Matteus 19
Norsk (1930)
1Og det skjedde da Jesus hadde endt denne tale, da drog han bort fra Galilea og kom til Judeas landemerker på hin side Jordan. 2Og meget folk fulgte ham, og han helbredet dem der.

3Og fariseerne kom til ham, fristet ham og sa: Har en mann lov til å skille sig fra sin hustru for enhver saks skyld? 4Han svarte og sa: Har I ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne 5og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde sig til sin hustru, og de to skal være ett kjød? 6Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføiet, det skal et menneske ikke adskille. 7De sa til ham: Hvorfor bød da Moses å gi hustruen skilsmissebrev og skille sig fra henne? 8Han sa til dem: For eders hårde hjertes skyld gav Moses eder lov til å skilles fra eders hustruer; men fra begynnelsen av har det ikke vært således. 9Men jeg sier eder at den som skiller sig fra sin hustru, uten for hors skyld, og gifter sig med en annen, han driver hor, og den som gifter sig med en fraskilt kvinne, han driver hor.

10Hans disipler sa til ham: Står saken så mellem mann og hustru, da er det ikke godt å gifte sig. 11Men han sa til dem: Ikke alle fatter dette ord, men bare de som det er gitt. 12For der er gildinger som er født slik av mors liv, og der er gildinger som er gildet av menneskene, og der er gildinger som har gildet sig selv for himlenes rikes skyld. Den som kan fatte dette ord, han fatte det!

13Da bar de små barn til ham, forat han skulde legge sine hender på dem og bede; men disiplene truet dem. 14Men Jesus sa: La de små barn være og hindre dem ikke fra å komme til mig! for himlenes rike hører sådanne til. 15Og han la sine hender på dem og drog derfra.

16Og se, det kom en til ham og sa: Mester! hvad godt skal jeg gjøre for å få evig liv? 17Men han sa til ham: Hvorfor spør du mig om det gode? Det er bare en som er god. Men vil du gå inn til livet, da hold budene! 18Han sa til ham: Hvilke? Jesus sa: Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke si falskt vidnesbyrd, 19hedre din far og din mor, og: du skal elske din næste som dig selv. 20Den unge mann sa til ham: Alt dette har jeg holdt; hvad fattes mig ennu? 21Jesus sa til ham: Vil du være fullkommen, da gå bort og selg det du eier, og gi det til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen; kom så og følg mig! 22Men da den unge mann hørte det, gikk han bedrøvet bort; for han var meget rik.

23Og Jesus sa til sine disipler: Sannelig sier jeg eder: Det vil være vanskelig for en rik å komme inn i himlenes rike. 24Atter sier jeg eder: Det er lettere for en kamel å gå gjennem et nåleøie enn for en rik å gå inn i Guds rike. 25Men da disiplene hørte det, blev de meget forferdet og sa: Hvem kan da bli frelst? 26Men Jesus så på dem og sa til dem: For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.

27Da svarte Peter ham: Se, vi har forlatt alt og fulgt dig; hvad skal da vi få? 28Da sa Jesus til dem: Sannelig sier jeg eder: I som har fulgt mig, I skal i gjenfødelsen, når Menneskesønnen sitter på sin herlighets trone, også sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer. 29Og hver den som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller akrer for mitt navns skyld? skal få mangefold igjen og arve evig liv. 30Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste de første.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Matthew 18
Top of Page
Top of Page