4.Mosebog 31
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Og HERREN talede til Moses og sagde:1Og Herren talte til Moses og sa: 1Och HERREN talade till Mose och sade:
2»Skaf Israeliterne Hævn over Midjaniterne; saa skal du samles til din Slægt!«2Ta hevn over midianittene for det de har gjort mot Israels barn! Derefter skal du samles til dine fedre. 2»Kräv ut hämnd för Israels barn midjaniterna; sedan skall du samlas till dina fäder.
3Da talte Moses til Folket og sagde: »Udrust Mænd af eders Midte til Kamp, for at de kan falde over Midjan og fuldbyrde HERRENS Hævn paa Midjan;3Da talte Moses til folket og sa: La nogen av eder ruste sig til strid! De skal kjempe mot midianittene og føre Herrens hevn over Midian; 3Då talade Mose till folket och sade: »Låten en del av edra män väpna sig till strid; dessa skola tåga mot Midjan och utföra HERRENS hämnd på Midjan.
41000 Mand af hver af Israels Stammer skal I sende i Kamp!«4tusen av hver stamme, av alle Israels stammer, skal I sende ut til strid. 4Tusen man ur var och en särskild av Israels alla stammar skolen I sända ut i striden.»
DANNORSVE
5Af Israels Tusinder udtoges da 1000 af hver Stamme, i alt 12 000 Mand, rustede til Kamp.5Så blev der av Israels tusener tatt ut tusen av hver stamme - tolv tusen, rustet til strid. 5Så avlämnades då ur Israels ätter tusen man av var stam: tolv tusen man, väpnade till strid.
6Og Moses sendte dem i Kamp, 1000 af hver Stamme, og sammen med dem Pinehas, Præsten Eleazars Søn, der medbragte de hellige Redskaber og Alarmtrompeterne.6Dem sendte Moses ut i striden - tusen av hver stamme - og med dem Pinehas, sønn av Eleasar, presten; han hadde med sig helligdommens redskaper og larmtrompetene. 6Och Mose sände dessa, tusen man av var stam, ut i striden; han sände med dem Pinehas, prästen Eleasars son, ut i striden, och denne tog med sig de heliga redskapen och larmtrumpeterna.
7De drog saa ud i Kamp mod Midjaniterne, som HERREN havde paalagt Moses, og dræbte alle af Mandkøn;7Og de stred mot Midian, som Herren hadde befalt Moses, og de slo alt mannkjønn ihjel. 7Och de gingo till strids emot Midjan, såsom HERREN hade bjudit Mose, och dräpte allt mankön.
8og foruden de andre, der blev slaaet ihjel, dræbte de ogsaa Midjans Konger, Evi, Rekem, Zur, Hur og Reba, Midjans fem Konger; ogsaa Bileam, Beors Søn, dræbte de med Sværdet.8Og blandt dem de slo ihjel, var også Midians konger, Evi og Rekem og Sur og Hur og Reba, Midians fem konger; også Bileam, Beors sønn, slo de ihjel med sverdet. 8Och jämte andra som då blevo slagna av dem dräptes ock de midjanitiska konungarna Evi, Rekem, Sur, Hur och Reba, fem midjanitiska konungar; Bileam, Beors son, dräpte de ock med svärd.
9Og Israeliterne bortførte Midjaniternes Kvinder og Børn som Krigsfanger, og alt deres Kvæg, alle deres Hjorde og alt deres Gods tog de med som Bytte;9Og Israels barn førte Midians kvinner og deres barn bort som fanger, og alle deres kløvdyr og all deres buskap og alt deres gods gjorde de til bytte. 9Och Israels barn förde Midjans kvinnor och barn bort såsom fångar; och alla deras dragare och all deras boskap och allt deras övriga gods togo de såsom byte.
DANNORSVE
10og alle deres Byer paa de beboede Steder og alle deres Teltlejre stak de Ild paa.10Og alle deres byer overalt hvor de bodde, og alle deres teltleire brente de op med ild. 10Och alla deras städer, i de trakter där de bodde, och alla deras tältläger brände de upp i eld.
11Og alt det røvede og hele Byttet, baade Mennesker og Dyr, tog de med sig,11Og de tok alt byttet og alt det de hadde røvet, både folk og fe, 11Och de togo med sig allt bytet, och allt vad de hade rövat, både människor och boskap.
12og de bragte Fangerne, Byttet og det røvede til Moses og Præsten Eleazar og Israeliternes Menighed i Lejren paa Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko.12og de førte fangene og byttet og det de hadde røvet, til Moses og Eleasar, presten, og til Israels barns menighet, til leiren på Moabs ødemarker ved Jordan, midt imot Jeriko. 12Och de förde fångarna och det rövade och bytet fram till Mose och prästen Eleasar och Israels barns menighet i lägret på Moabs hedar, som ligga vid Jordan mitt emot Jeriko.
13Men Moses, Præsten Eleazar og alle Menighedens Øverste gik dem i Møde uden for Lejren,13Og Moses og Eleasar, presten, og alle menighetens høvdinger gikk dem i møte utenfor leiren. 13Och Mose och prästen Eleasar och alla menighetens hövdingar gingo dem till mötes utanför lägret.
14og Moses blev vred paa Hærens Førere, Tusindførerne og Hundredførerne, som kom tilbage fra Krigstoget.14Men Moses blev vred på dem som var satt over hæren, på høvdingene over tusen og høvdingene over hundre, da de kom tilbake fra krigstoget. 14Men Mose förtörnades på krigsbefälet, över- och underhövitsmännen, när de kommo tillbaka från sitt krigståg.
DANNORSVE
15Og Moses sagde til dem: »Har I ladet alle Kvinder i Live?15Og Moses sa til dem: Har I latt alle kvinner leve? 15Mose sade till dem: »Haven I då låtit alla kvinnorna leva?
16Det var jo dem, der efter Bileams Raad blev Aarsag til, at Israeliterne var troløse mod HERREN i den Sag med Peor, saa at Plagen ramte HERRENS Menighed.16Det var jo de som på Bileams råd forførte Israels barn til troløshet mot Herren for Peors skyld, så sotten kom over Herrens menighet. 16Det var ju de som, på Bileams inrådan, förledde Israels barn till att begå otrohet mot HERREN i saken med Peor, och som därigenom vållade att en hemsökelse kom över HERRENS menighet.
17Dræb derfor alle Drengebørn og alle Kvinder, der har kendt Mand og haft Samleje med Mænd;17Så slå nu ihjel alle guttebarn og alle kvinner som har hatt samleie med menn. 17Så dräpen nu alla gossebarn, och dräpen alla kvinnor som hava haft med män, med mankön, att skaffa.
18men alle Piger, der ikke har haft Samleje med Mænd, skal I lade i Live og beholde,18Men alle unge piker som ikke har hatt samleie med menn, skal I la leve, og de skal høre eder til. 18Men alla flickebarn som icke hava haft med mankön att skaffa, dem mån I låta leva för eder räkning.
19Men selv skal I lejre eder uden for Lejren i syv Dage, enhver, som har dræbt nogen, og enhver, som har rørt ved en dræbt, og rense eder paa den tredje og den syvende Dag, baade I selv og eders Krigsfanger.19Og så skal I holde eder utenfor leiren i syv dager! Enhver av eder som har slått nogen ihjel, og enhver som har rørt ved en som er slått ihjel, skal rense sig på den tredje og på den syvende dag - både I og eders fanger . 19Själva skolen I nu lägra eder utanför lägret, i sju dagar. Var och en av eder som har dräpt någon människa, och var och en som har kommit vid någon slagen skall rena sig på tredje dagen och på sjunde dagen -- såväl I själva som edra fångar.
DANNORSVE
20Og enhver Klædning, enhver Læderting, alt, hvad der er lavet af Gedehaar, og alle Træredskaber skal I rense!«20Og alle klær og alt som er gjort av skinn eller av gjetehår, og alle trekar skal I rense. 20Alla kläder och allt som är förfärdigat av skinn och allt som är gjort av gethår och alla redskap av trä skolen I ock rena åt eder.»
21Og Præsten Eleazar sagde til Krigerne, der havde været med i Kampen: »Dette er det Lovbud, HERREN har givet Moses:21Og Eleasar, presten, sa til stridsmennene som hadde vært med i krigen: Dette er det lovbud som Herren har gitt Moses: 21Och prästen Eleasar sade till stridsmännen som hade deltagit i kriget: Detta är den lagstadga som HERREN har givit Mose:
22Kun Guld, Sølv, Kobber, Jern, Tin og Bly,22Gull og sølv, kobber, jern, tinn og bly, 22Guld och silver, koppar, järn, tenn och bly,
23alt, hvad der kan taale Ild, skal I lade gaa gennem Ild, saa bliver det rent; dog maa det renses med Renselsesvand. Men alt, hvad der ikke kan taale Ild, skal I lade gaa gennem Vand.23alt som tåler ild, skal I la gå gjennem ilden, så blir det rent; men det skal også renses med renselsesvannet. Men alt som ikke tåler ild, skal I la gå gjennem vann. 23allt sådant som tål eld, skolen I låta gå genom eld, så bliver det rent; dock bör det tillika renas med stänkelsevatten. Men allt som icke tål eld skolen I låta gå genom vatten.
24Og eders klæder skal I tvætte paa den syvende Dag, saa bliver I rene og kan gaa ind i Lejren.«24Og den syvende dag skal I tvette eders klær, så blir I rene; og derefter kan I komme inn i leiren. 24Och I skolen två edra kläder på sjunde dagen, så bliven I rena; därefter fån I gå in i lägret.
DANNORSVE
25Og HERREN talede til Moses og sagde:25Og Herren sa til Moses: 25Och HERREN talade till Mose och sade:
26»Sammen med Præsten Eleazar og Overhovederne for Menighedens Fædrenehuse skal du opgøre det samlede Bytte, der er taget, baade Mennesker og Dyr.26Ta tall på hele det bortførte bytte, både folk og fe, du og Eleasar, presten, og overhodene for menighetens familier. 26Över det tagna rovet, både människor och boskap, skall du göra en beräkning, du tillsammans med prästen Eleasar och huvudmännen för menighetens familjer;
27Derefter skal du dele Byttet i to lige store Dele mellem dem, der har taget Del i Krigen og været i Kamp, og hele den øvrige Menighed.27Og du skal dele byttet i to deler mellem krigsfolket som drog ut i striden, og hele menigheten. 27sedan skall du dela rovet i två delar, mellan de krigare som hava varit med i striden och hela den övriga menigheten.
28Derpaa skal du udtage en Afgift til HERREN fra Krigerne, der har været i Kamp, et Stykke af hver fem Hundrede, baade af Mennesker, Hornkvæg, Æsler og Smaakvæg;28Og du skal ta en avgift til Herren av krigsfolket som drog ut i striden, ett liv av hvert fem hundre, både av mennesker og av storfeet og asenene og småfeet. 28Och du skall låta det krigsfolk som har varit med i striden giva var femhundrade av människor, fäkreatur, åsnor och får såsom skatt åt HERREN.
DANNORSVE
29det skal du tage af den Halvdel, som tilfalder dem, og give Præsten Eleazar det som Offerydelse til HERREN.29Dette skal I ta av den halvdel som tilfaller krigsfolket; og du skal gi det til Eleasar, presten, som en gave til Herren. 29Så mycket skall tagas av den hälft som tillfaller dem, och du skall giva detta åt prästen Eleasar såsom en gärd åt HERREN.
30Men af den Halvdel, der tilfalder de andre Israeliter, skal du tage et Stykke af hver halvtredsindstyve, baade af Mennesker, Hornkvæg, Æsler og Smaakvæg, alt Kvæget, og give det til Leviterne, som tager Vare paa, hvad der er at varetage ved HERRENS Bolig!«30Og av den halvdel som tilfaller Israels barn, skal du ta ut ett liv av hvert femti, både av mennesker og av storfeet og asenene og småfeet - av alt feet; og du skal gi dem til levittene, som tar vare på det som er å vareta ved Herrens tabernakel. 30Men ur den hälft som tillfaller de övriga israeliterna skall du uttaga var femtionde av människor, sammalunda av fäkreatur, åsnor och får, korteligen, av all boskap, och detta skall du giva åt leviterna, som det åligger att iakttaga vad som är att iakttaga vid HERRENS tabernakel.
31Da gjorde Moses og Præsten Eleazar, som HERREN havde paalagt Moses.31Og Moses og Eleasar, presten, gjorde således som Herren hadde befalt Moses. 31Och Mose och prästen Eleasar gjorde såsom HERREN hade bjudit Mose.
32Og det, de havde taget, det tiloversblevne af Byttet, som Krigsfolket havde gjort, udgjorde 675 000 Stykker Smaakvæg,32Og byttet - det som var tilovers av alt det som stridsfolket hadde røvet - var: av småfe seks hundre og fem og sytti tusen 32Och rovet, nämligen återstoden av det byte som krigsfolket hade tagit utgjorde: av får sex hundra sjuttiofem tusen,
3372 000 Stykker Hornkvæg,33og av storfe to og sytti tusen 33av fäkreatur sjuttiotvå tusen,
DANNORSVE
3461 000 Æsler34og av asener en og seksti tusen. 34av åsnor sextioett tusen,
35og 32 000 Mennesker, Kvinder, der ikke havde haft Samleje med Mænd.35Og av mennesker - kvinner som ikke hadde hatt samleie med menn - var det i alt to og tretti tusen. 35och av människor, sådana kvinnor som icke hade haft med mankön att skaffa, tillsammans trettiotvå tusen personer.
36Den Halvdel, der tilfaldt dem, der havde været i Kamp, udgjorde altsaa et Tal af 337 500 Stykker Smaakvæg,36Halvdelen av dette - den del som falt på stridsmennene - var: av småfeet tre hundre og syv og tretti tusen og fem hundre, 36Och hälften därav, eller den del om tillföll dem som hade varit med striden, utgjorde: av får ett antal av tre hundra trettiosju tusen fem hundra,
37hvoraf Afgiften til HERREN udgjorde 675 Stykker Smaakvæg,37så avgiften til Herren av småfeet blev seks hundre og fem og sytti, 37varav skatten åt HERREN utgjorde sex hundra sjuttiofem får;
3836 000 Stykker Hornkvæg, hvoraf 72 i Afgift til HERREN,38og av storfeet seks og tretti tusen, og avgiften derav til Herren to og sytti, 38av fäkreatur trettiosex tusen, varav skatten åt HERREN sjuttiotvå;
DANNORSVE
3930 500 Æsler, hvoraf til i Afgift til HERREN,39og av asener tretti tusen og fem hundre, og avgiften derav til Herren en og seksti, 39av åsnor trettio tusen fem hundra, varav skatten åt HERREN sextioen;
40og 16 000 Mennesker, hvoraf 32 i Afgift til HERREN.40og av mennesker seksten tusen, og avgiften derav til Herren to og tretti. 40av människor sexton tusen, varav skatten åt HERREN trettiotvå personer.
41Og Moses overgav Afgiften, HERRENS Offerydelse, til Præsten Eleazar, som HERREN havde paalagt Moses.41Og Moses gav avgiften til Eleasar, presten, som en gave til Herren, således som Herren hadde befalt Moses. 41Och skatten, den för HERREN bestämda gärden, gav Mose åt prästen Eleasar, såsom HERREN hade bjudit Mose.
42Og af den Halvdel, som tilfaldt de andre Israeliter, og som Moses havde taget som deres del fra de Mænd, der havde været i Kamp —42Den halvdel som tilfalt Israels barn, og som Moses hadde skilt ut fra stridsmennenes del - 42Och den hälft, som tillföll de övriga israeliterna, och som Mose hade avskilt från krigsfolkets,
43denne Menighedens Halvdel udgjorde 337 500 Stykker Smaakvæg,43den halvdel som tilfalt menigheten - var: av småfe tre hundre og syv og tretti tusen og fem hundre 43denna hälft, den som tillföll menigheten, utgjorde: av får tre hundra trettiosju tusen fem hundra,
DANNORSVE
4436 000 Stykker Hornkvæg,44og av storfe seks og tretti tusen 44av fäkreatur trettiosex tusen,
4530 500 Æsler45og av asener tretti tusen og fem hundre 45av åsnor trettio tusen fem hundra
46og 16 000 Mennesker —46og av mennesker seksten tusen. 46och av människor sexton tusen.
47af den Halvdel, som tilfaldt de andre Israeliter, udtog Moses et Stykke for hver halvtredsindstyve, baade af Mennesker og Kvæg, og gav dem til Leviterne, som tog Vare paa, hvad der var at varetage ved HERRENS Bolig, som HERREN havde paalagt Moses.47Av denne halvdel - den som tilfalt Israels barn - tok Moses ut ett liv for hvert femti, både av mennesker og av dyr, og gav dem til levittene, som tok vare på det som er å vareta ved Herrens tabernakel, således som Herren hadde befalt Moses. 47Och ur denna hälft, som tillföll de övriga israeliterna, uttog Mose var femtionde, både av människor och av boskap, och gav detta åt leviterna, som det ålåg att iakttaga vad som var att iakttaga vid HERRENS tabernakel, allt såsom HERREN hade bjudit Mose.
DANNORSVE
48Da traadte Førerne for Hærens Afdelinger, Tusindførerne og Hundredførerne, hen til Moses48Så gikk de som var satt over hærens tusener, høvdingene over tusen og høvdingene over hundre, frem for Moses 48Och befälhavarna över härens avdelningar, över- och underhövitsmännen, trädde fram till Mose.
49og sagde til ham: »Dine Trælle har holdt Mandtal over de Krigere, der stod under os; og der manglede ikke en eneste af os;49og sa til ham: Dine tjenere har tatt tall på krigsfolkene som stod under vår befaling, og det fattedes ikke én mann av oss. 49Och de sade till Mose: »Dina tjänare hava räknat antalet av de krigsmän som vi hava haft under vårt befäl, och icke en enda fattas bland oss.
50derfor frembærer nu enhver af os som Offergave til HERREN, hvad han har taget af Guldsmykker, Armbaand, Spange, Fingerringe, Ørenringe og Halssmykker, for at skaffe os Soning for HERRENS Aasyn.«50Derfor bærer vi frem som gave til Herren hvad enhver av oss har tatt av gullsaker, armkjeder og armbånd, fingerringer, ørenringer og kulekjeder; det skal være til soning for oss for Herrens åsyn. 50Därför hava vi nu såsom en offergåva åt HERREN burit fram var och en del som han har kommit över av gyllene klenoder, armband av olika slag, ringar, örhängen och halssmycken, detta för att bringa försoning för oss inför HERRENS ansikte.»
51Moses og Præsten Eleazar modtog Guldet af dem, alskens med Kunst virkede Smykker;51Og Moses og Eleasar, presten, tok imot gullet av dem, alle slags fint arbeidede ting. 51Och Mose och prästen Eleasar togo emot guldet av dem, alla slags klenoder.
DANNORSVE
52og alt Offerydelsesguldet, som de ydede HERREN, udgjorde 16 750 Sekel, hvilket Tusindførerne og Hundredførerne bragte som Gave.52Og hele den gave av gull som høvdingene over tusen og høvdingene over hundre avgav til Herren, var seksten tusen, syv hundre og femti sekel. 52Och guldet som gavs såsom gärd åt HERREN av över- och underhövitsmännen utgjorde sammanlagt sexton tusen sju hundra femtio siklar.
53Krigerne havde taget Bytte hver for sig.53Men stridsmennene hadde og hver for sig vunnet bytte. 53Manskapet hade tagit byte var och en för sig.
54Saa modtog Moses og Præsten Eleazar Guldet af Tusindførerne og Hundredførerne og bragte det ind i Aabenbaringsteltet, for at det skulde bringe Israeliterne i Minde for HERRENS Aasyn.54Da Moses og Eleasar, presten, hadde tatt imot gullet av høvdingene over tusen og over hundre, bar de det inn i sammenkomstens telt, forat det skulde minne om Israels barn for Herrens åsyn. 54Och Mose och prästen Eleasar togo emot guldet av över- och underhövitsmännen och buro in det i uppenbarelsetältet, för att det skulle bringa Israels barn i åminnelse inför HERRENS ansikte.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Numbers 30
Top of Page
Top of Page