter, udgjorde i alt tolv.40De byer som Meraris barn, resten av levittenes ætter, fikk som sin lodd efter sine ætter, var i alt tolv byer. 40De städer som dessa de övriga leviternas släkter, Meraris barn, fingo på sin lott, efter sina släkter, utgjorde alltså tillsammans tolv städer.
41Levitbyerne inden for Israeliternes Ejendom udgjorde i alt otte og fyrretyve med omliggende Græsmarker.41I alt utgjorde levittenes byer i Israels barns eiendomsland åtte og firti byer med tilhørende jorder. 41Tillsammans utgjorde levitstäderna inom Israels barns besittningsområde fyrtioåtta städer med tillhörande utmarker.
42Disse Byer skulde hver for sig have de omliggende Græsmarker med; det gjaldt for alle disse Byer.42Disse byer hadde hver for sig sine jorder rundt omkring sig; så var det med alle disse byer. 42Var och en av dessa städer skulle bestå av själva staden och tillhörande utmarker runt omkring. Så var det med alla dessa städer.
43Saaledes gav HERREN Israel hele det Land, han havde tilsvoret deres Fædre at ville give dem, og de tog det i Besiddelse og bosatte sig der.43Således gav Herren Israel hele det land han hadde svoret å ville gi deres fedre; og de inntok det og bosatte sig der. 43Så gav då HERREN åt Israel hela det land som han med ed hade lovat giva åt deras fäder; och de togo det i besittning och bosatte sig där.
44Og HERREN gav dem Ro rundt om, ganske som han havde tilsvoret deres Fædre, og ingen iblandt deres Fjender kunde holde Stand over for dem; alle deres Fjender gav HERREN i deres Haand.44Og Herren lot dem ha ro på alle kanter, aldeles som han hadde tilsvoret deres fedre; og ingen av alle deres fiender kunde holde stand imot dem; alle deres fiender gav Herren i deres hånd. 44Och HERREN lät dem hava ro på alla sidor, alldeles såsom han med ed hade lovat deras fäder; och ingen av deras fiender kunde stå dem emot, utan HERREN gav alla deras fiender i deras hand.
45Ikke eet af alle de gode Ord, HERREN havde talet til Israels Hus, faldt til Jorden; alle sammen gik de i Opfyldelse.45Ikke ett ord blev til intet av alle de gode ord Herren hadde talt til Israels hus; det blev opfylt alt sammen. 45Intet uteblev av allt det goda som HERREN hade lovat Israels hus; det gick allt i fullbordan.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Joshua 20
Top of Page
Top of Page