3 Mosebok 11
Norsk (1930)
1Og Herren talte til Moses og Aron og sa til dem: 2Tal til Israels barn og si: Dette er de dyr som I kan ete av alle firføtte dyr på jorden: 3Alle de firføtte dyr som har klover og har klovene kløvd helt igjennem, og som tygger drøv, dem kan I ete. 4Det er bare disse I ikke skal ete blandt dem som tygger drøv, og blandt dem som har klover: kamelen, for den tygger vel drøv, men den har ikke klover, den skal være uren for eder, 5og fjellgrevlingen, for den tygger vel drøv, men har ikke klover, den skal være uren for eder, 6og haren, for den tygger vel drøv, men har ikke klover, den skal være uren for eder, 7og svinet, for det har vel klover og har klovene kløvd helt igjennem, men det tygger ikke drøv, det skal være urent for eder. 8Av disse dyrs kjøtt skal I ikke ete, og ved deres døde kropper skal I ikke røre; de skal være urene for eder.

9Dette kan I ete av alt det som er i vannet: Alt det i vannet - i havene og i elvene - som har finner og skjell, det kan I ete. 10Men det som ikke har finner og skjell av alt det som finnes i havene og i elvene, av alt det som vrimler i vannet, og av alt levende som er i vannet, det skal være en vederstyggelighet for eder. 11En vederstyggelighet skal de være for eder; av deres kjøtt skal I ikke ete, og deres døde kropper skal I holde for en vederstyggelighet. 12Alt i vannet som ikke har finner og skjell, det skal være en vederstyggelighet for eder.

13Dette er de fugler I skal holde for en vederstyggelighet, de skal ikke etes, de er en vederstyggelighet: landørnen og havørnen og fiskeørnen 14og glenten, og falken efter sine arter, 15alle ravner efter sine arter, 16og strutsen og gjøken og måken, og høken efter sine arter, 17og kattuglen og dykkeren og hubroen 18og nattravnen og pelikanen og gribben 19og storken, og heiren efter sine arter, og hærfuglen og flaggermusen.

20Alt kryp som har vinger og går på fire føtter, skal være en vederstyggelighet for eder. 21Av alt kryp som har vinger og går på fire føtter, må I bare ete dem som har springben ovenfor sine føtter til å hoppe på marken med. 22Av dem kan I ete: arbe efter sine arter og solam efter sine arter og hargol efter sine arter og hagab efter sine arter*. 23Men alt annet kryp som har vinger og fire føtter, skal være en vederstyggelighet for eder.

24Ved disse dyr blir I urene; enhver som rører ved deres døde kropper, skal være uren til om aftenen, 25og enhver som har båret slik en død kropp, skal tvette sine klær og være uren til om aftenen. 26Ethvert firføtt dyr som vel har klover, men ikke har klovene kløvd helt igjennem og ikke tygger drøv, skal være urent for eder; enhver som rører ved dem, blir uren. 27Og alle firføtte dyr som går på labber, skal være urene for eder; enhver som rører ved deres døde kropper, skal være uren til om aftenen, 28og den som har båret deres døde kropper, skal tvette sine klær og være uren til om aftenen; de skal være urene for eder.

29Og blandt de smådyr som kryper på jorden, skal disse være de ureneste for eder: muldvarpen og musen og alle slags firben, 30og pinnsvinet og jordrotten og padden og sneglen og kameleonen*. 31Disse skal være de ureneste for eder blandt alle smådyr; enhver som rører ved dem når de er døde, skal være uren til om aftenen. 32Og alt det som noget av disse dyr faller på når de er døde, blir urent, enten det er et trekar eller klær eller skinn eller sekker, eller hvad redskap det kan være som det gjøres noget arbeid med; det skal legges i vann og være urent til om aftenen; da er det rent. 33Og om noget av dem faller i et lerkar, så blir alt det som er i karet urent, og karet selv skal I slå i stykker; 34all mat som folk eter, og som tillages med vann, blir da uren, og alt drikke som folk drikker, blir urent, hvad kar det enn er i. 35Og alt det som slik en død kropp faller på, blir urent; enten det er ovn eller gryte, skal de brytes i stykker, de er urene og skal være urene for eder. 36Bare kilder og brønner som det samler sig vann i, blir like rene; men den som rører ved deres døde kropper, blir uren. 37Og om slik en død kropp faller på korn som skal såes, er kornet like rent; 38men slåes det vann på såkornet, og en av de døde kropper faller på det, da skal kornet være urent for eder.

39Dør noget av de firføtte dyr som er til føde for eder, da skal den som rører ved dets døde kropp, være uren til om aftenen, 40og den som har ett av dets døde kropp, skal tvette sine klær og være uren til om aftenen; og den som har båret dets døde kropp, skal tvette sine klær og være uren til om aftenen.

41Alle smådyr som kryper på jorden, skal være en vederstyggelighet; de skal ikke etes. 42Hverken det som kryper på buken, eller det som går på fire føtter, eller det som har flere føtter iblandt alle smådyr som kryper på jorden, må I ete; det skal være en vederstyggelighet. 43Gjør ikke eder selv vederstyggelige ved noget sådant kryp, og la eder ikke smitte ved dem, så I blir urene! 44For jeg er Herren eders Gud, og I skal hellige eder, og I skal være hellige, for jeg er hellig; I skal ikke gjøre eder selv urene ved noget av det kryp som rører sig på jorden. 45For jeg er Herren, som førte eder op fra Egyptens land for å være eders Gud, og I skal være hellige, for jeg er hellig.

46Dette er loven om de firføtte dyr og fuglene og alle de liv som rører Sig i vannet, og om alle de dyr som kryper på jorden, 47så I kan skille mellem urent og rent, mellem dyr som kan etes, og dyr som ikke skal etes.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Leviticus 10
Top of Page
Top of Page