4.Mosebog 10
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1HERREN talede fremdeles til Moses og sagde:1Og Herren talte til Moses og sa: 1Och HERREN talade till Mose och sade:
2Du skal lave dig to Sølvtrompeter; i drevet Arbejde skal du lave dem. Dem skal du bruge, naar Menigheden skal kaldes sammen, og naar Lejrene skal bryde op.2Gjør dig to trompeter av sølv; i drevet arbeid skal du gjøre dem. Og du skal bruke dem når menigheten skal kalles sammen, og når leirene skal bryte op. 2»Gör dig två trumpeter av silver; i drivet arbete skall du göra dem. Dessa skall du bruka, när menigheten skall sammankallas, och när lägren skola bryta upp.
3Naar der blæses i dem begge to, skal hele Menigheden samle sig hos dig ved Indgangen til Aabenbaringsteltet.3Når der støtes i dem begge, da skal hele menigheten samle sig hos dig ved inngangen til sammenkomstens telt. 3När man stöter i dem båda, skall hela menigheten församla sig till dig, vid ingången till uppenbarelsetältet.
4Blæses der kun i den ene, skal Øversterne, Overhovederne for Israels Stammer, samle sig hos dig.4Støtes der bare i den ene, da skal høvdingene, overhodene for Israels tusener, samle sig hos dig. 4Men när man stöter allenast i den ena, skola hövdingarna, huvudmännen för Israels ätter, församla sig till dig.
DANNORSVE
5Naar I blæser Alarm med dem, skal Lejrene paa Østsiden bryde op;5Men når I blåser alarm, da skal de leire som ligger mot øst, bryte op. 5Och när I blåsen en larmsignal, skola de läger bryta upp, som ligga österut.
6blæser Alarm anden Gang, skal Lejrene paa Sydsiden bryde op: tredje Gang skal Lejrene mod Vest bryde op, fjerde Gang Lejrene mod Nord; der skal blæses Alarm, naar de skal bryde op.6Og når I blåser alarm annen gang, da skal de leire som ligger mot syd, bryte op. Alarm skal der blåses når de skal bryte op. 6Men när I blåsen larmsignal för andra gången, skola de läger bryta upp, som ligga söderut. När lägren skola bryta upp, skall man blåsa larmsignal,
7Men naar Forsamlingen skal sammenkaldes skal I blæse paa almindelig Vis, ikke Alarm.7Men når menigheten skal kalles sammen, skal I støte i dem og ikke blåse alarm. 7men när församlingen skall sammankallas, skolen I icke blåsa larmsignal, utan stöta i trumpeterna.
8Arons Sønner, Præsterne, skal blæse i Trompeterne; det skal være eder en evig gyldig Anordning fra Slægt til Slægt.8Arons sønner, prestene, er det som skal blåse i trompetene. Dette skal være en evig lov for eder, fra slekt til slekt. 8Och Arons söner, prästerna, äro de som skola blåsa i trumpeterna. Detta skall vara en evärdlig stadga för eder från släkte till släkte.
9Naar I drager i Krig i eders Land mod en Fjende, der angriber eder, og blæser Alarm med Trompeterne, skal I ihukommes for HERREN eders Guds Aasyn og frelses fra eders Fjender.9Og når I drar i krig i eders land mot fiender som overfaller eder, da skal I blåse alarm med trompetene; og Herren eders Gud skal komme eder i hu, så I skal bli frelst fra eders fiender. 9Och om I, i edert land, dragen ut till strid mot någon eder ovän som angriper eder, så skolen I blåsa larmsignal med trumpeterna; härigenom skolen I då bringas i åminnelse inför HERRENS, eder Guds, ansikte, och I skolen så bliva frälsta ifrån edra fiender.
10Og paa eders Glædesdage, eders Højtider og Nymaanedage, skal I blæse i Trompeterne ved eders Brændofre og Takofre; saa skal de tjene eder til Ihukommelse for eders Guds Aasyn. Jeg er HERREN eders Gud!10Og på eders gledesdager og eders høitider og eders nymånedager skal I støte i trompetene når I ofrer eders brennoffer og eders takkoffer, og de skal minne om eder for eders Guds åsyn; jeg er Herren eders Gud. 10Och när I haven en glädjedag och haven edra högtider och nymånader, skolen I stöta i trumpeterna, då I offren edra brännoffer och tackoffer; så skola de bringa eder i åminnelse inför eder Guds ansikte. Jag är HERREN, eder Gud.»
DANNORSVE
11Den tyvende Dag i den anden Maaned af det andet Aar løftede Skyen sig fra Vidnesbyrdets Bolig.11Og det skjedde i det annet år i den annen måned, på den tyvende dag i måneden, da løftet skyen sig fra vidnesbyrdets tabernakel, 11I andra året, i andra månaden, på tjugonde dagen i månaden höjde sig molnskyn från vittnesbördets tabernakel.
12Da brød Israeliterne op fra Sinaj Ørken, i den Orden de skulde bryde op i, og Skyen stod stille i Parans Ørken.12og Israels barn brøt op og drog i dagsreiser fra Sinai ørken, og skyen lot sig ned i ørkenen Paran. 12Då bröto Israels barn upp från Sinais öken och tågade från lägerplats till lägerplats; och molnskyn stannade i öknen Paran.
13Da de nu første Gang brød op efter Guds Bud ved Moses,13Dette var første gang de brøt op, og det var efter Herrens ord ved Moses. 13Och när de nu första gången bröto upp, efter HERRENS befallning genom Mose,
14var Judæernes Lejr den første, der brød op under sit Felttegn, Hærafdeling for Hærafdeling; deres Hær førtes af Nahasjon, Amminadabs Søn.14Først brøt Judas barns leir op med sitt banner, hær efter hær, og høvdingen for deres hær var Nahson, Amminadabs sønn. 14var Juda barns läger under sitt baner det första som bröt upp, häravdelning efter häravdelning; och anförare för denna här var Naheson, Amminadabs son.
DANNORSVE
15Issakariternes Stammes Hær førtes af Netan'el, Zuars Søn,15Og høvding for Issakars stammes hær var Netanel, Suars sønn. 15Och anförare för den här som utgjordes av Isaskars barns stam var Netanel, Suars son.
16og Zebuloniternes Stammes Hær af Eliab, Helons Søn.16Og høvding for Sebulons stammes hær var Eliab, Helons sønn. 16Och anförare för den här som utgjordes av Sebulons barns stam var Eliab, Helons son.
17Da derpaa Boligen var taget ned, brød Gersoniterne og Merariterne op og bar Boligen.17Så blev tabernaklet tatt ned, og Gersons barn og Meraris barn, de som bar tabernaklet, brøt op. 17Därefter, sedan tabernaklet hade blivit nedtaget, bröto Gersons barn och Meraris barn upp och buro tabernaklet.
18Saa brød Rubens Lejr op under sit Felttegn, Hærafdeling for Hærafdeling; deres Hær førtes af Elizur, Sjede'urs Søn.18Så brøt Rubens leir op med sitt banner, hær efter hær, og høvdingen for deres hær var Elisur, Sede'urs sønn. 18Därefter bröt Rubens läger upp under sitt baner, häravdelning efter häravdelning; och anförare för denna här var Elisur, Sedeurs son.
19Simeoniternes Stammes Hær førtes af Sjelumiel, Zurisjaddajs Søn,19Og høvding for Simeons stammes hær var Selumiel, Surisaddais sønn. 19Och anförare för den här som utgjordes av Simeons barns stam var Selumiel, Surisaddais son.
DANNORSVE
20og Gaditernes Stammes Hær af Eljasaf, De'uels Søn.20Og høvding for Gads stammes hær var Eljasaf, De'uels sønn. 20Och anförare för den här som utgjordes av Gads barns stam var Eljasaf, Deguels son.
21Saa brød Kehatiterne, der bar de hellige Ting, op; og før deres Komme havde man rejst Boligen.21Så brøt kahatittene op, de som bar de høihellige ting; og før de kom frem, hadde de andre* reist tabernaklet.21Därefter bröto kehatiterna upp och buro de heliga tingen, och de andra satte upp tabernaklet, innan dessa hunno fram.
22Saa brød Efraimiternes Lejr op under sit Felttegn, Hærafdeling for Hærafdeling; deres Hær førtes af Elisjama, Ammihuds Søn.22Så brøt Efra'ims leir op med sitt banner, hær efter hær, og høvdingen for deres hær var Elisama, Ammihuds sønn. 22Därefter bröt Efraims barns läger upp under sitt baner, häravdelning efter häravdelning; och anförare för denna här var Elisama, Ammihuds son.
23Manassiternes Stammes Hær førtes af Gamliel, Pedazurs Søn,23Og høvding for Manasse stammes hær var Gamliel, Pedasurs sønn. 23Och anförare för den här som utgjordes av Manasse barns stam var Gamliel, Pedasurs son.
24og Benjaminiternes Stammes Hær af Abidan, Gid'onis Søn.24Og høvding for Benjamins stammes hær var Abidan, Gideonis sønn. 24Och anförare for den här som utgjordes av Benjamins barns stam var Abidan, Gideonis son.
DANNORSVE
25Saa brød Daniternes Lejr op under sit Felttegn som Bagtrop i hele Lejrtoget, Hærafdeling for Hærafdeling; deres Hær førtes af Ahiezer, Ammisjaddajs Søn.25Så brøt Dans leir op med sitt banner, hær efter hær - de var hele togets baktropp, og høvdingen for deres hær var Akieser, Ammisaddais sønn. 25Därefter bröt Dans barns läger upp under sitt baner, såsom eftertrupp i hela lägertåget, häravdelning efter häravdelning; och anförare för denna här var Ahieser, Ammisaddais son.
26Aseriternes Stammes Hær førtes af Pag'iel, Okrans Søn,26Og høvding for Asers stammes hær var Pagiel, Okrans sønn. 26Och anförare för den här som utgjordes av Asers barns stam var Pagiel, Okrans son.
27og Naftaliternes Stammes Hær af Ahira, Enans Søn.27Og høvding for Naftali stammes hær var Akira, Enans sønn. 27Och anförare för den här som utgjordes av Naftali barns stam var Ahira, Enans son.
28Saaledes foregik Israeliternes Opbrud, Hærafdeling for Hærafdeling. Saa brød de da op.28Således var Israels barn fylket når de brøt op, hær for hær. Så brøt de op, 28I denna ordning bröto Israels barn upp, häravdelning efter häravdelning. Och de bröto nu upp.
29Men Moses sagde til Midjaniten Hobab, Re'uels Søn, Moses's Svigerfader: »Vi bryder nu op for at drage til det Sted, HERREN har lovet at give os; drag med os! Vi skal lønne dig godt, thi HERREN har stillet Israel gode Ting i Udsigt.«29og Moses sa til midianitten Hobab, Re'uels sønn, Moses' svoger: Vi bryter nu op til det sted hvorom Herren har sagt: Jeg vil gi eder det. Kom med oss! Så vil vi gjøre vel imot dig; for Herren har lovt Israel alt hvad godt er. 29Och Mose sade till Hobab, som var son till midjaniten Reguel, Moses svärfader: »Vi bryta nu upp och tåga till det land om vilket HERREN har sagt: 'Det vill jag giva eder.' Följ du med oss, så vilja vi göra dig gott, ty HERREN har lovat Israel vad gott är.
DANNORSVE
30Men han svarede ham: »Jeg vil ikke drage med; nej, jeg drager til mit Land og min Slægt.«30Men han svarte: Jeg vil ikke gå med, jeg vil dra hjem til mitt land og min slekt. 30Men han svarade honom: »Jag vill icke följa med, utan jag vill gå hem till mitt land och till min släkt.»
31Da sagde han: »Forlad os ikke! Du kender jo de Steder, hvor vi kan slaa Lejr i Ørkenen; vær Øje for os!31Da sa Moses: Å nei, forlat oss ikke! Du vet jo best hvor vi kan leire oss i ørkenen, og du skal være vårt øie; 31Då sade han: »Ack nej, övergiv oss icke. Du vet ju bäst var vi kunna lägra oss i öknen; bliv du därför nu vårt öga.
32Drager du med os, skal vi give dig Del i alt det gode, HERREN vil give os.«32går du med oss, da vil vi la dig få godt av det gode som Herren gjør mot oss. 32Om du följer med oss, skola vi låta också dig få gott av det goda som HERREN gör mot oss.
33Derpaa brød de op fra HERRENS Bjerg og vandrede tre Dagsrejser frem, idet HERRENS Pagts Ark drog i Forvejen for at søge dem et Sted, hvor de kunde holde Hvil.33Så drog de da fra Herrens berg tre dagsreiser frem; og Herrens pakts ark drog foran dem de tre dagsreiser for å søke et hvilested for dem. 33Så bröto de upp och tågade från HERRENS berg tre dagsresor. Och HERRENS förbundsark gick framför dem tre dagsresor, för att utse viloplats åt dem.
34Og HERRENS Sky svævede over dem om Dagen, naar de brød op fra Lejren.34Herrens sky var over dem om dagen når de brøt op fra leiren. 34Och HERRENS molnsky svävade över dem om dagen, när de bröto upp från sitt lägerställe.
DANNORSVE
35Og hver Gang Arken brød op, sagde Moses: »Staa op, HERRE, at dine Fjender maa splittes og dine Avindsmænd fly for dit Aasyn!«35Og når arken brøt op, sa Moses: Reis dig, Herre, så dine fiender spredes, og de som hater dig, flyr for ditt åsyn! 35Och så ofta arken bröt upp, sade Mose: »Stå upp, HERRE; må dina fiender varda förskingrade, och må de som hata dig fly för ditt ansikte.»
36Og hver Gang den standsede, sagde han: »Vend tilbage, HERRE, til Israels Stammers Titusinder!«36Og når den hvilte, sa han: Kom tilbake, Herre, til Israels titusen tusener! 36Och när den sattes ned, sade han: »Kom tillbaka, HERRE, till Israels ätters mångtusenden.»
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Numbers 9
Top of Page
Top of Page