2 Samuel 23
Norsk (1930)
1Dette er Davids siste ord: Så sier David, Isais sønn, så sier mannen som høit var satt, Jakobs Guds salvede og Israels liflige sanger:

2Herrens Ånd taler gjennem mig, og hans ord er på min tunge.

3Israels Gud har talt, til mig har Israels klippe sagt: Der skal være en hersker over menneskene, en rettferdig, en hersker i gudsfrykt;

4han skal være lik morgenens lys når solen går op, en morgen uten skyer, når ved solskinn og ved regn gresset spirer frem av jorden.

5For har ikke mitt hus det således med Gud? En evig pakt har han jo gjort med mig, ordnet i alle deler og trygget; all min frelse og alt hvad ham behager - skulde han ikke la det gro frem?

6Men de onde, de er alle sammen lik torner som ryddes bort, som folk ikke tar i med hånden,

7men kommer nogen nær dem, så væbner han sig med jern og spydskaft, og med ild brennes de op der hvor de står.

8Dette er navnene på Davids helter: Joseb-Bassebet, takmonitten, høvedsmann for drabantene; han svang sin lanse over åtte hundre falne på én gang. 9Efter ham kom Eleasar, sønn av Dodo, sønn av Ahohi; han var en av de tre helter som var med David da de hånte filistrene som var samlet der til strid. Da så Israels menn drog sig tilbake, 10reiste han sig og hugg inn på filistrene, til hans hånd blev så trett at den hang fast ved sverdet. Den dag gav Herren dem en stor seier, og da folket vendte om og fulgte ham, hadde de ikke annet å gjøre enn å plyndre de falne.

11Efter ham kom Samma, sønn av Age, hararitten. Filistrene hadde engang samlet sig til en hel flokk, og der var det et jorde som var fullt av linser. Da nu folket flyktet for filistrene, 12stilte han sig midt på jordet og berget det og slo filistrene, og Herren gav dem en stor seier.

13Engang da det led mot høsten, drog tre av de tretti høvdinger ned og kom til David i hulen ved Adullam. Filisterflokken lå i leir i Refa'imdalen. 14David var dengang selv i borgen, og filistrenes forpost var i Betlehem. 15Så kom det en brå lyst over David, og han sa: Hvem lar mig få vann å drikke av den brønn som er ved porten i Betlehem? 16Da brøt de tre helter sig igjennem filistrenes leir og øste vann op av brønnen ved Betlehems port og tok det med sig og kom til David med det; men han vilde ikke drikke det - han øste det ut for Herren. 17Og han sa: Det være langt fra mig, Herre, å gjøre dette! Skulde jeg drikke de menns blod som gikk avsted med fare for sitt liv? Og han vilde ikke drikke det. Dette gjorde de tre helter.

18Så var det Abisai, bror til Joab, sønn av Seruja; han var høvedsmann for drabantene. Han svang sitt spyd over tre hundre falne; og han hadde et navn blandt de tre. 19Fremfor de tretti var han visstnok æret og blev deres høvding; men til de tre nådde han ikke op.

20Så var det Benaja, sønn av Jojada, som var sønn av en djerv seierrik stridsmann fra Kabse'el; han slo Moabs to løvehelter. En dag det hadde snedd, steg han ned i en brønn og slo ihjel en løve. 21Likeledes slo han ihjel en egypter, en kjempestor mann; egypteren hadde et spyd i hånden; men han gikk ned mot ham med sin stav og rev spydet ut av hånden på egypteren og drepte ham med hans eget spyd. 22Dette gjorde Benaja, Jojadas sønn; han hadde et navn blandt de tre helter. 23Fremfor de tretti var han æret, men til de tre nådde han ikke op. David gav ham plass blandt sine fortrolige rådgivere.

24Asael, Joabs bror, var blandt de tretti; likeså Elhanan, sønn av Dodo, fra Betlehem, 25haroditten Samma; haroditten Elika; 26paltitten Heles; teko'itten Ira, sønn av Ikkes; 27anatotitten Abieser; husatitten Mebunnai; 28ahohitten Salmon; netofatitten Maharai; 29netofatitten Heleb, sønn av Ba'ana; Ittai, sønn av Ribai, fra Gibea i Benjamins stamme; 30piratonitten Benaja; Hiddai fra Ga'as-dalene; 31arbatitten Abi-Albon; barhumitten Asmavet; 32sa'albonitten Eljahba; Bene-Jasen; Jonatan; 33hararitten Samma; araritten Akiam, sønn av Sarar; 34Elifelet, sønn av Ahasbai, ma'akatittens sønn; gilonitten Eliam, sønn av Akitofel; 35karmelitten Hesro; arbitten Pa'arai; 36Jigal, sønn av Natan, fra Soba; gaditten Bani; 37ammonitten Selek; be'erotitten Naharai, Joabs, Serujas sønns våbensvenn; 38jitritten Ira; jitritten Gared; 39hetitten Uria - i alt syv og tretti.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
2 Samuel 22
Top of Page
Top of Page